Makedonie

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  

 

ZÁJEZDY DO MAKEDONIE:

 

Ubytování v Makedonii

Letenky do Makedonie

 

Oficiální název státu

Ústavní název země je Republika Makedonie (Republika Makedonija).

V EU a na multilaterálních fórech se používá název Bývalá jugoslávská republika Makedonie (The Former Yugoslav Republic of Macedonia FYROM), pod nímž byla MK přijata do OSN a pod nímž ji oficiálně uznala ČR.

V bilaterálních vztazích mezi ČR a Makedonií se používá název Makedonie/ Republika Makedonie (MK)

Rozloha

Celková rozloha 25 713 km2

Z toho vodní plocha 477 km2

Pozemní povrch 24 236 km2

 

Počet obyvatel

2 048 619 obyvatel (podle údajů Státního statistického úřadu za r. 2009)

Počet ekonomicky činného obyvatelstva (v produktivním věku 15 až 64 let) - 933 878, což představuje 57 %.

Průměrná hustota obyvatel na km2 je 78,66.

 

Podnebí

Na jihu a ve velkém kotlinovitém údolí Vardaru panuje středomořské podnebí, v ostatních částech země převládá podnebí kontinentální.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Makedonie rozkládající se „v srdci Balkánu“ je hornatá země s rozsáhlými pánvemi a kotlinami. Mnoho horských vrcholů přesahuje výšku 2 000 m. Více než třetinu země pokrávají lesy. Členité území rozděluje 420 km dlouhá řeka Vardar ústící do Egejského moře. Země je také bohatá na jezera.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Centry turistiky jsou malebné město Ohrid a stejnojmenné jezero na albánské hranici s četnými středověkými ortodoxními kláštery v okolí, dále národní park u Prespanského jezera a v neposlední řadě orientálně působící Staré město v metropoli Skopje. Za návštěvu stojí i město Prilep, jehož centrum si zachovalo výrazně orientální ráz, a Staro Nagoričane. Tamější pravoslavný monastýr patří mezi nejstarší makedonské památky.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Národní měnou je makedonský denár (MKD). Jeden MKD je i nejmenší peněžní jednotkou a dále se nedělí. V platebním styku se dle zákona používá výhradně makedonský denár, ale některá pohostinská zařízení přijímají i platby v EUR. Inflační úroveň je nízká a střední devizový kurz se dlouhodobě pohybuje na úrovni 1 EUR = 61,30 – 61,40 MKD


 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky MK:

24. květen  Sv. Cyril a Metoděj  den slovanských osvícenců

srpen  Den republiky – výročí: tzv. Ilindenského povstání proti Turkům 2.8.1903 a dále dne 2.8.1944 zasedání Antifašistického shromáždění pro národní osvobození (ASNOM) v klášteře sv. Prochora Pčinského, které vyhlásilo Demokratickou federativní republiku Makedonii (DFM)

8. září - Den nezávislosti – den referenda o nezávislosti v roce 1991, kdy se většina obyvatelstva vyslovila pro „suverénní a samostatnou Makedonii s právem vstoupit do svazu suverénních států Jugoslávie“

11. říjen - Den národního povstání (2.světová válka) – útokem partyzánů na bulharská kasárna v Prilepu a Kumanovu dne 11. října 1941 byla zahájena osvobozenecká válka

23. říjen - Den makedonského revolučního boje

8. prosinec - Sv. Kliment Ochridski

 

Dny pracovního klidu (svátky):

leden – Nový rok

7. leden - 1. svátek vánoční (pravoslavný)

pravoslavné Velikonoce - pohyblivý svátek

květen – Svátek práce

Ramazan Bajram - pohyblivý svátek muslimů

Svátky národnostních menšin:

27. leden - Sv. Sava, den srbské menšiny

8. duben - Mezinárodní den Rómů

23. květen - Den Vlachů

28. září - Mezinárodní den Bosňáků

Jom Kipur - den židovské menšiny (pohyblivý svátek)

22. listopad - den albánské abecedy

21. prosinec - den vyučování v tureckém jazyku

Náboženské svátky:

6. leden - Štědrý den (pravoslavný)

19. leden – „Vodici“ – den Zjevení Krista (pravoslavný)

Velikonoce (pravoslavné) – pohyblivý svátek

Velký pátek (pravoslavné) - pátek před Velikonocemi

28 srpen – Nanebevstoupení Panny Marie

listopad – Den všech svatých

Památka zesnulých – pohyblivý svátek (pravoslavný), vždy v pátek

25. prosinec – Vánoce (katolické)

Kurban Bajram - pohyblivý svátek (muslimský)

Pracovní doba:

Veřejná administrativa (státní úřady):       pondělí až pátek od 8.00 – 16.00 hod.

(v létě za vysokých teplot bývá pracovní doba zkrácená - od 7.00 – 13.00 hod.)

Soukromý sektor (firmy, řemeslnící apod.): pondělí až pátek zpravidla od 8.00 až 9.00

do 16.00 až 17.00 hod. (v létě za vysokých teplot zkrácená pracovní doba od 07.00 – 11.00 a od 18.00 – 20.00 hod.)

Otevírací doba obchodů:

obchody s potravinami: pondělí až sobota 7.00 – 20.00 hod. a některé i v neděli od              7.00 – 15.00 hod.

obchody s ostatním zbožím: pondělí až pátek 9.00 – 20.00 hod.,v sobotu 8.00 až –15.00 hod.

Od 19.00 hod večer do 06.00 ráno platí zákaz prodeje

alkoholických nápojů (mimo restauračních zařízení a kaváren).

Restaurace a kavárny: od neděle do čtvrtku – od 09.00 nebo 10.00 hod. do 24.00 hod.

pátek a sobota - od 09.00 nebo 10.00 hod. do 01.00 hod.


 

nahoru

 

Náboženské složení

Většinové: pravoslaví, islám

67 %     pravoslavné

30 %     islám

0,5 %    římskokatolické

2,5 %    ostatní

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je makedonština, v oblastech s více jak 20% přítomností jiné národnosti, je možno používat jako úřední jazyk i jazyk této národnosti např. albánštinu. Dle nové teritoriální organizace je např. hlavní město Skopje dvojjazyčné (podíl albánské menšiny připojením dalších dvou občin s převážně albánským etnikem překročil hranici 20 %). Z minulosti většina obyvatel rozumí nebo hovoří srbsko - chorvatsky. Mezi mladou generací je rozšířena angličtina. V převážně albánských částech země lze komunikovat i v němčině.

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Hlavní město: Skopje + 83 municipalit/občin

celkem 1 795 osídlených míst

29 měst:

Skopje – 506 926 obyv. (www.skopje.gov.mk)

Kumanovo - 103 205

Bitola 86 408

Prilep - 73 351

Tetovo - 70 841

Veles - 57 602

Ochrid - 54 380

Gostivar - 49 545

Štip - 47 796

Strumica - 45 087

Kavadarci - 38 391

Struga - 36 892, atd.)

Decentralizace je jedním z aktuálních úkolů země. V druhé polovině roku 2004 byly schváleny decentralizační zákony (zákon o nové teritoriální organizaci, zákon o hlavním městě Skopji, zákon o financování lokálních samospráv, atd.), které předpokládají snížení počtu lokálních samosprávných celků (občin) ze 123 na 84 (resp. na 76 do roku 2008) a posilování kompetencí místních samospráv

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Od 1.ledna 2007 vstoupila v platnost Smlouva mezi ČR a MK o sociálním zabezpečení Zásadní změnou je zachování nároku na poskytnutí nezbytné zdravotní péče při pobytu na území druhého státu. Náklady však již nenese stát, ale zdravotní pojišťovna pojištěnce. ZÚ Skopje doporučuje cestovatelům uzavřít adekvátní cestovní zdravotní pojištění/ připojištění. Při lékařském ošetření ve státním zdravotním zařízení je nutné se prokázat dokladem o zdravotním pojištění v ČR (průkazkou příslušné zdravotní pojišťovny). V soukromých zdravotnických zařízeních se ošetření hradí hotově.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Při vstupu se doporučuje deklarovat veškeré valuty a požadovat adekvátní potvrzení celních orgánů, ačkoliv tato povinnost není makedonskými orgány zdůrazňována. Ze země je povolen vývoz valut v ekvivalentu do hodnoty 1.000 USD bez vlastnictví adekvátního potvrzení od celních orgánů při příjezdu do země. Povinná směna valut není vyžadována. Je povolen bezcelní dovoz zboží pouze pro osobní potřebu v limitech obvyklých ve většině evropských zemích. Dovoz potravin je limitován množstvím do 1 kg na osobu. Pro nadlimitní množství je povinná veterinárně – sanitární kontrola inspektora hraničního orgánu Makedonie a předložení certifikátu o nezávadnosti výrobku vydaného orgánem země, v níž cizinec toto zboží zakoupil. Dovoz či transport zbraní je povolen pouze se zbrojním průkazem vystaveným zastupitelským úřadem Makedonie/FYROM. Při individuálním dovozu či průvozu zvířat je požadován mezinárodní očkovací průkaz.

nahoru

Dokumenty

Občan České republiky může vstoupit na území Makedonie/FYROM s platným cestovním pasem. Od 3. října 2008 mohou na základě jednostranného rozhodnutí makedonských úřadů vstupovat občané ČR a dalších zemí na území Makedonie i na základě platného občanského průkazu se strojově čtecí zónou, který bude uznáván jako cestovní pas. V případě cestování na občanský průkaz je cizinec na hraničním přechodu zpravidla vyzván k vyplnění formuláře - průvodky, kterou orgán provádějící hraniční kontrolu opatří vstupním razítkem. Tento formulář je třeba mít při sobě po celou dobu pobytu a předložit ho hraniční kontrole při opouštění území Makedonie/FYROM.
Ministerstvo zahraničních věcí však upozorňuje, že občanský průkaz nelze použít při letecké přepravě při cestách do Makedonie.
Děti do 18 let věku vstupující do Makedonie bez doprovodu rodičů (pěstounů) musí na požádání pasových orgánů země předložit písemný souhlas obou rodičů (pěstounů) s cestou. Cestují-li pouze s jedním z nich, může pasový orgán vyžadovat souhlas druhého rodiče (pěstouna). Tento doklad musí být ověřen příslušným orgánem země z níž cizinec pochází (která vystavila cestovní doklad) nebo diplomaticko konzulárním zastoupením Makedonie/FYROM v této zemi.


nahoru

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Při individuálních cestách na severozápad a západ Makedonie/FYROM (příhraniční regiony s Kosovem a Albánií) se doporučuje zvýšená opatrnost. Zdržovat se spíše ve větších osadách a turistických lokalitách. V případě návštěv řídce osídlených horských oblastí (pohoří Korab, Šar Planina, Jablanica) tyto uskutečnit nejlépe s místním doprovodem. O déle trvajících horských tůrách raději informovat místní policii nebo samosprávu. V ostatních částech země je třeba dodržovat všeobecně platná pravidla (cestovat pokud možno ve dne, především v noci nezastavovat na odlehlých parkovištích apod.).
AUTO-MOTO a další služby: V zemi je poměrně hustá síť převážně soukromých autoservisů, které poskytují služby na dobré úrovni. Problémy někdy činí nedostatek originálních náhradních dílů. Ceny odpovídají evropským poměrům. Zásobování PHM je dobré. Mezinárodní “zelená karta” (povinné ručení) je na hranicích důsledně vyžadována.
Dálniční poplatky se platí na několika místech na hlavní tranzitní magistrále. Mýtné je inkasováno v makedonských denárech (MKD). V průběhu hlavní turistické sezóny dopravní policie intenzivně kontroluje dodržování dopravních předpisů a rychlostních limitů. V případě, že řidič nemůže či nechce zaplatit pokutu, je zpravidla nekompromisně zadržen cestovní doklad a poté může následovat řízení u místního "přestupkového soudu".
V případě, že se cestovatel stane obětí pokusu o vymáhání úplatku nebo jiné „pozornosti“ ze strany hraničních orgánů, dopravní policie a pod. se doporučuje neprodleně o této skutečnosti informovat nejbližší policejní stanici, případně telefonicky přímo Protikorupční oddělení Ministerstva vnitra makedonie/FYROM na čísle +389 2 314 32 59.


nahoru

Víza, režim vstupu

Dne 23. 2. 2006 Makedonie/FYROM jednostranně zrušila vízovou povinnost pro občany ČR a dalších zemí. Toto opatření jim umožňuje vstup a pobyt na území země po dobu nejvýše 90 dnů nebo tranzit přes území tohoto státu s platným cestovním pasem České republiky. Od 3. října 2008 mohou také občané členských zemí Evropské unie vstupovat na území Makedonie i na základě platného občanského průkazu. V případě cestování na občanský průkaz je cizinec na hraničním přechodu zpravidla vyzván k vyplnění formuláře - průvodky, kterou orgán provádějící hraniční kontrolu opatří vstupním razítkem. Tento doklad je třeba mít při sobě po celou dobu pobytu a předložit ho hraniční kontrole při opouštění území Makedonie/FYROM.
Přihlašovací povinnost je v kompetenci provozovatele ubytovacího zařízení. V případě ubytování v soukromí je třeba se přihlásit do 24 hodin na nejbližší policejní stanici. Potvrzení o přihlášení není vydáváno.
Občan mladší 18 let může vstoupit na území Makedonie/FYROM s vlastním cestovním pasem. V případě, že cestuje sám, nebo v doprovodu jiné osoby než rodiče (pěstouna) je povinen na požádání předložit písemný souhlas rodičů (pěstounů) s touto cestou (podrobněji viz kapitola Dokumenty) . Bez vlastního cestovního pasu může cestovat jen s rodičem, v jehož cestovním pase je zapsán.
Od 8. února 2009 se občané členských zemí Evropské unie a Schengenského prostoru nemusí prokazovat cestovním pojištěním jako jednou z obecných podmínek při vstupu na území Makedonie.


nahoru

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla


Zdravotnická péče za účelem první pomoci má být poskytována bezplatně. To vyplývá z úmluvy o sociálním pojištění, publikované ve Sbírce zákonů vyhláškou č. 3/1958 Sb., a ze správní dohody tuto úmluvu provádějící (čl. 5 a 6). Úroveň zdravotnických služeb závisí na kategorii konkrétního zařízení. Doporučuje se uzavřít adekvátní cestovní zdravotní pojištění.
Důležitá telefonní čísla :
- volací předčíslí + 389 Makedonie/FYROM - 02 (Skopje)
- policie 192
- hasiči 193
- první pomoc 194
- informace 188


nahoru