Řím A Lazio

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Itálie
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Řím – Praha
letištní taxy
příruční kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti
transfery z/na letiště
dopravu lux. klim. busem v Itálii
5x ubytování v hotelu*** s bazénem - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
5x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2990 Kč
5x večeře 1100 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč)
sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč)
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 26.08. - 31.08. Odjezd L2, L3

Popis

Poznejte s námi jedinečný Řím a samý střed Itálie, rozmanitý kraj sopečných jezer Lazio, kraj hor a olivových hájů mezi Apeninami a Tyrhénským mořem. Ubytování budeme v hotelu u břehů Tyrhénského moře a formou výletů poznáme i jedinečné světové památky Říma a jeho okolí. Cerveteri - Ostia Antica - Řím - Tivoli - Villa d´Este - Villa Adriana – Frascati - Castel Gandolfo - Vatikán

S KOUPÁNÍM V TYRHÉNSKÉM MOŘI

1. den zájezdu V podvečerních hod. odlet z Prahy do Říma, transfer na ubytování do přímořského letoviska na břehu Tyrhénského moře. 2. den zájezdu Dopoledne navštívíme etruskou nekropoli CERVETERI (UNESCO) - jedno z nejmocnějších hospodářských center ve středomoří, v blízkosti Etruská nekropole – město mrtvých s etruskými hrobkami, Tomba dei Rilievi. Cestou zpět prohlídka bývalého římského přístavu OSTIA ANTICA , ruiny starého antického města ze 4. stol. př. n. l. podávající velkolepý obraz o každodenním životě v antickém Římě. Odpoledne návrat na hotel, pobyt u moře. 3. den zájezdu Celodenní ŘÍM, antické velkoměsto, Koloseum – symbol města a nejvýznamnější římský amfiteátr vybudovaný císařem Vespasiánem, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Palatin rezidence císařů, Kapitol náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci a vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli s originálem Michelangelova Mojžíše. Návrat na hotel. 4. den zájezdu Výlet do antického městečka TIVOLI - bývalé oblíbené letovisko movitých Římanů, papežů, kardinálů. VILLA D´ESTE ( UNESCO), prohlídka renesančních zahrad s terasami, stovkami fontán a vodotrysků. VILLA ADRIANA (UNESCO) - Hadriánova vila velkolepý komplex antických památek z doby největší slávy římského impéria za vlády císaře Hadriána, Vodní divadlo, Venušin chrám, uměle vytvořené údolí Canopus. Odpoledne návrat na hotel krajinou Albánských vrchů, městečko FRASCATI v oblasti tzv. Castelli Romani, s tradiční výrobou bílého vína, CASTEL GANDOLFO, krásné borgo na kopci, jemuž dominuje papežská letní rezidence, výhledy na Lago di Albano. Návrat na hotel. 5. den zájezdu Druhá část prohlídky ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra s kolonádami z dórských sloupů, bazilika sv. Petra, stojící na posvátném místě, kde byl ukřižován a pohřben apoštol Petr, na její výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, Michelangelova Pieta, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění, Raffaelovy Stanze, Pinakotéka a Sixtinská kaple s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky - Poslední soud. Výstup na kopuli baziliky s ohromujícím výhledem na celý Řím. Procházka starobylou čtvrtí Trastevere s nejstaršími kostely Říma, spleť úzkých uliček a nejslavnější barokní náměstí Piazza Navona v místech Domiciánova antického stadionu, oválné náměstí obklopené kavárničkami s Berniniho fontánou Čtyř řek, barokní Fontána di Trevi – největší římská fontána a díky Felliniho filmu "La Dolce Vita" známá po celém světě, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Piazza del Popolo s barokními kostely, Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria del Popolo s Caravaggiovými obrazy. Návrat na hotel. 6. den zájezdu Dle let. řádu v dopoledních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy.

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Řím A Lazio
v cenách od 18 490 Kč