Austrálie

Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
                                       
Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní číslaZÁJEZDY DO AUSTRÁLIE:


Oficiální název státu

Australské společenství

Commonwealth of Australia 

 


Rozloha

7 682 300 km²

 


Počet obyvatel

 

Počet obyvatel:                                    22 650 (záží 2011)

Hustota obyvatel na km²:                     2,92

Podíl ekon. činného obyv.:                   52,5%


Podnebí

Klima je všeobecně pouštní až polopouštní. Na jihu a východě přechází v mírné oceánské, na nejzazším severu je tropické s vysokým množstvím srážek. Od pobřeží množství srážek (zde v průměru 1 400 mm/rok) směrem do vnitrozemí rychle ubývá. V období dešťů od listopadu do konce března zvláště na severu a severozápadě mohou přívalové deště ustávat. Střední nejvyšší teploty ve střední Austrálii na obratníku dosahují přes 50 °C, zatímco v rovině kolem Canberry jsou nejnižší zimní teploty od 2 °C, nejvyšší letní teploty až přes 40 °C. Velkým problémem životního prostředí je narušování ozonové vrstvy nad velkou částí Antarktidy, což se projevuje v Austrálii i na Novém Zélandě silným ultrafialovým zářením a vysokým rizikem onemocnění rakovinou kůže. Nejsou vzácné požáry buše, nadměrná sucha, silné bouře a záplavy.


nahoru


Přírodní poměry

Nejmenší kontinent a podle plochy šestý největší stát světa (vzdálenost sever – jih 3 690 km a západ – východ 4 000 km), s průměrnou nadmořskou výškou 300 m, se skládá ze 70 % z pouští a polopouští, porostlých jen suchomilnými travinami, které určují charakter západní a neobydlené střední Austrálie. Hlavní životní prostor s mírným podnebím zastupují pobřežní krajiny na jihu a jihovýchodě země. Západní Austrálie má ráz tabulové plošiny, která zahrnuje Velkou písečnou poušť (Great Sandy Deser), Gibsonovu poušť (Gibson Desert), Velkou Viktoriinu poušť (Great Victoria Desert) a četné ostrovní hory, jako např. známý Uluru (Ayers rock), 600 milionu let starý pískovcový monolit. Svou rozlohou jsou po Sahaře nejrozsáhlejší plochou pouští na světě. Australské pouště však většinou nemají ráz písečných saharských pouští, neboť jsou převážně polopouštěmi. Pravé pouště se štěrkem, sutí a pohyblivými písečnými dunami se tu vyskytují pouze místně. Ráz pravé pouště s písečnými dunami, dosahujícími výšky až 30 m, má Velká písečná poušť zázemí Osmdesátimílového pobřeží. Převládá písčitý pokryv, z něhož místy vystupují na povrch vápence, často zkrasovělé. Gibsonova poušť má kamenitý charakter. Velká Viktoriina poušť se vyznačuje různorodostí reliéfu, jsou zde kamenité i písčité pokryvy.

Na sever od Velké písečné pouště se rozkládá hrásťové, silně členité pohoří Kimberley. Masiv či plošinu Kimberley tvoří žuly, vápence a břidlice, překryté čedičem. Západní okraje Kimberley spadají do moře strmými břehy, rozčleněnými erozí, v nichž vznikly zatopením údolí hluboké zálivy. Poloostrov Arnhemská země na nejsevernějším okraji Západoaustralské plošiny je zbroušenou, mírně zvlněnou náhorní plošinou, jež se pozvolna snižuje k členitému pobřeží bohatému na zálivy a ostrovy. Středoaustralská sníženina, bezodtoké suché území, se rozkládá od Carpentarského zálivu na severu přes Simpsonovu poušť až k jižnímu pobřeží. Zde leží také největší proláklina kontinentu – slané Eyrovo jezero (Lake Eyre, - 16 m). Další stovky malých i velkých slaných jezer se nacházejí na vápencové plošině Nullarbor Plain na jižním okraji Velké Viktoriiny pouště. Rovnoběžně s východním pobřežím probíhá v celkové délce zhruba 3 000 km Velké předělové pohoří (Great Dividing Range), na něž na jihu navazují jako jeho výběžky Sněžné hory (Snowy Mountains).

Před pobřežím se táhne asi 2 000 km dlouhý Velký bariérový útes (Great Barriere Reef). S 1 500 druhy ryb, 400 druhy korálů a více než 4 000 druhy měkkýšů je to druhově nejbohatší a největší korálový útes na Zemi, na něj navazují na severu ostrovy v Torresově průlivu. Řídce osídlená severní část kontinentu hostí tropické stromové a travinné savany, které v pobřežním pásu přecházejí v deštné lesy a porosty mangrove. Jediné větší vodní systémy tvoří řeky Murray a Darling na jihu, kdežto vnitrozemí je extrémně suché a větší jezera poskytují vodu jen zřídka.

Na jihovýchod od pevniny, oddělen Bassovým průlivem, leží ostrov Tasmánie o rozloze 67 800 km2. V jeho jihozápadní části se vyskytují rozsáhlé chladnomilné deštné lesy. Pětina řídce obydleného hornatého ostrova (Mt. Ossa, 1 617 m) je chráněným územím. Jedinečná zvířena a vegetace Austrálie jako by se po 50 milionů let trvající izolaci vrátila o tuto dobu zpět, všichni zde původně žijící savci jsou vačnatci, jichž je zde na 300 druhů, z toho 60 různých druhů klokanů. Vedle jiných význačných zvířat této země, jako jsou např. koala nebo australský pštros emu, vyskytují se také početné druhy hmyzu (termiti kompasoví), plazů (sladkovodní i mořští krokodýli) a ptáků, mezi nimi papoušci kakadu, andulky, jakož i jiné zvláštnosti, jako vejcorodý savec ptakopysk nebo tasmanský ďábel medvědovitý (Sarcophilus harrisi).

V Austrálii roste asi 95 % světového stavu blahovičníků (Eucalyptus).


nahoru


Cestovní ruch

Miliony turistů navštěvují každoročně Austrálii, která se svými nekonečnými písečnými plážemi, nesrovnatelnými přírodními krásami a světovými velkoměsty nabízí značné množství atraktivit.

Střediskem Severního teritoria je hlavní město Darwin, dopravní železniční uzel, východisko pro leteckou dopravu do jihovýchodní Asie. Národní park Kakadu v Arnhemské zemi patří k nejvýznamnějším turistickým cílům v Austrálii: skalnatá krajina, v níž lze nalézt tisíce let staré skalní malby, přechází na pobřeží v podivuhodné mokřady, území se vzácnými druhy rostlin a živočichů. Na nejzazším jihu v odlehlé pustině leží národní park Uluru s Ayersovou skálou a pohořím Olga (Olga Mountains), domorodci zvaném Kata Tjuta – dvě z nejznámějších posvátných míst Austrálců.

Hustě osídlená pobřežní pásma východního pobřeží jsou středisky vodních sportů. Centrum spolkového státu Queensland představuje Brisbane. Velký bariérový útes (Great Barrier Reef), řetěz asi 2 500 útesů a 500 ostrovů, náleží k nejvyhledávanějším potápěčským místům na světě. Další ostrovy vhodné pro strávení dovolené jsou Hinchinbrook, Heron, Orpheus, Hamilton a Fraser, s délkou 135 km největší písečný ostrov světa.

Na pobřeží se rozkládají obrovská území deštných lesů, chráněná snad jen v národních parcích Daintree nebo Mount Spec. Vnitrozemí lze nejlépe prozkoumat po dálnici Matilda (Matilda Highway) která vede 1 500 km naprostou pustinou. Střediskem spolkového státu Nový Jižní Wales je živá metropole Sydney se 40 plážemi, četnými muzei, parky a světoznámou Operou. Jako nejoblíbenější blízké rekreační území slouží soutěsky v Modrých horách (Blue Mountain), které vděčí za své neobvyklé zbarvení hojným blahovičníkovým (eukalyptovým) stromům. Teritorium hlavního města (Capital Territory) ovládá velkolepě založené hlavní město Canberra s několika pěknými muzei.

Centrum jižního spolkového státu Victorie Melbourne, druhé největší město Austrálie, všeobecně obdivované a označované jako kulturní metropole kontinentu, nabízí mnoho muzeí, rozlehlých parků a divadel, konají se zde i některé festivaly.

K nejkrásnějším oblastem zimních sportů ve Velkém předělovém pohoří (Great Dividing Range) patří vedle areálu okolo hory Mt. Kosciusko lyžařská střediska Beauty, Buffalo, Buller a Baw Baw Mountains.

Jižní Austrálie s centrem Adelaide má skalnaté pobřeží a proslulou vinařskou oblast. Oblíbené turistické cíle se nacházejí ve Flindersově pohoří (Flinder Range).

Na zmíněném pobřeží se vyskytují kolonie tučňáků, v chráněném území Klokaního ostrova (Kangaroo Island) se lze setkat se zdejší zvířenou, jako jsou klokani, pštrosi emu a koaly, i s mohutnými koloniemi lvounů.

Celou západní část této svazové země pokrývá Simpsonova poušť. Ve vnitrozemí ležící opálová osada Coober Pedy je skutečným unikátem: všechny významné budovy jsou zde pod zemí. Perth je hlavním městem největšího svazového státu. Západní Austrálie, která zabírá celou západní třetinu kontinentu. Celý východ státu charakterizují liduprázdné pouště a suché oblasti. Sever země prostupují lesy a buše Kimberleyského pohoří (Kimberley Range). Zde se nacházejí i nejatraktivnější skalní formace, jeskyně a propasti. K nim patří v roce 1982 objevený pískovcový kužel v národním parku Purnululu (Bungle-bungle), Wave Rock a proslulá poušť Pinnacles Desert v národním parku Nambung.

V Hamersleyově pohoří se nachází nejvyšší monolit kontinentu – Mount Augustus vysoký 1 106 m . Oblíbenou turistickou oblastí je národní park Hamersley. Na pobřeží Eighty Mile Beach dosahuje jeden z výběžků Velké písečné pouště a k Indickému oceánu. Jinak celou oblast západního pobřeží utvářejí slané bažiny.

Tasmánii dělí od pevniny 200 až 250 km široký Bassův průliv. Tasmanské riasové pobřeží má několik dobře chráněných zátok, z nichž nejdůležitější je Storm Bay (Bouřlivá), ústí do něho řeka Derwent protékající hlavním městem. Hlavním městem Tasmánie je Hobart, který představuje pozoruhodnou historickou lokalitu. Vedle rozsáhlých oblastí deštného pralesa s obrovskými blahovičníky dosahujícími výšky až 150 metrů a stromovitými kapradinami, zpřístupněných trekingovými trasami, je Tasmánie obdařena množstvím přírodních krás, jako jsou vápencové jeskyně a vodopády. Historicky nejzajímavějším místem jsou ruiny trestanecké kolonie Port Arthut, jež byla zrušena až v r. 1877.


nahoru


Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou je australský dolar (AUD). 1 AUD = 100 centů. V běžném platebním styku se nepoužívá jiné měny než AUD, hlavní směnitelné cizí měny je však možno vyměnit za AUD v pobočkách místních bank a směnárnách. Kurs ČNB k 23.09. 2011: 1 AUD = 17,971 Kč. nahoru


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 

Státní svátky státu NSW:

 


2010

2011

2012

New Year's Day

Saturday, 1 January

Saturday, 1 January 

Monday, 2 January

Additional Holiday


Monday, 3 January


Australia Day 

Tuesday, 26 January 

Wednesday, 26 January 

Thursday, 26 January

Good Friday 

Friday, 2 April

Friday, 22 April 

Friday, 6 April

Easter Saturday 

Saturday, 3 April 

Saturday, 23 April 

Saturday, 7 April

Easter Monday 

Monday, 5 April 

#Monday, 25 April 

Monday, 9 April

Anzac Day 

Monday, 26 April 

Monday, 25 April 

Wednesday, 25 April

Queen's Birthday 

Monday, 14 June 

*Monday, 13 June 

*Monday, 11 June

**Bank Holiday 

Monday, 2 August 

Monday, 1 August 

Monday, 6 August

Labour Day 

Monday, 4 October 

*Monday, 3 October 

*Monday, 1 October

Christmas Day 

Saturday, 25 December

Monday, 26 December

Tuesday, 25 December

Additional Holiday

Tuesday, 28 DecemberBoxing Day

Monday, 27 December 

Tuesday, 27 December 

Wednesday, 26 December

 

Jednotlivéaustralské státy uznávají některé další svátky (Labour Day, atd.).

 

Pracovní  a prodejní doba:

 

Obvyklá délka pracovního týdne je mezi 35 - 40 hodinami. Základní pracovní doba začíná v 9.00 hod. a končí v 17.00 hod. Banky a pošty jsou otevřeny od 9.30 - 16.00 hod. (v pátek do 17.00 hod.), vybrané hlavní pošty jsou otevřeny v sobotu 9.00 - 12.00 hod.

 

Prodejní doba je 9.00 – 17.30 hod., ve čtvrtek do 20.00 hod., v sobotu 9.00 - 16.00 hod. Některé větší potravinářské obchody jsou otevřeny včetně soboty a neděle 9.00 - 21.00 hod., vybrané obchody (typu českých Večerek) jsou otevřeny 24 hodin denně. Ceny základních potravin se pohybují zhruba na úrovni cenové hladiny západoevropských zemí.


nahoru


Náboženské složení

27,6%  - katolíci

23,3%  - anglikáni

  9,7%  - metodisté

  9,2%  - presbyteriáni

  5,0%  - jiná než křesťanská náboženství


nahoru


Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem Austrálie je angličtina, která je též všeobecným dorozumívacím jazykem.

V etnických hromadných sdělovacích prostředcích jsou používány téměř všechny jazyky přistěhovalců včetně českého. V 80%australských domácností se mluví anglicky. Mimo angličtinu se používá nejvíce čínština (2%), italština (2%) a řečtina (1,5%).


nahoru

 


Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Australská federace se skládá ze šesti států a dvou teritorií:

Nový Jižní Wales (New South Wales, NSW) - hlavní město Sydney

Victoria (VIC) - hlavní město Melbourne

Queensland (QLD) - hlavní město Brisbane

Jižní Austrálie (South Australia, SA) - hlavní město Adelaide

Západní Austrálie (Western Australia, WA) - hlavní město Perth

Tasmánie (Tasmania, TAS) - hlavní město Hobart

Teritoriumaustralského hlavního města (Australian Capital Territory, ACT) – Canberra a okolí

Severní teritorium (Northern Territory, NT) - hlavní město Darwin

 

Australskými občany jsou rovněž obyvatelé Vánočního ostrova (Christmas Island) a Kokosových ostrovů (Cocos Islands), kteří mohou uplatňovat své volební právo v rámci Severního teritoria. Tichomořský ostrov Norfolk administrativně spadá pod Nový Jižní Wales.

 

Státy mají vlastní guvernéry, vlády a parlamenty; teritoria mají podobné uspořádání, ovšem bez guvernérů. Vlády a parlamenty jsou vytvářeny na základě voleb ve státech, resp. teritoriích. Austrálie je státem se silnou federální vládou, což znamená současně omezené pravomoci jednotlivých států/ teritorií, které však mají rozdílné zákonodárství např. ve věcech občanských, trestních a částečně i daňových. Pro daňové uspořádání platí tzv. systém "vertikální nerovnováhy", kdy převážnou část daní určuje federace a tyto jdou do jejího rozpočtu. Rozpočty států jsou pak vytvářeny za pomoci federálních grantů, které vyrovnávají rozdíly v efektivnosti jednotlivých místních ekonomik. Základním uspořádáním jsou hrabství (shires), obvody velkých měst (districts) a municipality (local councils).

 

Hlavním městem Austrálie je Canberra (334 tis. obyvatel). Největšími městy jsou Sydney (4,3 mil. obyv.), Melbourne (3,7 mil.), Brisbane (1,8 mil.), Perth (1,5 mil.) a Adelaide (1,1 mil.).

 

nahoru


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví v Austrálii je na vysoké mezinárodní úrovni, tomu však odpovídají i ceny za zdravotní péči, které jsou velmi vysoké. Za návštěvu všeobecného lékaře se platí cca 50 – 100 AUD, za návštěvu odborného lékaře cca 120 - 150 AUD, za antibiotika cca 20 AUD za balení, za 1 den pobytu v nemocnici od 500 AUD výše, za RTG120 avíce AUD. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby turista před jakoukoliv, i krátkodobou, cestou do Austrálie uzavřel zdravotní pojistnou smlouvu na cestu a pobyt v zahraničí.

 

Zdravotní pojištění cizinců v Austrálii je možno uzavřít pouze u soukromé zdravotní pojišťovny. Toto představuje zvýšený náklad pracovníka a otázku zdravotního pojištění se doporučuje projednat se zaměstnavatelem v rámci sjednávání pracovního kontraktu.

 

Austrálie nepatří mezi zdravotně riziková teritoria, zvláštní očkování není nutné. Austrálie je však zemí s vysokým výskytem rakoviny kůže. Doporučuje se proto zvýšená ochrana pokožky a očí před slunečním zářením, zejména při pobytu ve vnitrozemských oblastech a nezbytná je též pokrývka hlavy.


nahoru


Celní a devizové předpisy

Celní, devizové, karanténní a fytosanitární předpisy

Pravidla pro leteckou přepravu

Při letecké přepravě smí cestující přepravovat v příručním zavazadle jen velmi malé množství tekutin, gelů a aerosolových látek. Opatření (od 31.3.2007) se vztahují i na zubní pasty, parfémy, krémy, kosmetiku apod. Tyto látky mohou být přepravovány pouze v nádobkách s max. objemem 100ml, zalepené v průhledném plastikovém sáčku o objemu max. 1 litr (cca 20x20cm). Výjimky budou činěny pouze u přepravy léčiv nutných na cestu a výrobků pro malé děti. O těchto výjimkách budou rozhodovat přímo úředníci provádějící kontrolu. Informace o kontrolách a povolených limitech pro přepravu viz stránky australského ministerstva dopravy www.dotars.gov.au.

Krátce před příjezdem do Austrálie návštěvník nebo rodina jako celek vyplňuje Incoming Passenger Card. Formulář je nutno vyplnit pravdivě a deklarovat veškeré dovážené položky a to zejména jakékoli druhy potravin v syrovém i konzervovaném stavu; to se týká rovněž potravin, které byly servírovány na palubě letadla. Zdůrazňujeme, že kontrola je velmi přísná a nekompromisní a obsah zavazadel je důkladně prověřován. Za pokus o porušení celních, karanténních a fytosanitárních předpisů jsou vyměřovány pokuty až do výše několika tisíc australských dolarů. Karantenní úředník poté rozhodne o tom, které položky lze či nelze dovézt. Podrobné informace naleznete na stránkách Australian Quarantine and Inspection Service www.aqis.gov.au.

K dovozu živých zvířat včetně psů a koček do Austrálie je třeba obstarat nejprve povolení od Australian Quarantine and Inspection Service (www.aqis.gov.au). Zvíře lze dovézt z České republiky přímo do Austrálie, ale musí nejprve pobýt minimálně jeden měsíc v karanténě (Sydney, Melbourne, Perth) a teprve poté může vpuštěno do Austrálie. Upozorňujeme proto, že na turistické cesty do Austrálie nelze zvířata brát s sebou.
Upozorňujeme, že v Austrálii je velmi přísně postihován nelegální odchyt a vývoz živočichů.
Veškeré rostliny a výrobky z nich musí být deklarovány a předloženy k fytosanitární kontrole při příjezdu do Austrálie.

Povinná směna valut se nevyžaduje. Při žádosti o udělení víza žadatel deklaruje podpisem příslušného prohlášení dostatek finančních prostředků pro pobyt v Austrálii a na cestu zpět. Hotovost vyšší než AUD 10.000,- je nutno ohlásit před příjezdem i odjezdem do Austrálie, a to při celním odbavení. Cestovní nebo jiné šeky není třeba oznamovat.
Detailní informace lze získat na 
www.customs.gov.au. 


nahoru


Dokumenty

K cestě do Austrálie jsou občané ČR povinni mít cestovní pas ČR, platný minimálně 6 měsíců od plánovaného data odjezdu z Austrálie, a platné australské vízum (buď e-mail zaslaný ministerstvem imigrace nebo samolepící štítek v cestovním pasu - viz dále).

Výjimkou z vízové povinnosti je pouze tranzit přes australská letiště, při němž občané ČR vízum nepotřebují, pokud neopustí tranzitní prostor letiště, mají zajištěnou letenku pro odlet z Austrálie, jejich odlet se uskuteční do osmi hodin po příletu a mají doklady požadované pro vstup do cílové země.

Pro řízení motorového vozidla na území Austrálie mohou občané ČR pobývající krátkodobě v Austrálii používat jak mezinárodní řidičský průkaz, tak i český řidičský průkaz s úředním překladem do angličtiny. Získají-li povolení k trvalému pobytu, mohou mezinárodní či český řidičský průkaz používat pouze 3 měsíce od data získání povolení; po uplynutí této doby jsou povinni používat už pouze australský řidičský průkaz.

Pro vstup do Austrálie není předepsáno žádné povinné očkování, očkovací průkaz není vyžadován.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou vždy ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.


nahoru


Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Rozloha Austrálie je 7.68 mil. km2.
Austrálie má přibližně 20 mil. obyvatel, z nichž 92% je evropského původu, 7% asijského původu a 1% tvoří původní obyvatelstvo.
Hlavním městem je Canberra. Největšími městy Austrálie jsou Sydney (4,3 mil. obyvatel) a Melbourne (3,7 mil. obyvatel).

Austrálie se skládá ze šesti států a dvou teritorií:
New South Wales - hl. město Sydney,
Victoria - hl. město Melbourne,
Queensland - hl. město Brisbane,
South Australia - hl. město Adelaide,
Western Australia - hl. město Perth,
Tasmania - hl. město Hobart.
Australian Capital Territory (ACT) - nejbližší okolí federálního hlavního města Canberry 
Northern Territory - hl. město Darwin


Časový posun proti středoevropskému času

Březen až říjen (evropský letní čas)
- Západní Austrálie + 6.0 hodin
- Jiñní Austrálie, Severní teritorium + 7.5 hodin
- NSW, ACT, Viktorie, Tasmánie, Queensland+ 8.0 hodin

Říjen až březen (letní čas ve všech australských státech kromě Západní Austrálie, Severního teritoria a Queenslandu)
- Západní Austrálie + 7.0 hodin
- Severní teritorium + 8.5 hodin
- Jižní Austrálie + 9.5 hodin
- Queensland + 9.0 hodin
- NSW, ACT, Viktorie, Tasmánie + 10.0 hodin

Změna času ze zimního na letní (ve státech, které tuto změnu aplikují) probíhá ve stejném termínu jako v Evropě změna času z letního na zimní.

Telefonní kód Austrálie je 61.
Elektrické napětí je 220 - 240 V, 50 Hz. Elektrické zásuvky jsou tříkolíkové a je třeba si opatřit příslušný adaptér.
V zemi se používá metrický systém.


Klimatické podmínky

Austrálie se na severu nachází v tropické oblasti a postupně přechází až po mírné pásmo na jihu kontinentu a na Tasmánii. Z toho vyplývá, že počasí je během roku na území Austrálie značně rozdílné. Mimo tropickou a severní subtropickou oblast, kde se rozlišují pouze období dešťů a období sucha, má Austrálie v zásadě čtyři roční období, přičemž platí, s ohledem umístění Austrálie na jižní polokouli, že zima je v období červen - srpen a léto v období prosinec - únor. Nejvhodnějším obdobím pro návštěvu severní a střední části Austrálie je období zimy a naopak nejvhodnější pro návštěvu jižních států je období léta.

Pokud se cestovatel rozhodne projet celou Austrálii, pak je nejvhodnějším obdobím podzim nebo jaro, kdy je možné se na celém území vyhnout velkým teplotním extrémům. Zejména střed Austrálie je v létě vzhledem k vysokým teplotám mimořádně klimaticky náročný.


Platební styk

V Austrálii je značně rozšířeno používání všech druhů bankovních karet. Bez kreditní karty nelze často provést telefonickou nebo on-line rezervaci hotelu nebo zapůjčení vozu z půjčovny. Pro turisty bez úvěrové karty se doporučuje cestovat do Austrálie s cestovními šeky, vystavenými na AUD nebo USD, které jsou zajištěny proti krádeži.

V Austrálii je značně rozšířena síť ATM bankomatů. Hotovost lze vybrat i při nákupech v některých supermarketech (např. síť Coles).


Pozemní komunikace

Na silnicích v Austrálii se jezdí vlevo. V hustěji obydlených částech Austrálie jsou kvalitní pozemní komunikace. Ve centrální Austrálii je nutno až na výjimky cestovat po nezpevněných vozovkách. Z tohoto důvodu se důrazně doporučuje pro tyto cesty použít vozidlo s náhonem na všechna kola. Při cestách do odlehlých částí Austrálie je třeba počítat s tím, že vzdálenosti mezi čerpacími stanicemi mohou být značné a je tedy nutné vzít sebou rezervní zásobu pohonných hmot. Rovněž se doporučuje mít při těchto cestách v automobilu i dostatečné množství vody a potravin. Nedostatečné vybavení při cestách do odlehlých oblastí může např. při poruše motoru, vést k vážnému zdravotnímu hazardu.

Při jízdě po Austrálii je třeba zejména v noci dbát zvýšené pozornosti, neboť hrozí nebezpečí srážky s divoce žijícími zvířaty, zejména s klokany a velbloudy.

Při přípravě cest je třeba mít na paměti extrémní vzdálenosti mezi jednotlivými turisticky atraktivními místy a neplánovat příliš mnoho v omezeném času dovolené. Značné nebezpečí při jízdě plyne z toho, že řidič přecení své schopnosti, při dlouhé jízdě upadne do mikrospánku a havaruje.


Bezpečnostní situace

Austrálie je bezpečnou zemí. Je však třeba, aby turisté věnovali pozornost svým osobním dokladům i cenným předmětům a zásadně je nenechávali v autě či bez dozoru. V centrech velkých měst je třeba dát pozor na kapesní krádeže. Při pobytu v Sydney je vhodné se zejména v noci vyhýbat rizikovým čtvrtím Kings Cross a Redfern. Před cestou do Austrálie se doporučuje pořídit si fotokopie všech důležitých dokladů a uchovávat je zvlášť od originálů.

Ministerstvo zahrančích věcí ČR doporučuje zaregistrovat se před cestou v databázi Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí vizhttp://www.mzv.cz/sydney/cz/konzularni_informace/drozd.html


Internetové stránky o Austrálii

Většinu odkazů na důležité internetové stránky věnované cestování do Austrálie lze nalézt na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Canbeře www.mzv.cz/canberra a Konzulátu ČR v Sydney www.mzv.cz/sydney (sekce Zajímavé odkazy). Doporučit lze i obvyklé vyhledávací stránky Google nebo Yahoo.


nahoru


Víza, režim vstupu

O australská turistická víza lze žádat:

1) prostřednictvím internetu
2) prostřednictvím cestovní kanceláře v ČR
3) prostřednictvím australského velvyslanectví
4) prostřednictvím migračního agenta v Austrálii

1) Podání žádosti a udělení víza prostřednictvím internetu

Prostřednictvím internetu lze vyřídit většinu druhů víz i jejich případné prodloužení během pobytu v Austrálii. Všechny typy australských víz a způsob jejich získání lze nalézt na stránkách australského Ministerstva imigrace a občanství (Department of Immigration and Citizenship) www.immi.gov.au resp. www.diac.gov.au v sekci „Visas & Immigration“. 
Turistická víza a víza vydávaná za účelem krátkodobé obchodní cesty jsou vydávána bezplatně. Většina ostatních druhů víz je zatížena poplatkem, který lze uhradit platební nebo kreditní kartou žadatele.
Žadatel vyplní příslušný elektronický dotazník a vyčká udělení souhlasu, který mu je doručen emailem během několika hodin.
V případě, že si nejste jisti, o jaký druh víza máte požádat, můžete vyžít vízového průvodce (Visa wizard) na 
www.immi.gov.au/visawizard, který vám jednoduše poradí s volbou druhu víza.

Prostřednictvím internetu lze vyřídit následující skupiny víz:

a) víza za účelem krátkodobých turistických a obchodních cest
Pro turistické či obchodní cesty, jejichž délka nepřesáhne 3 měsíce, lze využít systém eVisitors. Základními podmínkami pro použití tohoto systému jsou turistický nebo obchodní účel cesty do Austrálie, žadatel musí žádost podávat mimo Austrálii, žadatel nesmí trpět tuberkulózou a musí mít čistý trestní rejstřík.
Po splnění těchto podmínek bude moci žadatel navštěvovat Austrálii během jednoho roku přičemž každý pobyt může být maximálně 3 měsíce. Během pobytu nesmí žadatel pracovat, ale může studovat po dobu maximálně 3 měsíců.
Doba vyřízení žádosti o vízum (tj. doba do doručení elektronického víza e-mailem) se pohybuje od několika hodin do přibližně jednoho dne.

Informace a přístup k systému eVisitor lze nalézt nahttp://www.immi.gov.au/visitors/tourist/evisitor/index.htm. Žádost o vízum můžete podat na http://www.immi.gov.au/e_visa/evisitor-options.htm. 
Rovněž elektronicky lze sledovat stav vyřizování žádosti na adrese
https://www.ecom.immi.gov.au/inquiry/query/query.do?action=eVisa


Pro turistické či obchodní cesty, jejichž délka přesáhne 3 měsíce, lze použít systém e676.
Pomocí tohoto systému lze požádat o vízum k pobytu do maximálně 12 měsíců či prodloužit již existující vízum vydané tímto systémem. Základními podmínkami pro použití tohoto systému jsou turistický nebo obchodní účel cesty do Austrálie, žadatel musí žádost podávat mimo i v Austrálii, žadatel musím být v dobrém zdravotním stavu, musí být schopen doložit dostatek finančních prostředků na pobyt a musí mít čistý trestní rejstřík.

Po splnění těchto podmínek bude moci žadatel navštívit Austrálii na maximálně 12 měsíců. Během pobytu nesmí žadatel pracovat, ale může studovat po dobu maximálně 3 měsíců.
Doba vyřízení žádosti o vízum (tj. doba do doručení elektronického víza e-mailem) se pohybuje od několika hodin do přibližně jednoho dne.

Australské orgány v některých případech vyžadují předložení dalších dokladů, což dobu vyřízení víza prodlužuje. Typickými příklady jsou:
- žadatelé mladší 18 let (požadován notářsky ověřený rodný list, souhlas rodičů a kopie cestovního pasu či OP rodičů)
- žadatelé starší 70 let (požadováno potvrzení od smluvního lékaře a pojištění léčebných výloh)

Informace a přístup k vízovému systému e676-autogrant lze nalézt nahttp://www.immi.gov.au/visitors/tourist/676/index.htm. Žádost o vízum můžete podat na http://www.immi.gov.au/e_visa/visitors-outside-tourist-visa-options.htm.
Rovněž elektronicky lze sledovat stav vyřizování žádosti na adrese
https://www.ecom.immi.gov.au/inquiry/query/query.do?action=eVisa.


V této souvislosti upozorňujeme, že systém Electronic Travel Authority (ETA), který je k dispozici na jiném odkazu stránky 
www.immi.gov.au, se nevztahuje na občany ČR.

b) studentská víza
Informace o možnostech vyřízení studentských víz lze nalézt na
http://www.immi.gov.au/students/students/chooser/index.htm. Problematika studentských víz je závislá na individuálních aspektech žádosti a z tohoto důvodu doporučujeme vyřizovat tyto žádosti prostřednictvím specializovaných cestovních kanceláří nebo migračních agentů v Austrálii.

c) pracovní víza
Informace o možnostech vyřízení pracovních víz lze nalézt na
http://www.immi.gov.au/skilled/index.htm. Problematika pracovních víz je závislá na individuálních aspektech žádosti a z tohoto důvodu doporučujeme vyřizovat tyto žádosti prostřednictvím zaměstnavatele v Austrálii, specializovaných společností nebo migračních agentů v Austrálii.

d) žádosti o trvalý pobyt
Informace o možnostech získání přechodného či trvalého pobytu v Austrálii naleznete na
http://www.immi.gov.au/migrants/index.htm.


2) Podání žádosti a udělení víza prostřednictvím cestovní kanceláře v ČR
Ministerstvo imigrace a občanství zmocnilo k přijímání žádostí o australská víza několik českých cestovních kanceláří:

Město Společnost Web

Brno Alfa Agency s.r.o. www.alfa-agency.cz
Dagmar Rotleková - Cestovní Kancelář
Montana Club s.r.o.
www.montanaclub.cz
Natour Spol s.r.o.
www.natour.cz
Student Agency
www.studentagency.cz
Studymix s.r.o.
www.studymix.cz

Frýdek Místek CK Bemett www.bemett.cz

Ostrava Energie s.r.o. www.australstudy.cz

Písek Australia Online/SIS Cons. Pty Ltd www.australiaonline.cz

Praha ESO Travel s.r.o. www.esotravel.cz
Čedok
www.cedok.cz
Condor CS s.r.o.
www.condor.cz
Studyline s.r.o.
www.studyline.cz
GTS International s.r.o.
www.gtsint.cz
G8M8 - Great Mate
www.g8m8.com
Orbix s.r.o
www.orbix.cz
Asiana Spol s.r.o.
www.vizovyservis.cz
Com-In
www.com-in.cz

Uherské Hradiště Natour Spol s.r.o. www.natour.cz

Zdroj: www.immi.gov.au/visitors/tourist/676/agents.htm#czech


ad 3) Podání žádosti a udělení víza prostřednictvím australského velvyslanectví

Nadále je možné žádat o vízum na australském velvyslanectví ve Vídni - adresa: Mattiellstrasse 2-4, 1040 Wien; telefon: +43(0)1-506740; fax: +43(0)1-5041178; e-mail:austemb@aon.at; www.australian-embassy.at, nebo na jiném zastupitelském úřadě Austrálie ve světě.

U žádostí zaslaných v papírové podobě je vybírán poplatek (např. 75,- AUD u turistického víza).

TRANZITNÍ VÍZA

Tranzitní vízum se nevyžaduje, pokud má občan ČR zajištěnou letenku pro odlet z Austrálie, neopustí tranzitní prostor letiště, jeho odlet se uskuteční do osmi hodin po příletu a má doklady požadované pro vstup do cílové země.

Vízová povinnost při tranzitu přes Austrálii do třetích zemí však zůstává v platnosti, pokud délka pobytu v tranzitním prostoru letiště překročí osmihodinový limit. Tranzitní vízum opravňuje žadatele k pobytu v Austrálii po dobu nepřesahující 72 hodin a je udělováno bezplatně.

Dle informací poskytnutých ministerstvem imigrace a občanství nelze o tranzitní vízum požádat elektronickou cestou. Ze stránky www.immi.gov.au/allforms/pdf/876.pdf je možné stáhnout formulář č.876, podat ho je však možné pouze na některém australském velvyslanectví nebo konzulátu, případně v autorizované cestovní kanceláři (viz výše). Další možností je požádat o klasické turistické vízum prostřednictvím internetu.


ad 4) Podání žádosti a udělení víza prostřednictvím migračního agenta v Austrálii

O vízum lze rovněž požádat prostřednictvím specializovaných a akreditovaných migračních agentů. Údaje o všech registrovaných migračních agentech lze nalézt nawww.themara.com.au (na levé straně Register of Agents).
Podle dostupných informací působí v Austrálii následující česky mluvící akreditovaní migrační agenti:

Michal Šesták
datum registrace - únor 2002 - pracuje pro AustraliaoOnline v Sydney, tel.02-9212 0683,
www.australiaonline.cz, michal@australiaonline.cz
vzdělávací agent od roku 1993

Vlastimil (Patrick) Kolář
datum registrace - říjen 2004 pracuje pro AustraliaoOnline v ČR and na Slovensku tel.777 05 03 03, 
www.australiaonline.cz, patrick@australiaonline.cz
vzdělávací agent od roku 1998

Jiří Mrkvánek
datum registrace - červenec 2005 pracuje pro Australia Expert tel: (02) 9261 2115,
www.australiaexpert.cz , jiri.mrkvanek@australiaexpert.cz
vzdělávací agent od roku 2001

Marek Hrčka
datum registrace - březen 2007 pracuje pro AustraliaoOnline v Sydney, tel.02-9212 0683,
www.australiaonline.cz, marek@australiaonline.cz
vzdělávací agent od roku 2002

REGISTRACE, PŘIHLAŠOVACÍ I POVINNOST

Obecná přihlašovací povinnost neexistuje.

Registrace turistů, vstupujících na území Austrálie, probíhá po příletu. Úředník DIaC registruje návštěvníky po vyplnění formuláře Incoming Passenger Card, v němž každý turista uvádí kromě osobních údajů rovněž místo pobytu v Austrálii a předpokládanou délku pobytu.


nahoru


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Zdravotnictví v Austrálii je velmi kvalitní, ceny jsou však vysoké. Dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče mezi ČR a Austrálií neexistuje. Za návštěvu všeobecného lékaře se platí základní poplatek od AUD 60-80,- výše, za návštěvu odborného lékaře cca AUD 100-150,-, za antibiotika cca AUD 20,-/balení, za 1 den pobytu v nemocnici od AUD 500,- výše, za rentgenové vyšetření AUD 120,-. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby turista před cestou do Austrálie uzavřel pojistnou smlouvu na cestu a dobu pobytu v zahraničí.

Zdravotní rizika
Austrálie je považována za zemi s nízkým stupněm výskytu nebezpečných přenosných chorob. V zemi se nevyskytuje ani malárie ani žlutá zimnice avšak v tropických částech Austrálie (Queensland) se vyskytuje horečka dengue.

V Austrálii je velmi vysoký výskyt rakoviny kůže způsobený silným slunečním zářením. S ohledem na tuto skutečnost je třeba se při slunění vždy chránit krémy s vysokým UV faktorem a používat tmavé brýle s UV a polarizačním filtrem. Při pobytu na slunci rovněž hrozí nebezpečí úpalu či úžehu.

Při cestách mimo velká města se doporučuje pít pouze balenou vodu.

Při cestách do volné přírody hrozí nebezpečí uštknutí jedovatými hady a pavouky. V tropických vodách hrozí napadení krokodýlem. V Austrálii se opakovaně vyskytují případy napadení člověka žralokem při koupání či surfování v moři. Velké nebezpečí hrozí i od smrtelně jedovatých medúz (box jellyfish), které se vyskytují nejhojněji v teplých tropických vodách severního Queenslandu. Mohou se vyskytovat celoročně, ale nejnebezpečnější období je od října do dubna. Při koupání v neznámých vodách je potřeba nejdříve konzultovat případné nebezpečí s místními obyvateli nebo použít ochranný koupací oblek, který lze v Austrálii koupit v obchodech se sportovním zbožím. V některých oblastech byla zaznamenána napadení divoce žijícími psy dingo.

Při koupání a surfování v moři je třeba dát zvýšený pozor na výskyt nebezpečných proudů, které mohou plavce odtáhnout daleko od pobřeží.

Důležitá telefonní čísla:
policie - tísňové volání: 000 bez poplatku
záchranná služba: 000 bez poplatku
hasiči: 000 bez poplatku

 nahoru