Maďarsko

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

ZÁJEZDY DO MAĎARSKA:

 

Ubytování v Maďarsku

Letenky do Maďarska

 

 
Oficiální název státu

Maďarsko (Magyarország, Hungary) – od 1.1.2012 v souvislosti s vstupem nové ústavy v platnost /předtím - Maďarská republika (Magyar Köztársaság)/(pozn.: dále používána zkratka HU)

 

Rozloha

93 030 km2

 

Počet obyvatel

9 960 tis. (údaj k 1.11.2011)

Hustota obyvatel na km2  : 107,1 (údaj k 1.11.2011) 

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 56,3 % (z práceschopného obyvatelstva 15 - 74 let zaměstnáno 3 856 000 osob, nezaměstnaných -15-74 let – 454 100 osob, údaj za VII.- IX. 2011)

 

Podnebí

Podnebí má kontinentální rát, zima je studená a bohatá na srážky a léto velmi teplé. Zimní teploty těsně pod bodem mrazu, letní kolem 22 °C.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Největší část země zaujímá východně od Dunaje Velká uherská nížina. Maďarské středohoří dosahuje na severu země výšky 1 015 m (Kékes), na jihu se zdvihá u Pécsi (Pětikostelí) vrchovina Mecsek. Původní rozsáhlá stepní krajina „puszta“ se zachovala jen na několika místech. Dunaj, nejdůležitější splavná vodní cesta, protéká zemí od severu k jihu. Nejdelší řekou je Tisa. Nedaleko hlavního městqa leží Blatenské jezero (Balaton), největší jezero střední Evropy

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Hlavními centry cestovního ruchu jsou Budapešť s četnými pozoruhodnostmi a Blatenské jezero (Balaton), jehož voda se v létě ohřívá až na 30 °C. Nejdůležitější národní park je puszta Hortobágy o rozloze52 000 ha.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Forint (HUF) = 100 fillérů (Fillér jako hotovostní platidlo bylo zrušeno, od 1.3.2008 byly zrušeny rovněž mince 1 a 2 Ft). Na používání cizích měn v obchodních stycích se vztahují obdobná pravidla jako v ČR. Po devizové liberalizaci z května roku 2001 podle zákona XCIII/2001 může devizový cizinec po dohodě s poskytovatelem služby za tuto službu zaplatit v devizách.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky v roce 2012:

1. 1., neděle - Nový rok

15.3., čtvrtek - Počátek revoluce a boje za svobodu v letech 1848–49

8.-9.4., neděle, pondělí - Velikonoce

1.5., úterý - Svátek práce

27.-28.6., neděle, pondělí - Svatodušní svátky

20. 8., pondělí - Den sv. Štěpána, zakladatele státu

23.10., úterý - Počátek revoluce a boje za svobodu v roce 1956, den vyhlášení Maďarské republiky v roce 1989

1.11., čtvrtek - Všech svatých

25. 12., úterý - 1. svátek vánoční

26.12., středa - 2. svátek vánoční

Pracovní doba firem, bank i prodejní doba v obchodech je v zásadě obdobná jako v ČR.

 

nahoru

 

Náboženské složení

K nějaké církvi či náboženské společnosti se hlásí 74,6 % obyvatelstva.

Mezi významné církve patří římsko-katolická, ke které se hlásí 51.9 % obyvatelstva, reformovaná kalvínská (15,9 %), luteránská (3,0 %) a řecko-katolická (2,6 %).

Údaje jsou dle posledního sčítání lidu v roce 2001. Nové údaje budou k dispozici na jaře roku 2012.

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je maďarština. V obchodním a finančním prostředí se hlavně v posledním období prosazuje používání angličtiny. Z dalších jazyků, hlavně u starších osob, je možnost domluvy německy.

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Po pádu komunizmu v zemích východního bloku byla dne 23.10.1989 vyhlášena Maďarská republika. Od 1.1.2012 v souvislosti s vstupem nové ústavy v platnost došlo ke změně názvu státu na Maďarsko. Systém státu je postaven na dělbě moci mezi parlamentem, prezidentem republiky a vládou. Prezident Maďarska je volen na 5 let, přičemž opětovně zvolen může být pouze jednou. Maďarský parlament je jednokomorový, zasedá v něm 386 volených poslanců (pozn.: 23.12.2011 schválil parlament nový volební zákon, který počítá se snížením počtu poslanců na 199 – bude realizováno při příštích parlamentních volbách).

Hlavním městem a zároveň ekonomickým a politickým centrem Maďarska je Budapešť, kde žije 1,734 mil. obyvatel (údaj k 1.1. 2011).

Administrativně-správní členění je dvoustupňové, 19 žup a 23 velkých měst se župními pravomocemi. 5 největších měst kromě hlavního města: Debrecen (208 tis. obyvatel), Miskolc (168 tis. obyvatel), Szeged (170 tis. obyvatel), Pécs (158 tis. obyvatel), Győr (131 tis. obyvatel).

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

 

Před vycestováním do Maďarska je zapotřebí požádat na pobočce své české zdravotní pojišťovny o vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění.

Ten se předkládá v případě náhlého onemocnění nebo úrazu lékaři a nemocnici v dané zemi při požadavku na ošetření. Poté má český pojištěnec nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci.

Je však nutno počítat i s tím, že za péči se připlácí, a proto může být vyžadováno zaplacení části účtů v hotovosti. Pacient se může setkat s platbou v hotovosti u lékaře, který nemá smlouvu s maďarským Národním fondem zdravotního pojištění nebo mu byla poskytnuta péče, která není zcela bezplatná a platí se spoluúčast.

Léky jsou k dostání v každé smluvní lékárně po předložení receptu vystaveného lékařem. Za stomatologickou péči se platí podle druhu ošetření, za léky 0%-100% - podle konkrétního typu léku.

Případný převoz pacienta zpět na území České republiky není zdravotní pojišťovnou hrazen a ten si jej musí plně uhradit. Pro takový případ je vhodné mít uzavřeno před odjezdem z ČR dodatečné komerční cestovní zdravotní připojištění. Z něj pak lze (podle rozsahu připojištění) hradit náklady jak na spoluúčast, tak na případný převoz zpět do ČR. Při návštěvě lékaře je potřeba předložit v prvé řadě doklad o tomto komerčním připojištění. Vzhledem k tomu, že i plnění z  připojištění může být omezeno (například částkou), doporučuje se při krátkodobých pobytech na území HU kombinaci obou způsobů, tzn. mít u sebe svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění  a zároveň si před odjezdem sjednat i cestovní zdravotní připojištění.

Chcete li uplatnit svůj nárok na české nemocenské dávky z důvodu pracovní neschopnosti v Maďarsku, požádejte místního lékaře o vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti a jeho zaslání na nejbližší pobočku Národního fondu zdravotního pojištění, a to do tří dnů od začátku pracovní neschopnosti. Dále udejte adresu svého pobytu v Maďarsku a adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.

Další informace lze získat na webové adrese:www.cmu.cz/eu/madarsko.html - CMU - Centrum mezistátních úhrad.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

V zájmu ochrany hospodářství Maďarské republiky a Evropské unie kontroluje maďarská Celní a finanční stráž (Vám- és Pénzügyőrség) důsledně dovoz výrobků přepravovaných ze zemí vně Evropské unie a podléhajících spotřební dani.

Od 1. ledna 2009 lze bezcelně dovézt výrobky podléhající spotřební dani a určené pro osobní potřebu v níže uvedeném množství na osobu:

Tabákové výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let)

V letecké dopravě: 
200 ks cigaret 
nebo 100 ks doutníčků 
nebo 50 ks doutníků 
nebo 250 gramů tabáku

V silniční, železniční a lodní dopravě:
40 ks cigaret 
20 ks doutníčků
10 ks doutníků 
50 gramů tabáku

Alkoholické výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let)

- celkem 1 litr alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 objemových procent
nebo 
celkem 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nejvýše 22 objemových
procent, nepočítaje v to nešumivé víno a pivo
a
- celkem 4 litry nešumivého vína 
a
- 16 litrů piva


Pohonné hmoty (výhradně v případě cestujících starších 17 let)

Pohonné hmoty nacházející se v běžné nádrži motorového dopravního prostředku 
a pohonné hmoty dovážené v přenosné nádrži v množství nejvýše 10 litrů.


Jiné zboží

Kromě výše zmíněného zboží lze bezcelně a bez daně dovážet zboží v hodnotě do 300 EUR, resp. 430 EUR v letecké dopravě.
Cestující ve věku do 15 let mohou - nezávisle na druhu dopravy - dovážet zboží v hodnotě 
do 150 EUR.


Další podmínkou bezcelního a nezdaněného dovozu je, aby

- dovoz byl příležitostného charakteru (v rozumném časovém úseku neprobíhal jako součást řady dovozů),

- sestával výhradně ze zboží určeného pro osobní spotřebu rodinných příslušníků nebo určeného jako dárek,

- jeho charakter a také množství dováženého zboží nebyly takové, aby nasvědčovaly dovozu pro obchodní účely.

Pokud není kterákoli z podmínek bezcelního dovozu splněna, pak k dovozu může dojít pouze po zaplacení cla a daní (všeobecná daň z obratu, spotřební daň atd.)!

Pokud se vyskytne pochybnost o splnění podmínek bezcelního dovozu, celní úřad si vyžádá předložení písemného celního prohlášení.
Pokud cestující využije bezvízového dovozu podáním falešného a/nebo nepravdivého prohlášení nebo bezcelně odbavené zboží prodá, pak může celní úřad zahájit přestupkové nebo - v závislosti na cenovém limitu - trestní řízení.

V zájmu vyhnutí se nepříjemnostem žádá Celní a finanční stráž MR o bezvýhradné dodržování právních předpisů.

Podrobnější informace se nacházejí na internetové stránce Celní a finanční stráže: http:/www.vam.gov.hu.

 

nahoru

 

Dokumenty

Občan České republiky může cestovat do Maďarské republiky (MR) na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu.
Děti mohou cestovat s vlastním cestovním dokladem.Bez vlastního cestovního dokladu dítě může cestovat jen s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsáno.

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem mladším 15 let, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

Ztrátu dokladů je občan povinen nahlásit u maďarské policie, kde obdrží protokol o ztrátě. Poté je možné se obrátit na Zastupitelský úřad ČR (Budapest VI., Rózsa u. 61.), který za účelem návratu do ČR vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

Řidiči motorových vozidel potřebují platný český řidičský průkaz a technický průkaz vozidla. Pokud nejsou majiteli vozidla, se kterým cestují, doporučujeme vzít sebou úředně ověřené zplnomocnění k používání svěřeného vozidla.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Specifika země
Na maďarské straně hraničního přechodu věnujte pozornost informační tabuli, která Vás informuje o základních pravidlech silničního provozu týkajících se omezení rychlosti. Vozidlo musí být mimo města osvětleno celoročně, za každého počasí. Dětské sedačky jsou povinné, každá osoba v autě musí být bezpečně připoutána. 
Za použití dálnic jsou zavedeny dálniční poplatky.

Od 1. července 2011 se mění v Maďarské republice Zákon č. I. z roku 1988 o pravidlech silničního provozu. Za dopravní přestupky: překročení povolené rychlosti, nepoužívání bezpečnostních pásů, nezastavení na zákazu pokračování v jízdě a řízení pod vlivem alkoholu může být uložena pokuta.

Příslušník oficiálního úřadu může při kontrole na místě vyměřit – bez vynesení úředního rozsudku – pokutu ve výši od 10.000,- do 300.000,- HUF (1000-30.000,-CZK).

Do doby, než bude zaplacena vyměřená pokuta, resp. zaplacená garance finanční pohledávky, může být vozidlo – bez zvláštního úředního usnesení – zadrženo!!!

Další informace naleznete na webových stránkách www.mzv.cz/budapest

Bezpečnostní situace
Na maďarských frekventovaných dálnicích byly zaznamenány případy okradení českých občanů. Skupina zlodějů zastavuje auta přímo na dálnici, nebo si vyhlédne oběť na odpočívadle. Snaží se vylákat řidiče z auta (např. vypustí vzduch z pneumatiky ) a když řidič vystoupí, druhý člen skupiny ukradne věci volně položené na sedadlech auta (tašky, peněženky).
Budapešť je velkoměsto, ve kterém je bezpečnostní situace srovnatelná s Prahou. Je třeba dávat pozor zejména na kapesní krádeže. Další informace naleznete na vebových stránkáchwww.mzv.cz/budapest

Doporučení turistům
Pokud někdo ztratil cestovní pas nebo občanský průkaz (nebo byl okraden), událost se nejdřív musí nahlásit na policii, kde obdrží protokol o ztrátě, bude sepsán protokol v přítomnosti tlumočníka. Poté se může dostavit se dvěmi fotografiemi na konzulární oddělení ZÚ pro náhradní cestovní doklad.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Občané ČR nepotřebují k cestě do Maďarska víza. Po příjezdu do MR občan České republiky nemá přihlašovací povinnost. Může se zdržovat na území Maďarska bez dalšího povolení max. po dobu 90-ti dnů. Po tomto termínu musí požádat o povolení k pobytu (Tartózkodási Engedély ) v kanceláři Úřadu pro přistěhovalectví a státní občanství (orgán cizinecké policie - Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) podle místa pobytu.

K žádosti cizinec musí doložit následující: 
- cestovní doklad nebo občanský průkaz
- vyplnit formulář
- 1 fotografii
- kolek v hodnotě1000,- HUF
- formulář k ohlášení pobytu – k tomu doloží vlastnický list nebo smlouvu o nájmu nebo podnájmu s podpisem vlastníka
- doklady potvrzující účel pobytu, což může být :
- u zaměstnance pracovní smlouva
- u živnostníka - živnostenský list
- u podnikatele - výpis z obchodního registru 
- u studentů - potvrzení o zápisu nebo přijetí k studiu
- u rodinných příslušníků - matriční doklad 
- u důchodců - potvrzení o předisponování důchodu
- zdravotní pojištění - zaměstnanec nepotřebuje, ostatní předkládají Evropský průkaz zdravotního pojištění

Povolení k pobytu se vydává na pět let ve formě karty. Tato doba může být omezena platností jednotlivých dokladů, např. délkou studia.
S tímto povolením žadatel obdrží i úřední vysvědčení k pobytu. S povolením a vysvědčením se může zaregistrovat do evidence obyvatel u místně příslušného notáře, resp. kanceláři pro vyřizování dokladů (Okmányiroda), kde dostane registrační kartu s jeho adresou v Maďarsku (Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolvány).

Povolení k pobytu v hlavním městě pro občany Evropského hospodářského prostoru se vyřizuje na adrese:

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
(Úřad pro přistěhovalectví a státní občanství Ministerstva spravedlnosi a pořádkového sboru)
Budapest XI., Budafoki út 60.
tel.: 463 92 33, 36,38

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky přicestování nezměnily.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Před odjezdem je třeba vyzvednout na pobočce své české zdravotní pojišťovny Evropský průkaz zdravotního pojištění. 
K lékařskému a nemocničnímu ošetření se v případě potřeby může občan obrátit přímo s Evropským průkazem zdravotního pojištění na lékaře nebo na nemocnici. Seznam smluvních lékařů lze obdržet na oblastních pobočkách Národního fondu zdravotního pojištění (Országos Egészségbiztosítási Pénztár).
Léky lze obdržet v každé smluvní lékárně na recept vystavený lékařem.
Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast: stomatologická péče podle druhu ošetření, léky 0 % až 100 % – podle konkrétního typu léku
Pacient se muže setkat s platbou v hotovosti u lékaře ve dvou případech. Buď nemá lékař smlouvu s maďarským Národním fondem zdravotního pojištění, nebo mu byla poskytnuta péče, která není zcela zdarma a platí se spoluúčast.
Pokud u sebe pacient nemá Evropský průkaz zdravotního pojištění, má možnost ho zdravotnickému zařízení, které ho ošetřilo, dodat do 15 dnů.
Pokud tak neučiní, musí zaplatit v hotovosti a nechat si zaplacenou částku refundovat po návratu do ČR svou českou zdravotní pojišťovnou. Zde musí předložit originály dokladů o zaplacení. Česká zdravotní pojišťovna náklady proplatí do výše, kterou by uhradila maďarská strana. Na tuto úhradu bude muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, může svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdrží v relativně krátké době.
Chce-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti v Maďarsku, požádá lékaře o vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti a jeho zaslání na nejbližší pobočku Národního fondu zdravotního pojištění do tří dnů od začátku pracovní neschopnosti. Dále uvede adresu svého pobytu v Maďarsku a adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.
Nahlásí co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání své pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení. Další informace lze získat na web adrese: www.cmu.cz .

Důležitá telefonní čísla:
Policie: 107 nebo 112
Záchranka: 104
Hasiči: 105

 

nahoru