Řecko - starověké památky + Monemvasia - letecky

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Řecko Athény
  Mykény
  Peloponés
  Soluň (město)
  Soluň
  Korint
  Nafplio
  Tolo
  Poros
  Spartia
  Patras
  Monemvasia
Strava: Polopenze
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Soluň, Athény - Praha
dopravu autobusem s výlety dle programu
10x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
10x polopenzi
průvodce
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (splatná na místě)
vstupy
fakultativní služby
zobrazit 1 termín
Říjen 2023
 

Popis zájezdu

Popis

Podrobný poznávací zájezd do Řecka seznamuje účastníky s mnoha nejen antickými památkami této středomořské země. Rozhodně zaujme hlavní město Athény se slavnou Akropolí a mnoho starověkých památek na Peloponésu. Romantiky nadchnou také skalní "zavěšené" kláštery Meteora nebo nádherně umístěná starověká věštírna v Delfách. Ozdobou našeho zájezdu je návštěva opevněného města Monemvasia ležícího na ostrůvku, dnes propojeném silnicí s Peloponésem.

Program zájezdu

1. den

Odlet z Prahy do Soluně , ubytování, večeře.

2. den

Prohlídka města SOLUŇ (UNESCO), druhé největší město Řecka, město antiky s byzantskou kulturou – pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské kostely – Agios Dimítrios - největší kostel v zemi, Agía Sofia - připomínající tu v Istanbulu, Bílá věž - nejslavnější památka města aj. Návrat na ubytování.

3. den

Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi, kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna a navštívíme komplex jedinečných klášterů METEORA (UNESCO), tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Při pohledu na kláštery a při myšlence, jak vůbec před 600 lety byli lidé schopni něco tak monstrózního postavit, se nám zatají dech. Návštěva několika z 6 klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování.

4. den

Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Starověké DELFY (UNESCO), dle antické mythologie zde byl střed světa - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Ubytování v oblasti.

5. den

Přejezd na poloostrov PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Návštěva starověké OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. Ubytování.

6. den

Ráno odjedeme do významného antického města - starověké SPARTY , která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského stylu - areál MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGET. V závěru dne přejezd na romantický skalnatý OSTROV MONEMVASIA – Gibraltar východu s osmanskou a byzantskou historií. S poloostrovem a pobřežním městem Gefyra je propojený několik set metrů dlouhou silnicí až od roku 1971.

7. den

Hradní město MONEMVASIA – středověká atmosféra, klikaté kamenité uličky, byzantské kostelíky a domky s taškovými střechami. Mezi nimi stylové řecké restaurace a obchůdky. Ve středověké pevnosti Monemvasia , která se šikovně skrývá ve skalách na jihu Peloponéského poloostrova , na nás dýchne nostalgická atmosféra starých časů a trochu jiné Řecko. Odpoledne přejezd do letoviska Tolo na ubytování.

8. den

Navštívíme EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Elegantní NAFPLIO , mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Návrat na ubytování.

9. den

Ráno odjezd do Athén . Cestou navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). První část prohlídky ATHÉN , centrální náměstí Syntagma s budovou řeckého parlamentu, antická Agora a nejzachovalejší Hefaistův chrám, římská Agora s věží Větrů, Hadrianův oblouk, Panathénský stadion – starý olympijský stadion z roku 556 př. n. l., oválná stavba postavena z mramoru již více než 2500 let slouží stále původnímu účelu. Večerní Athény z vrchu Lykavittos (277 m n.m. a 227 m nad úrovní města), kam se dostaneme kabinovou lanovkou, výhledy na celé Athény v čele s Akropolí.

10. den

Celodenní prohlídka ATHÉN (UNESCO), světoznámá Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem – nejposvátnější místo na Akropoli a také pohřebiště bájných králů polomýtických Athén , přilehlé archeologické památky a muzea – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké s jedinečnými výhledy na Saronský záliv, ostrov Egina, Peloponnes, Pireus, Salamis, Egaleoské a Poikilské kopce, Propylaje, Beuléova brána. Na jižním svahu Dionýsovo divadlo – nejstarší divadlo na světě, chrám Dia Olympského - pozůstatky největšího chrámu své doby zasvěcenému samotnému Diovi. Návštěva Archeologického muzea, které hostí největší sbírku antických předmětů na světě a patří mezi nejuznávanější světová archeologická muzea. Monastiraki – živoucí srdce Athén , procházka historickými uličkami čtvrti Pláka. Návrat na hotel.

11. den

Dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Řecko - starověké památky + Monemvasia - letecky
v cenách od 33 990 Kč