Dvě Tváře Skotska, Souostroví Orkneje, Ostrov Skye

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Velká Británie Anglie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
trajekt Amsterdam – Newcastle a zpět - kajuty
trajekt na Orkneje a zpět
10x ubytování (z toho 8x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x 4lůžk. kajuta na lodi Amsterdam – Newcastle - Amsterdam)
8x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 7690 Kč (povinné při nedoobsazení)
komplex. pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu 670 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
trajekt Amsterdam – Newcastle a zpět - kajuty
trajekt na Orkneje a zpět
10x ubytování (z toho 8x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x 4lůžk. kajuta na lodi Amsterdam – Newcastle - Amsterdam)
8x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 7690 Kč (povinné při nedoobsazení)
komplex. pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu 670 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
trajekt Amsterdam – Newcastle a zpět - kajuty
trajekt na Orkneje a zpět
10x ubytování (z toho 8x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x 4lůžk. kajuta na lodi Amsterdam – Newcastle - Amsterdam)
8x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 7690 Kč (povinné při nedoobsazení)
komplex. pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu 670 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
trajekt Amsterdam – Newcastle a zpět - kajuty
trajekt na Orkneje a zpět
10x ubytování (z toho 8x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x 4lůžk. kajuta na lodi Amsterdam – Newcastle - Amsterdam)
8x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 7690 Kč (povinné při nedoobsazení)
komplex. pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu 670 Kč
zobrazit 1 termín
Červenec 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 27.07. - 07.08. Odjezd A, B, G, L

Popis

Vydejte se s námi za fantastickou skotskou přírodou, navštívíme srdce skotské vysočiny, krásnou oblast Lowlands a zajisté výjimečnou krásu přírody Highlands. Naše cesta povede i na skotské souostroví Orkneje v Severním moři, zde vydáme se za kamennými svědky minulosti země s útesy bičovanými větrem. Shlédneme tolik mystická místa a jedinečnou Skara Brae - srdce neolitických Orknejí. V souostroví Hebridy navštívíme legendami opředený ostrov Skye - skalní jehly, hrad Dunvegan, tuleni a vyhlídky a vše, co k tomuto ostrovu patří. Cestu tam i zpět si zpříjemníme nočním trajektem v kajutách z nizozemského Amsterdamu nebo nabízíme pouze leteckou variantu zájezdu s příletem a odletem z Edinburghu. Po celou dobu zájezdu vás bude provázet pan Tomáš Rezler. Zájezd provází Mgr. Tomáš Rezler Amsterdam - Jedburgh - Edinburgh - St. Andrews - Pitlochry - Blair Castle - Cawdor Castle – Culloden - Clava Cairn - Inverness - souostroví Orkneje - ostrov Hoy - Skara Brae - Kirkwall - Drumnadrochit – jezero Loch Ness - Fort Augustus - hrad Eileen Donan - ostrov Skye - Kilt Rock - Old Man of Storr - hrad Dunvegan - Glen Nevis - Glen Coe - Luss - hrad Stirling - Falkirk Wheel - Glasgow - Gretna Green - pevnost Vercovicium Housesteads

ZA HISTORIÍ I PŘIRODOU LOWLANDS I HIGHLANDS

1. den zájezdu Odjezd v podvečerních hodinách z Čech přes Německo do Holandska. 2. den zájezdu Příjezd do AMSTERDAMU , dle časových možností krátká prohlídka města. Nalodění na loď do Newcastlu. Noční plavba do Anglie, ubytování v kajutách. 3. den zájezdu Ráno kolem 09.00 hod. místního času připlutí do NEWCASTLU a odjezd do JEDBURGHU - krátká prohlídka skotského města s opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. Prohlídka nejnavštěvovanějšího skotského města EDINBURGH (UNESCO), hlavního města středověkého skotského království, impozantní hrad Edinburgh Castle s expozicí skotských korunovačních klenotů, Old Town - "Královská míle" cesta vedoucí od hradu kolem tří kostelů, z nichž nejkrásnější je katedrála sv. Jiljí, jejíž prolamovaná věž je podpírána korunou obloukovitých pilířů, dlážděné uličky a domy z 18. století. Odjezd na ubytování. 4. den zájezdu Prohlídka nejstaršího univerzitního města Skotska a kolébky golfu ST. ANDREWS, romantické ruiny katedrály, biskupský palác, krásné pláže. Návštěva palírny tradiční skotské whisky v městečku PITLOCHRY . Den zakončíme prohlídkou sídla vévodů z Athollu BLAIR CASTLE. Odjezd na ubytování v Inverness. 5. den zájezdu Navštívíme hrad CAWDOR CASTLE tradičně spojovaný s králem Macbethem. Dojedeme do vesnice CULLODEN , kde byla vybojována poslední pozemní bitva na britských ostrovech a definitivně poraženy odbojné skotské klany. Tajemné prehistorické pohřebiště CLAVA CAIRN. Pokračujeme do města INVERNESS , ležícího na řece Ness, přezdívaného "hlavním městem Vysočiny" (Highlands), prohlídka centra města, odjezd na ubytování do oblasti Inverness. 6.den zájezdu Trajektem přeplujeme na SOUOSTROVÍ ORKNEJE , plavba kolem impozantních útesů ostrova Hoy, mezi ostrovy se nachází vodní plocha známá jako Scapa Flow, hlavní základna královského námořnictva za obou světových válek, ostrov Mainland s kamennými kruhy Stenness a Brodgar, neslavnější památka 'Srdce neolitických Orknejí', kamenná vesnice SKARA BRAE (UNESCO), nejzachovalejší neolitické sídliště v Evropě, osídlena cca od 3100 př. n. l., a na závěr hlavní město KIRKWALL s nádhernou vikingskou katedrálou. Návrat trajektem na ubytování. 7. den zájezdu Program u nejslavnějšího skotského JEZERA LOCH NESS : návštěvnické centrum věnované Nessie v městečku DRUMNADROCHIT , prohlídka hradu Urquhart Castle, zdymadla kaledonského kanálu a možnost plavby po jezeře v městečku FORT AUGUSTUS . Krátce zastavíme u hradu Eileen Donan a pokračujeme na ubytování na ostrov Skye. 8. den zájezdu Celodenní výlet po ostrově SKYE , opředený legendami, bez něhož si návštěvu Skotska nelze představit, průjezd neporušenou přírodou s fjordy, soutěskami a vodopády. Zastavíme u vyhlídky KILT ROCK , útesy vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. Přejezd po východním pobřeží poloostrova Trotternish , bizarní sopečné scenérie, skalní jehla OLD MAN OF STORR , lehký pěší výstup. Navštívíme nejstarší rodové sídlo klanu Mac Leod hrad DUNVEGAN s nejcennější relikvií Fairy flag. V případě příznivého počasí možno odjet do laguny, v níž žije kolonie asi 300 tuleňů. 9. den zájezdu Vyhlídková jízda skotskou vysočinou - údolí GLEN NEVIS s nejvyšší horou Británie BEN NEVIS (1344m), možnost fakultativně vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range, jedno z nejkrásnějších údolí vysočiny GLEN COE . Zastávka ve vesničce LUSS , která patří k nejhezčím v Lowlands, krásný výhled na jezero Loch Lomond. Odjezd na ubytování do Glasgow. 10.den zájezdu Prohlídka slavného sídla skotských králů a královen STIRLING CASTLE pod jehož hradbami bylo vybojováno mnoho bitev s Angličany. Zastávka u technického zázraku moderní doby rotačního lodního výtahu FALKIRK WHEEL a den zakončíme prohlídkou největšího skotského města GLASGOW , náměstí sv. Jiří, katedrála sv. Munga, slavná nekropole s výhledem na město. Návrat na ubytování. 11. den zájezdu Návštěva městečka GRETNA GREEN , kde se od 18. stol. dodnes konají svatby ve staré kovárně, známá především z historie "svatbami na útěku". Prohlídka mohutné římské pevnosti Vercovicium Housesteads na Hadriánově valu z poč. 2. stol.n.l. Procházka podél nejzachovalejší části valu. Odplutí z Newcastlu do Amsterdamu, ubytování v kajutách. 12. den zájezdu Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Ubytování

Hotel

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Dvě Tváře Skotska, Souostroví Orkneje, Ostrov Skye
v cenách od 23 910 Kč do 25 990 Kč