Německo

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  

 

 

ZÁJEZDY DO NĚMECKA:

 

Ubytování v Německu

Letenky do Německa

 


 

Oficiální název státu

Spolková republika Německo (SRN)

Bundesrepublik Deutschland (BRD)

 

Rozloha

357 020,22 km2

SRN sousedí s devíti státy, z nichž nejdelší společnou hranici má s Rakouskem (815 km), pak s Českou republikou (811 km), následuje Nizozemí (567 km), Francie (448 km), Polsko (442 km), Švýcarsko (316 km), Belgie (156 km), Lucembursko (135 km) a Dánsko (67 km). Na severu Německo obklopuje Baltské a Severní moře.

 

 

Počet obyvatel

Z celkového počtu 81,5 miliónů obyvatel je 91,2 % německé národnosti. Přibližně 67 miliónů obyvatel žije (81 %) ve starých spolkových zemích. Nejlidnatější spolkovou zemí je Severní Porýní-Vestfálsko (17,873 mil. obyvatel), následuje Bavorsko (12,510 mil.) a Bádensko-Württembersko (10,744 mil.). 
Průměrná hustota obyvatelstva v SRN je 229 obyvatel na km2. Ekonomicky aktivního (práceschopného) obyvatelstva bylo v roce 2010 v Německu přes 41 miliónů.

Pramen: Destatis, září 2011       


 

  

Podnebí

Mírné podnebí je v přímořské poloze Severního moře, ale v jižních a východních spolkových zemích se zřetelnými kontinentálními vlivy. Severozápad je pod vlivem oceánickým, což se projevuje chladným létem a mírnou větrnou zimou. V Hamburku dosahují průměrné teploty hodnot kolem 4 °C a letní 17 °C, v Berlíně – 1 a 19 °C a v Mnichově – 2 a 17 °C. V celoročních průměrech jsou nejmírnější teploty v Hornorýnské nížině.
 

nahoru

 

Přírodní poměry

Přirozené hranice Německa tvoří na severu Severní a Baltské moře, na jihu velehorské Alpy. Maximální vzdálenost od severu na jih je 840 km, od východu na západ 620 km.

Na wattové mělké pobřeží a na úrodné marše navazuje nížina na severozápadě, podél pobřeží Severního moře se táhnou Východo- a Severofriské ostrovy a souostroví Halligen chráněné hrázemi. Watty jsou široké až 30 km. Pobřeží Baltského moře, dlouhé asi 700 km, má ve Šlecvicku-Holštýnsku příkré i ploché svahy, četné zálivy (Bodden) a ostrovy v Meklenbursku a Předním Pomořansku jako Rujana (Rügen) a Userdom. V nížině severozápadního Německa se střídají rašeliniště a vřesoviště (např. Lüneburger Heide).

Na pobřeží Baltského moře navazuje nížina severovýchodního Německa s Meklenburskou jezerní plošinou a jezerem Müritz. Směrem na jih krajinu rozdělují tři široká praúdolí Labe, Havoly a Odry. Na obě nížinné části navazjí středohorské hřbety Harzu a Weserské hornatiny. Východně se rozkládá Durynská pánev s Durynským lesem (982 m) a Krušné hory (1 214 m) se Saským Švýcarskem a Lužickou hornatinou. Součástí Rýnské břidličné vrchoviny, jež spadá k Rýnu, jsou oblasti Sauerland, Taunus a Westerwald.

Jižně od Kolína nad Rýnem je rýnské údolí úzké a skalnaté (Loreley), jinde se rozšiřuje v kotliny. Řeka Mosela protéká Eifel a Hunsrück, Hornorýnskou nížinu lemuje pohoří Schwarzwald (Feldberg, 1 493 m), dále k východu následuje Švábský Jura (Schwäbische Alb) a stupňovina Francká Alba, (Fränkische Alb), jež na východě hraničí s Bavorským lesem (Šumava). Horní Rýn protéká Bodamským jezerem, odkud směrem k jihu stoupá Alpské podhůří až k vrcholům Bavorských Alp (Zugspitze, 2 963 m, Watzmann 2 714 m)
 

nahoru
 

Cestovní ruch

Německo nabízí množství pozoruhodností, prázdninových a rekreačních středisek, jež každoročné přitahují miliony zahraničních návštěvníků.

Hlavním cílem bývá metropole Berlín, Mnichov a Hamburk. Nejoblíbenější zemí na dovolenou je Bavorsko s Bavorským lesem a s nejstarším německým národním parkem, zájem o něj projevují hlavně pěší turisté. V Horním Bavorsku a Allgavsku lákají jezerní krajiny, barokní kostely a slavné královské zámky, jako je Neuschwanstein nebo Lenderhof.

Alpy nabízejí vynikající lyžařské i turistické oblasti. Bádensko-Württembersko nabízí kulturní střediska Freiburg a Stuttgart i Schwarzwald a Bodamské jezero. V Porýní-Falci a v Sársku se střídají vinice na Rýně, Mosele i na řekách Saar a Ruwer se středověkými hrady a romantickými městečky. Císařské město Trevír připomene římské doby, Špýr (Speyer) a Worms stavby středověkých císařů. Výmar v Durynsku znamená město německé klasiky, Durynský les přitahuje turisty v létě i v zimě.

Středisky Saska jsou veletržní Lipsko a barokní Drážďany s blízkým romantickým Saským Švýcarskem, starou kulturou oplývá země Lužice. V Krušných horách najdou vyžití turisté i horolezci, v zimě ožívají známá střediska zimních sportů.

V Severním Porýní-Veststfálsku jsou kulturně-historická střediska Cáchy (Aachen), Kolín nad Rýnem, Xanten a Münster. K pokladům Saska-Anhaltska patří města Quedlinburg, Naumburg a Halle na Sále. Zajímavostmi Dolního Saska jsou např. pohoří Harz, přírodní rezervace Lüneburger Heide nebo Východní Frisko. Meklenbursko a Přední Pomořany nabízejí početná lázeňská místa na pobřeží Baltského moře, zvláště na ostrovech Rujana (Rügen), Hiddensee a Usedom.

Meklenburská jezerní plošina je oblíbena především milovníky vodních sportů. Kromě toho zaujmou pozoruhodná starobylá hanzovní města Rostock, Wismar a Stralsund. Nejdále na severu leží Šlesvicko-Holštýnsko s četnými lázeňskými a prázdninovými místy na Severofríských ostrovech Sylt, Amrum a Föhr, na Baltském pobřeží i na ostrově Fehrman a s významnými kulturně-historickými městy jako Schleswig nebo hanzovní město Lübeck.

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 Euro (€) = 100 centů (c)

Od 1. 3. 2002 platí v Německu pouze Euro, jiné peněžní jednotky se oficiálně nepoužívají.

 

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky se z náboženských důvodů a z důvodu zemského členění částečně liší mezi různými Spolkovými zeměmi.

Přehled státních svátků pro jednotlivé Spolkové země (I.)

Svátek

Bádensko
Virtembersko

Bavorsko*

Berlín

Braniborsko

Brémy

Nový rok (1.1.)

X

X

X

X

X

Tři králové (6.1.)

X

X

     

Velký pátek

X

X

X

X

X

Velikonoční pondělí

X

X

X

X

X

Den práce (1.5.)

X

X

X

X

X

Nanebevstoupení Páně

X

X

X

X

X

Svatodušní pondělí (Letnice)

X

X

X

X

X

Svátek Božího těla

X

X

     

Nanebevzetí Panny Marie (15.8.)

 

XX

     

Den německé jednoty (3.10.)

X

X

X

X

X

Den reformace (31.10.)

     

X

 

Všech svatých (1.11.)

X

X

     

Den pokání a modlitby

         

Vánoce (25./26.12.)

X

X

X

X

X

X    zákonný státní svátek
XX   zákonný státní svátek v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem
*     ve městě Augsburgu je navíc 8. 8. Svátek míru (Friedensfest) zákonným státním svátkem

Přehled státních svátků pro jednotlivé Spolkové země (II.)

Svátek

Hamburk

Hesensko

Meklenbursko přední Pomořansko

Dolní Sasko

Severní Porýní Vestfálsko

Nový rok (1.1.)

X

X

X

X

X

Tři králové (6.1.)

         

Velký pátek

X

X

X

X

X

Velikonoční pondělí

X

X

X

X

X

Den práce (1.5.)

X

X

X

X

X

Nanebevstoupení Páně

X

X

X

X

X

Svatodušní pondělí (Letnice)

X

X

X

X

X

Svátek Božího těla

 

X

   

X

Nanebevzetí Panny Marie (15.8.)

         

Den německé jednoty (3.10.)

X

X

X

X

X

Den reformace (31.10.)

   

X

   

Všech svatých (1.11.)

       

X

Den pokání a modlitby

         

Vánoce (25./26.12.)

X

X

X

X

X

X    zákonný státní svátek

Přehled státních svátků pro jednotlivé Spolkové země (III.)

Svátek

Porýní Falcko

Sársko

Sasko

Sasko-Anhaltsko

Šlesvicko-Holštýnsko

Durynsko

Nový rok (1.1.)

X

X

X

X

X

X

Tři králové (6.1.)

     

X

   

Velký pátek

X

X

X

X

X

X

Velikonoční pondělí

X

X

X

X

X

X

Den práce (1.5.)

X

X

X

X

X

X

Nanebevstoupení Páně

X

X

X

X

X

X

Svatodušní pondělí (Letnice)

X

X

X

X

X

X

Svátek Božího těla

X

X

**

   

***

Nanebevzetí Panny Marie (15.8.)

 

X

       

Den německé jednoty (3.10.)

X

X

X

X

X

X

Den reformace (31.10.)

   

X

X

 

X

Všech svatých (1.11.)

X

X

       

Den pokání a modlitby

   

X

     

Vánoce (25./26.12.)

X

X

X

X

X

X

X    zákonný státní svátek
**    Svátek Božího těla je zákonným státním svátkem pouze v obcích, které byly stanoveny saským ministerstvem vnitra. Tyto se nachází v okresu Budyšín (Bautzen) a v západní Lužici
***      v někt. oblastech Durynska

Pracovní doba je flexibilní a regulována pouze sjednanými tarify v jednotlivých odvětvích, pro některé podniky je pracovní doba jednotlivě sjednána. Tarify se liší i podle kvalifikačních skupin zaměstnanců.

Pracovní doba bank:
Pracovní doba bank je rozdílná - obvykle: Pondělí – čtvrtek: 9:00 – 18:00, 
Pátek: 9:00 – 13:00

Ve velkých městech existují filiálky velkých bank, které mají v pondělí až pátek otevřeno do 20:00 hod a rovněž v sobotu do 14:00 hod. Pro výběr hotovosti a eventuelně i pro bezhotovostní převody lze využívat bankomaty v samoobslužných zónách.

Prodejní doba:

Prodejní doba velkých obchodních domů a supermarketů je obvykle: 
Pondělí - Pátek 09:30 – 20:00 hod. (Některé řetězce, např. Kaufland, do 22:00 hod.)
Sobota 09:00 – 18:00 - 20:00 hod.

Prodejní doba samoobsluh s potravinami je obvykle:
Pondělí – Pátek 08:00 – 19:00 hod. ev. až do 20:00 hod.
Sobota 08:00 – 18:00 hod. ev. až do 20:00 hod.

Letní prázdniny:

Po dobu letních školních prázdnin lze očekávat v jednotlivých spolkových zemích omezenější provoz úřadů a firem a současně na hlavních trasách (hlavně sever-jih) podstatné zvýšení provozu na komunikacích. Přikládáme přehled školních prázdnin v jednotlivých spolkových zemích pro léta 2011-2013 (vyjímečný režim mají pouze severoněmeké ostrovy):

Spolková země  

léto
2011

léto
2012

léto
2013

Baden-Württemberg

28.07.-10.09.

26.07.-08.09.

25.07.-07.09.

Bayern

30.07.-12.09.

01.08.-12.09.

31.07.-11.09.

Berlin

30.06.-12.08.

20./21.06.-03.08.

19./20.06.-02.08.

Brandenburg

30.06.-13.08.

21.06.-03.08.

20.06.-02.08.

Bremen

07.07.-17.08.

23.07.-31.08.

27.06.-07.08.

Hamburg

30.06.-10.08.

21.06.-01.08.

20.06.-31.07.

Hessen

27.06.-05.08.

02.07.-10.08.

08.07.-16.08.

Mecklenburg-Vorpommern

04.07.-13.08.

23.06.-04.08.

22.06.-03.08.

Niedersachsen

07.07.-17.08.

23.07.-31.08.

27.06.-07.08.

Nordrhein- Westfalen

25.07.-06.09.

09.07.-21.08.

22.07.-03.09.

Rheinland-Pfalz

27.06.-05.08.

02.07.-10.08.

08.07.-16.08

Saarland

24.06.-06.08.

02.07.-14.08.

08.07.-16.08.

Sachsen

11.07.-19.08.

23.07.-31.08.

15.07.-23.08.

Sachsen-Anhalt

11.07.-24.08.

23.07.-05.09.

15.07.-28.08.

Schleswig-Holstein

04.07.-13.08.

25.06.-04.08.

24.06.-03.08.

Thüringen

11.07.-19.08.

23.07.-31.08.

15.07.-23.08.

 

nahoru

 

Náboženské složení

katolíci

29,4 %

evangelíci

29,4 %

židé

0,2 %

muslimové

4,6 %

ostatní náboženství

1,8 %

bez vyznání

34,8 %

Pramen: Statistická ročenka, Destatis 01/2011

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

němčina, lokálně dánština, fríština a lužická srbština

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Spolková republika Německo se skládá celkem z 16 spolkových zemí, které mají vlastní zemské sněmy a zemské vlády.

název německy

název česky

hlavní město

Baden-Württemberg

Bádensko- Virtemebersko

Stuttgart

Bayern

Bavorsko

München

Berlin

Berlín

Berlin

Brandenburg

Braniborsko

Potsdam

Bremen

Brémy

Bremen

Hamburg

Hamburk

Hamburg.

Hessen

Hesensko

Wiesbaden

Mecklenburg-Vorpommern

Meklenbursko-Přední Pomořansko

Schwerin

Niedersachsen

Dolní Sasko

Hannover

Nordhrein-Westfalen

Severní Porýní-Vestfálsko

Düsseldorf

Rheinland-Pfalz

Porýní-Falcko

Mainz

Saarland

Sársko

Saarbrücken

Sachsen

Sasko

Dresden

Sachsen-Anhalt

Sasko-Anhaltsko

Magdeburg

Schleswig-Holstein

Šlésvicko-Holštýnsko

Kiel

Thüringen

Duryňsko

Erfurt

 

Administrativní členění čítá:

29 vládních krajů (Regierungsbezirk)

444 okresů a statutárních měst

přibližně 14 800 obcí, z toho 83 velkoměsta se 100 000 obyvateli nebo více, 108 středně velikých měst s 50 000 až 99 999 obyvateli, 462 obcí s 20 000 až 49 999 obyvateli.

Hlavní město:

Berlín ( 3.443.570  obyvatel)

Další velká města:

Hamburk (1.780.748  obyvatel)

Mnichov (1.326.807  obyvatel)

Kolín nad Rýnem (995.420  obyvatel)

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Od 1. 7. 2004 základním průkazem pro bezplatné ošetření v SRN, stejně jako v dalších zemích EU je Evropský průkaz zdravotního pojištění, vydávaný mateřskou zdravotní pojišťovnou. Tento průkaz zakládá občanovi EU nárok na na lékařsky nezbytnou zdravotní péči. 

Podrobné informace o podmínkách a postupu čerpání místní zdravotní péče českými občany v SRN naleznete na internetových stránkách 
Centra mezistátních úhrad.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Fyzická osoba může bezcelně dovézt do SRN z ČR následující zboží za podmínek, že toto zboží nepochází z tzv. zvláštních celních a daňových zón (tj. území, která sice náleží k jednotlivým členským státům EU – např. Gibraltar, Ceuta apod. – nicméně nepatří k celnímu území ES), slouží k osobní potřebě, nikoli pro účely obchodu či řemesla, a nepodléhá zákazu dovozu do SRN (resp. průvozu).

Bezcelně lze dovézt:
- 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 %
- 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.)
- 90 litrů vína, z toho u šumivých vín 60 litrů
- 110 litrů piva
- 800 ks cigaret 
- 400 ks cigarillos a doutníků o váze menší než 3 gr/kus
- 200 ks ostatních doutníků
- 1 kg tabáku.

Dovozní restrikce se vztahují na živá zvířata, rostliny a to i v případech tranzitu, a další zboží podle německého právního řádu (např. zbraně a munice, slzný plyn, výbušniny, vystřelovací nože, apod., radioaktivní, explodující a hořlavé látky, drogy atd.). Podrobné informace je možno získat na webové stránce www.zoll.de a www.cs.mfcr.cz .

Při vjezdu na území SRN osobním automobilem je nutno dbát, aby vozidlo bylo označeno mezinárodní poznávací značkou státu, v němž je přihlášeno k provozu. Pokud je toto označení již součástí registrační značky vozidla, není dodatečné označení třeba. Při cestě vozidlem je možné bezcelně dovést pohonné hmoty v objemu běžné nádrže zvýšené max. o 20 l.
Dovoz peněžní hotovosti nad 10.000 EUR podléhá oznamovací povinnosti při kontrole.

 

nahoru

 

Dokumenty

Občan ČR může od 1. 5. 2004 vstupovat na území Spolkové republiky Německo a pobývat na něm na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území SRN. Nezletilé děti mladší 15 let mohou, s výhradou níže uvedených podmínek, cestovat do SRN i bez vlastního cestovního dokladu, pokud cestují v doprovodu rodiče, v jehož cestovním doklaldu jsou zapsány. U dětí starších 10 let je však podle německých právních předpisů vyžadováno, aby cestovní doklad rodiče (zákonného zástupce), v němž je dítě zapsáno, byl opatřen také fotografií dítěte. Vzhledem k tomu, že zápis dítěte do cestovního doklaldu rodiče podle českých právních předpisů neobsahuje fotografii dítěte, doporučuje se vybavit dítě starší 10 let vlastním cestovním dokladem. 
Dnem 1.1.2006 nabyla účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze. 
Při cestě motorovým vozidlem může být od občanů ČR požadován platný řidičský průkaz, technický průkaz od motorového vozidla a zelená karta.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Bezpečnostní situace SRN odpovídá standardu západní Evropy. Zvýšená opatrnost při ochraně osobních věcí, zvláště cestovních dokladů a finančních prostředků, se doporučuje zejména na místech se zvýšenou koncentrací turistů (např. nádraží, letiště, obchodní domy, turisticky atraktivní místa). Při pobytu na území SRN musí občan ČR respektovat zákony a nařízení SRN; zastupitelské úřady ČR nejsou v tomto ohledu oprávněny zasahovat do rozhodnutí německých justičních, resp. i správních orgánů.

V SRN je důsledně kontrolován technický stav motorových vozidel, a proto se doporučuje věnovat mu před cestou maximální pozornost. V případě zjištění závažné technické závady na vozidle může německá policie uložit pořádkovou pokutu, nebo trvat na odstranění závady v SRN a do jejího odstranění vozidlo zadržet.

Občanům ČR cestujícím do SRN se doporučuje mít u sebe adresu, popř. telefonní číslo blízké osoby, kterou by bylo možno kontaktovat v případě nouze. Praktické je rovněž vybavit se na cestu kopií cestovního, pojišťovacího či jiného dokladu pro případ ztráty originálních dokladů.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Občan ČR nepotřebuje ke vstupu na území SRN vízum ani pobytové povolení (platí čl. 18 Smlouvy o založení Evropského společenství, podle něhož má každý občan EU právo svobodně se pohybovat na území členských států).

Občané ČR mohou pobývat na území SRN bez pobytového povolení max. 3 měsíce. Při déletrvajícím pobytu je potřebné přihlásit se do tří měsíců od vstupu na území SRN na příslušném úřadu (Meldebehörde popř. Ausländerbehörde). Přihlášení se děje vyplněním příslušných formulářů (Anmeldung a Aufenthaltsanzeige - k dispozici jsou zpravidla i na internetu) a předložením platného pasu či občanského průkazu. Přihlašovací úřad má oprávnění vyžádat předložení dalších dokladů – např. o finančním zajištění, účelu pobytu atd. V jednotlivých spolkových zemích se mohou podmínky plnění přihlašovací povinnosti lišit, proto se doporučuje vždy na místě ověřit platná pravidla.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci prokazuje český občan turisticky pobývající v SRN předložením Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo papírovým Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz. Je proto nezbytné vyžádat si před cestou do SRN u pobočky příslušné zdravotní pojišťovny vystavení tohoto dokladu. Další informace a praktické rady lze nalézt na webové stránce Centra pro mezistátní úhrady www.cmu.cz .

Důležitá telefonní čísla (na území SRN):

Policie 110
Hasiči, první pomoc 112
ADAC-servis motoristům 01802 222 222
Lékařská pohotovost pro děti i dospělé 310031
Zubní pohotovost 89004333
Lékarénská pohotovost 0800 228 2280
Toxikologická pohotovost 19240
Informace – letadla 0180 500 0186
Informace – vlaky 0180 5996633

 

nahoru