Nizozemí

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

ZÁJEZDY DO NIZOZEMÍ:

 

Hotely v Nizozemí

Letenky do Nizozemí

  

Oficiální název státu

Nizozemské království

Koninkrijk der Nederlanden

 

Rozloha

Rozloha Nizozemska je 41.527 km2, z toho:

33.783 km2 pevniny

3.574 km2 vnitrozemských vodních ploch

4.170 km2 vnějších vodních ploch

Pozn: 26 % území Nizozemska leží pod úrovní mořské hladiny.

Rozloha zámořských území (ostrovů v Karibském moři) je: Aruba 193 km2, Bonaire 288 km2, Curaçao 444 km2, Saba 13 km2, St. Eustatius 21 km2, St. Maarten 34 km2

13% území Nizozemska je zastavěno (domy, silnice, železnice, průmyslové areály). To je nejvíce v celé EU. Na druhém místě co do zastavěnosti  je Belgie s 10% (zdroj Eurostat).

 

Počet obyvatel

Počet obyvatel Nizozemska (2010):

16,575 mil.

Hustota obyvatelstva (2010):

491 obyvatel/1 km2

Míra ekonomické aktivity (2010; vyjadřuje podíl zaměstnaných a nezaměstnaných ve věkové kategorii 15-65 let ):

70,5 %

 

Podnebí

Oceánické podnebí Nizozemska je mírněno účinky teplého Golfského proudu.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Země na pobřeží Severního moře je součástí nížiny v severozápadní Evropě. Více než jedna čtvrtina území leží pod úrovní mořské hladiny a je odedávna chráněna hrázemi. Větší vyvýšeniny (do 321 m) jsou pouze na jihovýchodě ve výběžcích Rýnské břidličné vrchoviny. Při pobřeží leží pět Západofríských ostrovů. Vnitrozemské vody zaujímají šestinu plochy země. Velká nová území se získávají ohrazením a vysoušením částí Severního moře (Ijsselmeer).

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Nizozemsko je oblíbenou zemí zahraniční turistiky, navštěvovány jsou zejména pobřeží Severního moře, Západofríské ostrovy i četná stará památná města (např. Amsterdam, Haag, Leiden a Maastricht). Velké je nizozemské úsilí o ochranu životního prostředí, především o snížení škodlivin ve vzduchu i ve vodě. Velké podniky jsou od r. 1995 zavázány zřídit vlastní čistící stanice. Přírodní památky Nizozemsko příliš nenabízí, neboť krajina je na poměrně malé rozloze všude využita a původní přírodní vegetace byla téměř zcela zatlačena. Svéřázné porosty jsou ještě ve wattovém moři (příbřežní oblast za přílivu zatopená a při odlivu suchá), na písečných přesypech a v některých močálovitých oblastech.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 EURO = 100 centů 

Pozn.: Od 1. 1. 1999 je NL členská země EMU; do 28. ledna 2002 byl v platnosti nizozemský gulden.

Autonomní území mají svou měnu fixovanou pevně na USD

Autonomní území Aruba: Aruban Florin (AWG); 1 USD = 1,79 AWG

Autonomní území Curacao a St. Maarten: Nizozemsko-antilský guilder (NAG); 1 USD =  1,79 NAG 

NAG má platit až do roku 2012, poté má být zaveden tzv. Caribbean guilder.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Nizozemský kalendář obsahuje celkem 10 svátků (public holidays), které jsou :

Nový rok (1.1.)

Velikonoční neděle a pondělí (pohyblivé svátky: březen - duben)

Den královny (státní svátek) (30.4.)*

Den osvobození (5.5.)

Den Nanebevstoupení Páně (pohyblivý svátek: květen)

Svatodušní svátky - dva dny (pohyblivé svátky: květen, červen)

1. svátek vánoční (25.12.)

2. svátek vánoční (26.12.)

Podle tradice se den královny slaví v den narozenin princezny Juliany (matky současné královny Beatrix).

Pracovní doba: Délku pracovní doby nelze jednoznačně vymezit; je předmětem každoročního tripartitního jednání a liší se i podle jednotlivých odvětví. Zásady pro stanovení pracovní doby definuje Zákon o pracovní době (Arbeidstijdenwet), který stanoví maximální 9ti hodinovou denní pracovní dobu (maximálně 45 hodin týdně) s min. 30 minutovou přestávkou na oběd. Nicméně v určitých případech a ve vymezených hranicích umožňuje uzavírat mezi zaměstnavateli a zaměstnanci zvláštní dohody.

Otevírací doba obchodů: V Nizozemsku platí určitá omezení otevírací doby. Můžeme se zde setkat s řadou místně podmíněných odlišností v tom, kdy mají obchody, banky a pošty otevřeno.

Obchodní domy a obchody s průmyslovým a dalším zbožím jsou otevřeny většinou od 9.00 (10.00) do 18.00 hod. Výjimku tvoří pondělí, kdy velká část nizozemských obchodů otevírá později, většinou v 11.00 hod. (v některých případech až ve 13.00 hod.) a naopak, v tzv. "nákupní dny" (což jsou např. v Haagu čtvrtek, v Rotterdamu pátek) je ve večerních hodinách otevřeno až do 21.00 hod. Obchody s potravinami a supermarkety (např. řetězce Albert Heijn, C1000 a další) mají v pracovní dny otevřeno od 8.00 hod. do 20.00 hod. (někdy i do 22.00). V sobotu je většina obchodů otevřena do 17.00 až 18.00 hod a zejména v centru větších měst jsou některé obchody otevřeny i v neděli.

 

nahoru

 

Náboženské složení

Poslední dostupné údaje jsou za rok 2009.

bez vyznáníi 46 %

římsko-katolická vyznání 27 %

křesťanské reformované církve 17%

ostatní vyznání 10%

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

úřední jazyk:

nizozemština

fríština (mateřský jazyk cca 400 tis. obyvatel)

nejčastěji používaný cizí jazyk:

angličtina

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Nizozemsko se dělí na dvanáct vyšších územně správních celků - provincií, které jsou řízeny provinčními stavy a radami v čele s komisaři jmenovanými královnou.
Nejnovější provincie Flevoland byla zřízena 1.1.1986 na vysušeném území - polderu v někdejším Zuiderském moři.

 

Provincie (hlavní město):

 

Zeeland (Middelburg)
Limburg (Maastricht)
Noord-Brabant (´s-Hertogenbosch; zkráceně Den Bosch)
Zuid Holland (´s-Gravenhage; zkráceně Den Haag)
Nord-Holland (Haarlem)
Flevoland (Lelystad)
Gelderland (Arnhem)
Overijssel (Zwolle)
Drenthe (Assen)
Friesland (Leeuwarden)
Groningen (Groningen)
Utrecht (Utrecht)

 

Hlavní město Nizozemska je Amsterdam (741.329 obyvatel)
- aglomerace Amsterdamu: 1.123.318 obyvatel

Sídelní město královny, parlamentu a vlády: ´s-Gravenhage; zkráceně Den Haag (475.580 obyvatel)
- aglomerace Den Haagu: 620.336 obyvatel

Další velká města:

Rotterdam (588.700 obyvatel)
Utrecht (288.700 obyvatel)
Eindhoven (210.860 obyvatel)

 

10. října 2010 byla provedena konstituční reforma tzv. Nizozemských Antil, které jako takové přestaly existovat.  Ostrovy Curacao a St. Maarten se staly autonomními územími v rámci Nizozemského království spolu s ostrovem Aruba, který tento statut získal již v roce 1987. Ostrovy Bonaire, St. Eustatius a Saba jsou po reformě speciálními municipalitami Nizozemska. Tyto speciální municipality tvoří  nyní tzv. Karibské Nizozemsko.

 

Nizozemské království se tedy skládá ze čtyř území: Nizozemska (evropská a karibská část)  a autonomních území (ostrovů) Aruba, Curacao a St. Maarten.

 

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Čeští občané, cestující do Nizozemska, musí mít s sebou evropský průkaz zdravotního pojištěnce, který předloží lékaři při ošetření v případech nezbytně nutné péče. 
Pokud pobývají v Nizozemsku delší dobu např. za účelem práce nebo dlouhodobého pobytu, musí si před odjezdem z ČR vyřídit u své zdravotní pojišťovny příslušný formulář E 101, se kterým se poté zaregistrují u místní zdravotní pojišťovny (např. CZ Tilburg). 
Další nutný krok pro přístup ke zdravotní péči v Nizozemsku při dlouhodobém pobytu spočívá v registraci u „domácího lékaře" v okolí bydliště (huisarts; seznamy jsou k dispozici v pojišťovnách nebo lze nalézt podle poštovního směrovacího čísla na internetu: www.huisartsen.nl).


 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Fyzická osoba může bezcelně dovézt a vyvézt z Nizozemska zboží sloužící k osobní potřebě.

Bezcelně lze dovézt:
· 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 %
· 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.)
· 90 litrů vína, 
· 110 litrů piva
· 800 ks cigaret 
· 400 ks cigárek a doutníků o váze menší než 3 gr/kus
· 1 kg tabáku.

Dovozní restrikce se vztahují na dovoz a vývoz chráněných druhů živočichů a rostlin, zbraně a munice, drogy atd.. U dovozu a vývozu peněžní hotovosti nad 10.000 EUR může celní správa kontrolovat původ peněz. Pokud používáte svoje auto či motocykl v Nizozemsku déle než tři měsíce, musíte se zaregistrovat. Podrobné informace je možno získat na webových stránkách české a nizozemské celní správy:
http://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/informace-pro-fyzicke-osoby/Stranky/default.aspx a 
http://www.douane.nl/english/travelbaggage.html

 

nahoru

 

Dokumenty

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. K opuštění území ČR k cestě do států EU lze jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Z toho vyplývá, že občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, musí cestovat s vlastním cestovním pasem, nemůže cestovat pouze na základě zápisu v občanském průkazu. Vzhledem k tomu, že zápis dítěte do cestovního dokladu rodiče podle českých právních předpisů neobsahuje fotografii dítěte, doporučuje se vybavit dítě starší 10 let vlastním cestovním dokladem. Podrobnější informace najdete nawww.mvcr.cz – Služby pro veřejnost – Osobní doklady.

Při cestě motorovým vozidlem může být od občanů ČR požadován platný řidičský průkaz, technický průkaz od motorového vozidla a zelená karta.

Pro vstup na zámořská území Nizozemska v Karibiku (Bonaire, Svatý Eustach, Saba, Aruba, Curacao, Svatý Martin) je nutný cestovní pas, vízum k pobytu do 90 dnů není potřeba. Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Nizozemska, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Přestože Nizozemsko je považováno za bezpečnou zemi, zvýšená opatrnost při ochraně osobních věcí, zvláště cestovních dokladů a finančních prostředků, se doporučuje zejména na místech se zvýšenou koncentrací turistů (např. nádraží, letiště, obchodní domy, turisticky atraktivní místa).

Doporučuje se mít u sebe adresu, popř. telefonní číslo blízké osoby, kterou by bylo možno kontaktovat v případě nouze. Praktické je rovněž vybavit se na cestu kopií cestovního, pojišťovacího či jiného dokladu pro případ ztráty originálních dokladů.

Při pobytu na území Nizozemska musí občan ČR respektovat jeho zákony a nařízení. Zastupitelský úřad ČR není v tomto ohledu oprávněny zasahovat do rozhodnutí nizozemských justičních, resp. i správních orgánů.

Nedoporučuje se nocovat volně v přírodě na místech, která nejsou k tomu určena (např. v parcích, pod mosty a pod.).

V automobilovém provozu musí řidič neustále sledovat chodce a cyklisty, kteří se jakkoliv proplétají ulicemi, často i v protisměru. Zejména je nutno brát ohled na cyklisty při odbočování vpravo. Doporučuje se striktně dodržovat maximální předepsanou rychlost ( 120 km/hod. na dálnicích, 80 km/hod. na silnicích mimo obec, 50 km/hod. v obcích ).

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Občan ČR nepotřebuje ke vstupu na území Nizozemska vízum ani pobytové povolení (platí čl. 18 Smlouvy o založení Evropského společenství, podle něhož má každý občan EU právo svobodně se pohybovat na území členských států).
Občané ČR mohou pobývat na území Nizozemska bez registrace pobytu max. 3 měsíce. Při déletrvajícím pobytu je potřebné přihlásit se na příslušném obecním úřadu (Gemeente) a vyřídit si pobytovou kartu u Imigračního úřadu. Podrobné informace najdete nawww.ind.nl


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči prokazuje český občan turisticky pobývající v Nizozemsku předložením Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo papírovým Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz. Je proto nezbytné vyžádat si před cestou do Nizozemska u pobočky příslušné zdravotní pojišťovny vystavení tohoto dokladu. Další informace a praktické rady lze nalézt na webové stránce Centra pro mezistátní úhrady www.cmu.cz.

Důležitá telefonní čísla (na území Nizozemska):

Policie, záchranka, hasiči 112
Místní policie 0900 8844
Pobřežní hlídka 0900 0011
Lékařská pohotovost 0900 1515
Voda, elektrika, atd. 0800 9009

 

nahoru