Irsko

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

 

ZÁJEZDY DO IRSKA:

 

Ubytování v Irsku

Letenky do Irska

  

 

Oficiální název státu

Irsko (irsky: Éire, anglicky: Ireland)

 

Rozloha

70 273 km2

 

Počet obyvatel

Počet obyvatel:

4,239.848 mil. (2006 census)

Hustota osídlení:

60,3 obyvatel/km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

2,108 mil. (49,8 % )

 

Podnebí

Ostrov má vlivem Golfského proudu a Atlantiku oceánické mírné podnebí. Při převládajícím západním větru se vyskytuje vysoké množství srážek (v západní části ostrova prší až 250 dní v roce). Léto bývá chladné, zima naopak mírná (průměrná lednová teplota se pohybuje kolem 7 °C).

nahoru

 

Přírodní poměry

Převážně pahorkatá krajina ostrova v Atlantiku na severozápadě Evropy je obklopena na severu a jihu středohorskými masivy (Carrauntoohill, 1041 m). Centrální nížina v povodí řeky Shannon je otevřená k Irskému moři jen severně od Dublinu. Země má mnoho jezer, rašelinišť a vřesovišť. Na jihozápadě, zejména v provinciích Cork a Kerry, je vlivem teplého Golfského proudu při pobřeží téměř subtropická mediteránní vegetace a parková krajina. Irsko má nejméně lesů v celé Evropě, zaujímají pouze kolem 1 % plochy. Pro nekonečně sytě zelené pastviny a louky je země také nazývána „zelený ostrov“.

nahoru

 

Cestovní ruch

Řídce osídlená země je dosud převážně přírodní krajinou, proto jen málo území spadá pod ochranu přírody. Ročně navštíví „zelený ostrov“ přes 5 milionu turistů, takže se cestovní ruch rozvinul v jedno z hlavních odvětví příjmů v zemi. Střediskem turistiky je přirozené hlavní město Dublin. Ke krásám přírody patří bohatě členité pobřeží nabízející vodní sporty, rybolov, koupání a četné idylické rybářské vesničky. Irská jezerní plošina je rovněž rájem pro rybolov, vodní sporty i pěší turisty. V Irsku najdeme četná významná kulturně-historická střediska, prehistorická naleziště, středověké pevnosti, kláštery a katedrály.

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Euro, €1 = 100 centů

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Pracovní doba a úřední hodiny jsou vesměs od 9 do 17 hod., banky mají otevřeno od 10 do 16 hod. Prodejní doba obchodů je značně variabilní. Čím větší nebo na turisty více zaměřená prodejna a více exponované místo, tím větší pravděpodobnost večerního, sobotního i nedělního prodeje. Prodloužené otevírací hodiny jsou ve čtvrtek. Postupem času bude rozšířenou prodejní dobu nabízet stále více obchodů, zejména v nákupních centrech. Prodejní doba pro prodej alkoholických nápojů v maloobchodních prodejnách je upravena (tzn. zkrácena) zákonem. V době významných křesťanských svátků je téměř všude zavřeno a je omezen provoz kin a divadel.

Volné dny jsou soboty, neděle a svátky nebo náhradní termíny svátků dle stanovené (někdy i v rámci pracovně-právních vztahů dohodnuté) kompenzace:

leden New Year`s Day

17. březen St. Patrick`s Day (irský národní svátek)

pátek před velikonocemi Good Friday (neoficiální, ale dodržovaný den pracovního volna)

velikonoční pondělí Easter Monday

první pondělí v květnu Early May Bank Holiday

první pondělí v červnu Bank Holiday

první pondělí v srpnu Summer Bank Holiday

poslední pondělí v říjnu Bank Holiday

25. prosinec Christmas Day

26. prosinec St. Stephen`s Day

nahoru

 

Náboženské složení

Římsko–katolické 92%

protestantské 3%

ostatní 5%

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

irština a angličtina; angličtina dominuje

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Nejčastěji uváděné členění země představuje 26 historických okresů (anglicky: county), které se používá především ve sportovním a kulturním kontextu. Avšak samosprávu okresní úrovně má 34 územních celků, z nichž většina je totožná s územím celého jednoho okresu (29). Zbylých 5 celků jsou města Dublin, Cork, Limerick, Galway a Waterford, která jsou spravována odděleně od příslušných okresů. Vyšších územních celků (krajů) je 8.

Pro některé účely se  používá jiné členění, např. pro parlamentní volby 42 volebních obvodů (okresy s více obyvateli jsou rozděleny, s méně jsou spojeny). Ve statistice 4 historické provincie (Leinster na východě ostrova, Munster na jihu, Connacht na západě a Ulster na severu – 6 z 9 okresů Ulsteru tvoří Severní Irsko), v cestovním ruchu 6 turistických oblastí nebo pro účely čerpání z fondů Evropské unie 2 rozvojové oblasti (rozvinutější jihovýchod a méně rozvinutý severozápad).

Hlavním městem je Dublin na východním pobřeží. Další velká města jsou Cork na jižním pobřeží, Galway a Limerick na západním a Waterford na jihovýchodním.

Název

Počet obyvatel

Dublin

505 739 (metropole: 1 186 159)

Cork

119 143

Galway

71 983

Limerick

52 560

Waterford

45 775

(Zdroj: Census 2006)

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví v Irsku je oproti ČR na nižší kvalitativní úrovni. Základní ambulantní ošetření se poskytuje v ordinaci praktických lékařů (GP - General Practitioner) nebo obvodních zdravotnických střediscích (community care). Základ nemocniční sítě představuje několik desítek státních nemocnic (public hospitals), kterou doplňuje menší počet polosoukromých (voluntary) a soukromých (private) nemocnic (hospitals).

Telefonní číslo na záchrannou službu (emergency service) je 999 nebo 112 a je společné i pro hasiče (fire brigade) a policii (garda). Za jakoukoli návštěvu lékaře či den strávený v nemocnici se platí standarní paušální poplatek. Veškeré předepsané léky se rovněž hradí v plné výši. Za ošetření se platí, pokud podmínky zdravotního pojištění v konkrétním případě neumožňují přímé zúčtování. Další informace jsou k dispozici na www.dohc.ie .

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Pro občany České republiky jsou stanoveny následující horní limity na bezcelní dovoz zboží do Irska s podmínkou, že zboží je určeno k osobní spotřebě:

800 kusů cigaret
200 kusů doutníků, 400 kusů doutníčků
1 kg tabáku
10 litrů destilátu (např. whisky, gin, vodka)
20 litrů alkoholických nápojů jiných než víno, nepřesahující 22% objemu alkoholu (např. šumivé nebo dezertní víno, některé likéry)
90 litrů vína ( v tom maximálně 60 litrů perlivého)
110 litrů piva
Osobám mladším 17 let není dovoleno tabákové výrobky a alkohol dovážet.

Od 1. 1. 2003 mohou cestující z členských států EU dovážet do Irska do 10 kg potravin živočišného původu. Podmínkou je, aby tyto potraviny byly v neporušeném originálním balení od výrobce a byly určeny výhradně pro osobní spotřebu. Aktuální informace o podmínkách dovozu potravin do Irska jsou uvedeny na webových stránkách Department of Agriculture and Food www.agriculture.gov.ie.
Dnem 1. 5. 2004 zanikla možnost žádat o vrácení VAT na zboží zakoupené v Irsku.
V Irsku je možné platit v hotovosti pouze v EUR. Běžně jsou přijímány všechny mezinárodní platební karty.

Dovoz zvířat a rostlin                                                              

Podrobné informace o podmínkách dovozu malých domácích zvířat lze nalézt na webových stránkách Department of Agriculture and Food http://www.agriculture.gov.ie/pets. S konkrétními dotazy se lze obrátit na Special Project Unit tel. 00353 1 6072827, popřípadě před odjezdem do Irska kontaktovat pets@agriculture.gov.ie nebo info@agriculture.gov.ie.

Dovoz rostlin je přísně zakázán, výjimku lze povolit pouze za předpokladu ověřeného certifikátu, ve kterém je prokázán původ a absence výskytu nakažlivých přenosných chorob rostlin.

nahoru

 

Dokumenty

Občan ČR může cestovat do Irska na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Irska.

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob) a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že „každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států“. 
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Podmínky vstupu

• při vstupu na území Irska nejsou vyžadovány finanční prostředky pro krytí nákladů pobytu v Irsku ani zpáteční letenka;
• po příjezdu do Irska není stanovena povinnost registrovat se u Irské policie (Garda/y Síochána/y);
• občané ČR nejsou povinni žádat o povolení k pobytu za účelem zaměstnání, podnikání nebo studia v Irsku;
• občané ČR jsou oprávněni požádat o povolení k trvalému pobytu v Irsku (Residence Permit); v případě, že se rozhodnou požádat v Irsku o povolení k pobytu, obrátí se na registrační oddělení Garda/y Síochána/y v místě bydliště.

Rodinní příslušníci

Rodinní příslušníci občana ČR (jakékoliv státní příslušnosti) mají rovněž právo pobývat v Irsku. Rodinnými příslušníky jsou míněni partneři a děti (do 21 let), pokud nejsou výdělečně činné. Pokud rodinní příslušníci nejsou občany některého ze států Evropského hospodářského prostoru (dále jen “EHP”) jsou povinni se zaregistrovat u irské policie, jestliže budou mít v úmyslu pobývat v Irsku déle než 90 dnů. Žádosti o povolení k pobytu se podávají na registračním oddělení Garda/y Síochána/y v místě bydliště.

Řidičské průkazy

Držitelé řidičských průkazů vydaných členským státem EU nebo EHP jsou oprávněni v Irsku řídit motorové vozidlo v souladu s platností jejich národního řidičského průkazu. Pojištění motorového vozidla je nutno prokázat "zelenou kartou". 
Pokud občané EU plánují pobývat v Irsku déle mohou požádat o výměnu národního řidičského průkazu za irský řidičský průkaz, aniž by museli skládat praktické zkoušky z řízení a testy teoretických znalostí.Více informací lze nalézt na www.rsa.ie.


Registrace vozidel dovezených ze zahraničí

Každý automobil, používaný v Irsku, musí být zaregistrovaný u příslušných irských úřadů. Výjimku z této povinnosti tvoří pouze automobily dovezené do státu dočasnými návštěvníky. Cizinci, kteří dovezou do Irska automobil ze zahraničí, a nepobývají v Irsku jako turisté, jsou proto povinni svůj automobil přihlásit na irské značky do konce následujícího pracovního dne po dovezení vozidla do Irska. Příslušným úřadem k registraci vozidla je Revenue Commissioners/Vehicle Registration Office podle místa bydliště. S registrací je spojen poměrně vysoký poplatek (platba daně) a následné pojištění vozidla u irské pojišťovny. Více informaci lze nalézt na webových stránkách www.revenue.ie. Nedodržení tohoto předpisu je porušením finančního zákona a má za následek sankce: vyměření citelné pokuty a zabavení vozidla, dokud nebudou uhrazeny všechny pohledávky. V případě, že tyto platby nejsou uhrazeny, propadne vozidlo státu a dlužná částka je uhrazena z jeho prodeje.

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Situace pro turisty v Irsku je vcelku příznivá, zvláštní nebezpečí turistům nehrozí. Doporučuje se však dbát na základní pravidla bezpečnosti, zejména chránit příruční zavazadla s cestovními dokumenty a finančními prostředky, parkovat na vyhrazených a bezpečných místech, nenechávat ve vozidle cenné věci, využít možnosti hotelového trezoru a nezanechávat cenné předměty, finanční prostředky a cestovní doklady v hotelovém pokoji, netábořit mimo vyhrazená místa.

Obecně v Irsku neexistují dálniční poplatky. Za průjezd určitými úseky dálnic a za přejezd některých mostů je však vybíráno mýtné. 
Více informací lze nalézt na http://www.oasis.gov.ie/transport/motoring.

Užitečné odkazy pro cestování do Irska:

Obecné:
Fáilte Ireland www.failteireland.ie
Tourism Ireland www.tourismireland.ie
Discover Ireland www.discoverireland.ie
Cestování po Irsku www.ireland.travel.ie
Dublin a okolí www.visitdublin.ie
Severní Irsko www.discovernorthernireland.com
Doprava:
Irish Ferries www.irishferries.ie
Irish Rail www.irishrail.ie
Bus Eireann www.buseireann.ie
Dublin Bus www.dublinbus.ie
Aer Rianta www.aer-rianta.com
Aer Lingus www.aerlingus.com
Ryanair www.ryanair.com
Ubytování v Irsku:
Dlouhodobé pronájmy www.daft.ie
Hotely www.hotel-ireland.com
Bed and Breakfast www.townandcountry.ie
Hostely www.dublinhostel.com
Hostely www.hostellingireland.com
Hostely www.irish-hostels.com
Camping www.camping-ireland.ie
Irské instituce:
Irská média:
Televize a rozhlas RTE www.rte.ie
The Irish Times www.irishtimes.com
Irish Independent www.independent.ie
The Examiner www.irishexaminer.ie
Sunday Business Post www.thepost.ie
Evening Echo www.eecho.ie
Vládní instituce:
Irská vláda, ministerstva www.gov.ie
Kulturní instituce:
Arts Council, odkazy na kulturní instituce www.artscouncil.ie
The National Gallery www.nationalgallery.ie
The National Concert Hall www.nch.ie
The National Library of Ireland www.nlie.ie
Irish Museum of Modern Art www.modernart.ie
The Chester Beatty Library www.cbl.ie
Diář všech akcí v Irsku s prvkem Evropské unie
www.eurodiary.ie

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Povolení k pobytu v Irsku – Residence Permit

Občan ČR jako členského státu EU může pobývat v Irsku dočasně, pokud je zde na dovolené nebo pracuje po určitou dobu. Také zde může pobývat, pokud studuje nebo je v penzi či ztratil práci, a to tak dlouho, jak je schopný finančně pokrýt svůj pobyt. Občan ČR nepotřebuje k pobytu v Irsku do 90 dnů zvláštní víza. Jestliže má v úmyslu pobývat Irsku déle než 3 měsíce, může požádat o povolení k pobytu – Residence Permit. Vaši žádost vyřídí buď kancelář registrace cizinců (The Aliens Registration Office) se sídlem v Dublinu nebo místní policejní stanice (Garda Síochaná District).

Podpůrné doklady pro žádost o povolení k pobytu – Residence Permit

• za účelem zaměstnání je nutné předložit prohlášení podepsané zaměstnavatelem nebo v případě podnikání - doklad potvrzující, že žadatel samostatně podniká;
• za účelem studia je nezbytné doložit potvrzení školy o studiu a doklad o zdravotním pojištění; současně je nutné prokázat vlastnictví finančních prostředků pro krytí nákladů pobytu žadatele a členů jeho rodiny, kteří jsou na něm finančně závislí;
• pokud žádá o povolení k pobytu občan v penzi nebo občan nezaměstnaný, musí doložit zdravotní pojištění a finanční prostředky na pobyt; 
• ve všech případech žádostí o povolení k pobytu je třeba se prokázat cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Výjimky z práva na pobyt v Irsku

Povolení k pobytu může být žadateli odmítnuto nebo může být požádán, aby opustil Irsko, pokud je důvodné podezření, že by mohl ohrozit veřejný pořádek nebo bezpečnost. Povolení k pobytu může být také odmítnuto z důvodu ochrany zdraví veřejnosti.

Přes výše uvedené zjednodušení možnosti cestovat do Irska a pracovat zde bez pracovního povolení se doporučuje českým občanům:

• cestovat do Irska s nepoškozeným cestovním pasem ČR, jehož platnost bude pokrývat zamýšlenou dobu pobytu v Irsku nebo s občanským průkazem se strojově čitelnými údaji;
• mít znalost angličtiny na úrovni odpovídající účelu pobytu v Irsku;
• pokud bude účelem pobytu v Irsku zaměstnání, mít pracovní místo a ubytování zajištěno již před cestou;
• mít dostatečnou finanční rezervu, umožňující pobyt v Irsku a případný návrat do České republiky.

Podrobné informace ohledně pobytových práv občanů zemí EU v Irsku lze nalézt na webových stránkách http://www.oasis.gov.ie.
Právní předpisy, upravující otázky pobytu cizinců na území Irska lze nalézt na webu Department of Justice, Equality and Law Reform - http://www.justice.ie.
Další praktické turistické informace lze nalézt na webových stránkáchhttp://www.ireland.ie.

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Zdravotnictví

Před plánovanou cestou do Irska je nutné si vyzvednout u příslušné zdravotní pojišťovny v ČR evropský průkaz zdravotního pojištění, na jejímž základě budou žadateli refundovány eventuelní náklady na nutnou zdravotní péči poskytnutou v Irsku. S evropským průkazem zdravotního pojištění se občan ČR v případě potřeby obrátí na smluvního lékaře nebo nemocnici v Irsku; adresy je možné získat v pobočkách irského zdravotního úřadu (Health Board). Pokud občan ČR uhradí lékařskou péči nebo léky v hotovosti, obrátí se s originály dokladů o úhradě na pobočku své české zdravotní pojišťovny (pro informaci: za běžnou konzultaci u lékaře je účtována částka 50,- EUR, přibližně stejná částka je účtována za jednu noc pobytu ve státní nemocnici).

Občan ČR je zdravotním pojištěncem v České republice do okamžiku, kdy začne v Irsku resp. jiném členském státě EU vykonávat výdělečnou činnost. V takovém případě musí občan oznámit svojí české pojišťovně, že přestává být jejím pojištěncem a musí jí vrátit svůj evropský průkaz zdravotního pojištění. Následně si občan požádá o vydání zdravotního průkazu u příslušných irských úřadů. Od 1. 5. 2005 je za vydávání zdravotních karet v Irsku (medical cards) odpovědný "Health Service Executive". Více informací je možné získat na http://www.hse.ie/

V případě, že občan ČR bude mít zájem uzavřít privátní zdravotní pojištění v Irsku, může tak učinit např. u pojišťovny Quinn Healthcare http://www.quinn-healthcare.com nebo VHI http://www.vhi.ie.

Více informací o irském zdravotním systému a péči, včetně příslušných kontaktů na místní pobočky Health Board, lze nalézt na webu Department of Health and Childrenhttp://www.dohc.ie. Informace o zdravotním pojištění v Irsku v češtině lze nalézt na webu Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz.

Sociální zabezpečení

Členové všech zemí EU a EHP mohou požádat o sociální podporu v Irsku až po dvouletém pobytu v zemi. Informace o systému sociálních dávek v Irsku lze nalézt na webu Department of Social and Family Affairs http://www.welfare.ie.
Každý zájemce o práci v Irsku musí předem požádat o vydání Personal Public Service Number (PPS Number) na Social Welfare Office (dostavit se osobně) v místě bydliště. K žádosti se přikládá platný cestovní pas (nebo národní ID Card, tj.občanský průkaz ČR), doklad o bydlišti v Irsku (může být formou účtu za plyn, elektřinu, telefon – vystavený na jméno žadatele) popřípadě doklad o zaměstnání. Za podání žádosti není vybírán správní poplatek. Na základě PPS Number jsou zaměstnavatelem odváděny sociální a zdravotní dávky tzv. PRSI Tax z platu zaměstnance.
Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách Department of Social and Family Affairs http://www.welfare.ie.

Důležitá telefonní čísla

• předvolba pro telefonní spojení do ČR: 00420/ dále kód města a číslo volané stanice
• linky tísňového volání: lékařská pohotovost - Garda Síochána (policie) - požárníci - horská záchranná služba - jeskyňářská záchranná služba - pobřežní hlídky tel.: 999 nebo 112

Služba turistům v nouzi:

Irish Tourist Assistance Service (ITAS) 
Department of J.E.L.R. (ORAC) Building
1a Lower Grand Canal Street
(vstup z Grattan Street) 
Dublin 2
Tel.: (01) 66110562
Fax: (01) 6610462 
24 hod. linka pomoci: 1850 - 661 771
e-mail: info@itas.ie
http://www.itas.ie.

O víkendech a ve dnech pracovního klidu kontaktujte ITAS na adrese: 
Store Street Garda Station
Dublin 2
Tel: (01) 6668109
Fax: (01) 6668041

nahoru