Slovensko

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  

 

 

ZÁJEZDY NA SLOVENSKO:

 

Ubytování na Slovensku

Letenky na Slovensko

 

Oficiální název státu

Slovenská republika

 

Rozloha

49 036 km2

 

Počet obyvatel

5 429 763 obyvatel (k 30.červnu 2010)

110 obyvatel na km2

 

Podnebí

Kontinentální podnebí se vyznačuje studenými zimami a horkými léty. Průměrné teploty v Bratislavě jsou v lednu – 3 °C a v červenci 20 °C.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Slovensko patří do horské soustavy Západních Karpat a je rozčleněno četnými pánvemi a kotlinami mezi horskými pásmy. Zvláště je třeba zmínit vnější pásmo s Býlími Karpaty a Západními Beskydy, dále pásmo centrální s Malými Karpaty, Nízkými a Vysokými Tatrami a vnitřní sopečné okrajové pásmo. Slovenská Podunajská nížina pokračuje na maďarském území jako Malá Dunajská nížina (Kisalföd).

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Oblíbené cíle cestovního ruchu jsou západoslovenské lázně, historická města východního Slovenska a pohoří středního Slovenska. Z osmnácti národních parků jsou nejvýznamnější Vysoké Tatry a Slovenský ráj.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Od 1.1.2009 se základní peněžní jednotkou stalo euro.

Byl stanoven konverní kurz 30,1260 Sk za euro.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 

Státní svátky

1. 1. – Den vzniku Slovenské republiky

5. 7. – Svátek sv. Cyrila a sv. Metoděje

29. 8. – Výročí Slovenského národního povstání

1. 9. – Den Ústavy Slovenské republiky

17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii

 

Dny pracovního klidu

6. 1.

Velký pátek

Velikonoční pondělí

1. 5.

8. 5.

15. 9.

1. 11.

24., 25. a 26. 12.

Obvyklá pracovní doba je 8,5 hodiny, běžná prodejní doba od 8 do 18 hod., v sobotu a neděli obvykle od 8 do 12 hod. Obchodní domy mají otevřeno v sobotu a v neděli, OD Tesco je otevřen nepřetržitě 24 hodin.

 

nahoru

 

Náboženské složení

V SR je celkově 4 521 549 věřících (tj. 84,1 % obyvatel), z nichž 82 % se hlásí k římskokatolické církvi (68,9 % obyvatel), 8,2 % k evangelické církvi augšpurského vyznání (6,9 % obyvatel), 4,8 % k řeckokatolické církvi (4,1 % obyvatel), 2,4 % k reformované křesťanské církvi (2,0 % obyvatel) a k pravoslavné církvi (0,9 % obyvatel). Bez vyznání je 13 % obyvatel.

Celkově je na Slovensku registrováno 15 církví a náboženských společností.

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 V roce 2009 byla  schválena nová  právní úprava pro  státní jazyk. Od 1. září 2009 platí zákon  318/2009 Z.z. o státním jazyku.  

Úředním jazykem je jazyk slovenský (mateřský jazyk pro 83,9 % obyvatel). Druhým nejpoužívanějším jazykem, a to hlavně v jižních oblastech Slovenska, je jazyk maďarský (mateřský jazyk pro 10 % obyvatel). Dalšími používanými jazyky jsou romský , rusínský a český ( pro 0,9 % obyvatel, 48 200 osob).

Podle platného zákona SR o používání jazyků národnostních menšin mohou příslušníci národnostní menšiny používat v úředním styku svůj mateřský jazyk v případě, že jejich počet v obci činní nejméně 20 %. V současnosti probíhají diskuse o snížení hranice 20%  pro  používání jiného než  státního jazyka.

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Od roku 1996, kdy byl přijat zákon o administrativním členění, je SR rozdělena na osm samosprávních krajů (Bratislavský, Košický, Nitranský, Prešovský, Žilinský, Trenčanský, Trnavský a Banskobystrický) a 79 okresů. Samosprávní kraj je nezávislou samosprávní jednotkou SR.

Hlavním městem SR je Bratislava s počtem obyvatel 446 819. K dalším velkým městem patří Košice (240 915), Prešov (92 687), Nitra (87 357), Žilina (86 685),) a Banská Bystrica (84 919).

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

K 31. 12. 2005 skončila platnost formuláře E111. Nahrazuje jej evropský průkaz zdravotního pojištění, který vystavuje zdravotní pojišťovna na dobu pěti let. Občan ČR, tak jako občan každého jiného státu EU, musí před cestou do SR požádat svou zdravotní pojišťovnu o vydání zdravotního průkazu platného v EU - E 101 resp. E 102

Před cestou do Slovenské republiky je vhodné se komerčně připojistit. V roce 2005 byl přijat zákon č. 567/2005 Z.z., kterým se doplňuje zákon č. 544/2002 Z.z., o Horské záchranné službě ve znění zákona č. 515/2003 Z.z. a o změně dalších zákonů. Uvedená novela zpoplatňuje některé záchranné akce v horských oblastech Slovenska.

 

nahoru

 

 Celní a devizové předpisy

Převážení věcí osobní potřeby v rámci členských států EU nepodléhá clu.
České koruny lze bez problému vyměnit ve vybraných bankách a spořitelnách v ČR i SR popř. využít bankomatu. Výměnu lze provést také v některých hotelích i v běžných směnárnách.

Omezení vývozu ze Slovenska.
Zákonem o ochraně památkového fondu č. 49/2002 Z.z. je zakázáno trvale vyvézt z území SR kulturní památku. Kulturní památku lze dočasně (max. na 3 roky) vyvézt jen na základě povolení Ministerstva kultury po předcházejícím vyjádření památkového úřadu.
Zákon 115/1998 Z.z. o muzeích a galeriích a o ochraně předmětů muzejní hodnoty a galerijní hodnoty uvádí, že vývoz sbírkového předmětu není dovolen bez souhlasu příslušného orgánu, kterým při trvalém vývozu z důvodu záměny je Ministerstvo kultury SR. Podrobné informace k vývozu výše uvedených předmětů lze získat na internetové stránce Ministerstva kultury SR www.culture.gov.sk .

Cestování se zvířaty:
Při vstupu na území SR se zvířetem je nutno zajistit pro zvíře pas (obdoba očkovacího průkazu), kde budou uvedeny záznamy o absolvovaní nutných očkování zvířete, atd. Další informace mohou turisté získat na adrese: www.svssr.sk .

SR v roce 1992 podepsala mezinárodní dohodu CITES (Dohoda o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin), která zakazuje převoz ohrožených druhů živočichů a rostlin i jejich částí přes hranice.

 

nahoru

 

Dokumenty

Občan ČR může cestovat na Slovensko na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Slovenska.

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Na území SR je trestné dovážet omamné a psychotropní látky, jedy a prekurzory, a to ani pro vlastní potřebu.
Vzhledem k výskytu případů okradení a zvláště vykrádání osobních automobilů (hlavně v letním období) doporučujeme všem občanům ČR pobývajícím na území SR pečovat o svůj majetek (auta, kabelky atd.) V případě okradení, zejména při odcizení cestovních a jiných dokladů, je potřebné událost nahlásit slovenské policii a vyžádat policejní protokol o nahlášené krádeži. 
Dále se doporučuje, aby cestovatelé s vypůjčeným vozem měli k dispozici souhlas majitele - blíže viz: www.aksr.sk.
Poplatky za dálnice a vybrané silniční úseky se uskutečňují formou dálničních známek, kterými se označují vozidla v horním pravém rohu čelního okna z pohledu řidiče. Dálniční známky je možné zakoupit na větších poštách, u čerpacích stanic i v ČR.

Sazebník poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic v SR:
Motorová vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t včetně přípojného vozidla:
roční dálniční známka 50,00 EUR
měsíční dálniční známka 14,00 EUR
týdenní dálniční známka 7,00 EUR
Více informací lze získat na www.ndsas.sk, www.mototuristika.sk nebo www.aksr.sk.

Od 1. února 2009 platí na Slovensku nový zákon č. 8/2009 Z.z. SR o silniční dopravě a navazující vyhláška MV SR č. 9/2009. Znění obou předpisů lze nalézt na internetové adrese: www.justice.gov.sk (JASPI). Z uvedených předpisů m.j. vyplývá, že nejvyšší povolená rychlost pro osobní automobily je v obcích 50 km/hod., mimo obce 90 km/hod. a na dálnicích mimo obec 130 km/hod. Během jízdy je povoleno telefonovat pouze při použití hands-free. Zimní pneumatiky u osobního auta jsou povinné, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Doporučujeme proto zimní pneumatiky po celou zimu. Na Slovensku platí celoročně celodenní svícení. Došlo k výraznému zvýšení pokut za porušení dopravních předpisů, bližší na www.aksr.sk.

Na území Slovenské republiky zabezpečuje motoristům pomoc v nouzi Národní automotoklub SR, na který se lze dovolat na telefonní čísla +421 18123 nebo +421 18154. Tato telefonní čísla jsou dostupná ze všech sítí. Pomoc zabezpečuje NAMK 24 hodin denně. Další informace je možné získat na www.mototuristika.sk. 
Při nehodě doporučujeme na místo události zavolat policii.

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě upozorňuje na nebezpečí hrozící návštěvníkům Tater i ostatních slovenských hor při nerespektování pokynů horské služby. Velvyslanectví zároveň důrazně žádá turisty – občany ČR, aby dbali těchto pokynů a ve svém zájmu si zajistili potřebné informace, týkajících se horské turistiky (stav terénu, předpokládaný vývoj počasí a další rizikové aspekty) na www.hzs.sk, případně konzultovali své záměry ohledně vysokohorské turistiky či horolezeckých výprav přímo s Horskou službou. M.j. je nutno věnovat zvýšenou pozornost možnému výskytu sněhových polí ve Vysokých Tatrách, které je často nutno překonávat i v letních měsících, přičemž uklouznutí na takových úsecích může mít tragické následky.

Při použití městské hromadné dopravy v Bratislavě je cestující povinen si zakoupit jízdenku před nástupem do vozidla MHD a ihned při nástupu označit. Informace o cenách jízdného jsou k dispozici na adrese: www.imhd.sk

Doporučuje se občanům, aby řízení vozidla na území SR věnovali potřebnou pozornost. Při provozu hrozí nejen nebezpečí obvyklá při provozu i v jiných zemích (nebezpečí smyku, nedání přednosti v jízdě apod.), ale i specifická rizika, jako je např. nebezpečí padajícího kamení ze svahu na vozovku, zejména v rozsáhlých horských oblastech země.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

  K pobytu do tří měsíců se nevyžaduje povolení k pobytu.

nahoru

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Na Slovensko je nutno cestovat s Evropským průkazem zdravotního pojištění, který se v případě ošetření předkládá lékaři. V případě, chronického onemocnění, pokud je známo, že bude během pobytu vyžadována určitá péče (např. dialýza), je třeba její poskytnutí na Slovensku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.
Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu na Slovensku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.
Na základe nařízení Rady (ES) č. 1408/71 by měla být zdravotní péče, kterou budou poskytovat cizím pojištěncům zdravotnická zařízení na Slovensku, hrazena prostřednictvím slovenských zdravotních pojišťoven. Spoluúčast pacienta-cizince je stejná jako spoluúčast občana SR. V případě, že občanovi bude ve zdravotnickém zařízení na území SR odpírána zdravotní péče, či bude vyžadováno její zaplacení v hotovosti, je možno takovou situaci konzultovat se zdravotní pojišťovnou v ČR, příp. s Centrem mezistátních úhrad (www.cmu.cz). Pokud z jakéhokoliv důvodu občan ČR uhradí péči v hotovosti, je nutno uschovat originály účtů a po návratu do ČR se obrátit na pobočku své české zdravotní pojišťovny.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky upozorňuje na právní úpravu týkající se úhrady poskytnutí tzv. technické pomoci ze strany zasahujících záchranných služeb. Výše nákladů na technickou pomoc závisí na počtu zasahujících osob a rozsahu použitých technických prostředků a může být značná zejména při použití prostředků letecké přepravy.Úprava se vztahuje na případy postižených osob bez ohledu na jejich státní občanství, jakož i bez ohledu na skutečnost, zda turista, sportovec nebo horolezec porušil či neporušil své povinnosti, tedy např. dodržení pokynů horské služby.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje občanům, kteří se chystají k cestám na území Slovenské republiky za účelem horské turistiky, horolezeckých výprav, vysokohorského lyžování nebo jiných náročných sportovních výkonů v horských oblastech, aby se pro tento účel připojistili. Některé pojišťovny v České republice i ve Slovenské republice již tento druh pojištění nabízejí. Pojišťovny působící v ČR obvykle poskytují tuto pojišťovací službu jako součást cestovního pojištění. Je třeba, aby se naši občané při uzavírání pojistky ujistili, že se pojistná smlouva vztahuje i na tzv. pátrací, vyprošťovací a zachraňovací náklady.
Podrobnější informace je možné získat na internetových stránkách Horské záchranné služby Slovenské republiky (www.hzs.sk).

Důležitá telefonní čísla

Policie 158
Požární ochrana 150
Rychlá lékařská pomoc při vážných nehodách
a náhlých onemocněních ohrožujících život 155 
Integrovaný záchranný systém 112
Linka záchrany(poradenství při poskytování první pomoci) 0850 11 13 13
Horská záchranná služba 18 300
Letecká záchranná služba 18 155

 

nahoru