Antický A Starověký Řím Lazio, Mystická Umbrie

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Itálie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: 5x snídani
5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 4x v přímořském letovisku u Říma, hotel s bazénem)
dopravu lux. klim. busem
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 2990 Kč
5x večeře 1100 Kč
Fakultativní příplatek:
komplexní pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč)
sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč)
vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: 5x snídani
5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 4x v přímořském letovisku u Říma, hotel s bazénem)
dopravu lux. klim. busem
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 2990 Kč
5x večeře 1100 Kč
Fakultativní příplatek:
komplexní pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč)
sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč)
vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: 5x snídani
5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 4x v přímořském letovisku u Říma, hotel s bazénem)
dopravu lux. klim. busem
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 2990 Kč
5x večeře 1100 Kč
Fakultativní příplatek:
komplexní pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč)
sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč)
vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: 5x snídani
5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 4x v přímořském letovisku u Říma, hotel s bazénem)
dopravu lux. klim. busem
průvodce
Cena nezahrnuje: 1lůžk. pokoj 2990 Kč
5x večeře 1100 Kč
Fakultativní příplatek:
komplexní pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč)
sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč)
vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
zobrazit 1 termín
Srpen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 16.06. - 24.06. odjezd A, B

Popis

Poznejte s námi mystickou Umbrii a samý střed Itálie Lazio, rozmanitý kraj sopečných jezer, hor a olivových hájů mezi Apeninami a Tyrhénským mořem, kde před rozkvětem Říma žili Etruskové. Perugia – Chianciano Terme – Orvieto – Villa Lante – Anguillara - Cerveteri - Ostia Antica - Řím - Tivoli - Villa d´Este - Villa Adriana – Frascati - Castel Gandolfo - Vatikán

TYRHÉNSKÉ MOŘE A TERMÁLNÍ LÁZNĚ

1. den zájezdu V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie. 2. den zájezdu Poznání jedinečné Umbrie . Ráno příjezd do metropole Umbrie městečka PERUGIA, atmosféra doby etruské, římské i středověku. Historické centrum, katedrála sv. Lorenze – patrona města, Velká fontána – dílo syna a otce Pisanových, k dílům těchto sochařů patří i kazatelny v Sieně a Pise, Palazzo dei Priori , středověké uličky, Arco Etrusko, Etruská hrobka Volumniů – Ipogoe dei Volummi. Ubytování v lázeňském městečku CHIANCIANO TERME , které díky své poloze nabízí panoramatické výhledy, ale i kulturní památky. 3. den zájezdu Navštívíme etruské strhující ORVIETO, které se rozkládá ve výšce 355 m, na osamělé tufové skále, kam vyjedeme lanovkou. Procházka městem, velkolepý Orvietský dóm, kostely, studna sv. Patrika, vyhlídková věž Torre del Moro. Oblast Lazio – jedinečné renesanční zahrady VILLY LANTE , které patří k nejkrásnějším v Itálii. Krátce podvečerní ANGUILLARA , okouzlující malé městečko v krásném prostředí jezera Bracciano na úpatí hory Monti Sabatini. Odjezd na ubytování do přímořského letoviska. 4. den zájezdu Dopoledne navštívíme etruskou nekropoli CERVETERI (UNESCO) - jedno z nejmocnějších hospodářských center ve středomoří, v blízkosti Etruská nekropole – město mrtvých s etruskými hrobkami, Tomba dei Rilievi. Cestou zpět prohlídka bývalého římského přístavu OSTIA ANTICA , ruiny starého antického města ze 4. stol. př. n. l. podávající velkolepý obraz o každodenním životě v antickém Římě. Odpoledne přímořské letovisko, pobyt u moře. 5. den zájezdu Celodenní ŘÍM , prohlídka antického velkoměsta, Koloseum – symbol města a nejvýznamnější římský amfiteátr vybudovaný císařem Vespasiánem, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Palatin rezidence císařů, Kapitol náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci a vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli s originálem Michelangelova Mojžíše. Návrat na hotel. 6. den zájezdu Výlet do antického městečka TIVOLI - bývalé oblíbené letovisko movitých Římanů, papežů, kardinálů i římské renesanční šlechty. VILLA D´ESTE (UNESCO), prohlídka renesančních zahrad s terasami, stovkami fontán a vodotrysků, oáza klidu a zeleně. VILLA ADRIANA (UNESCO) - Hadriánova vila velkolepý komplex antických památek z doby největší slávy římského impéria za vlády císaře Hadriána, Vodní divadlo, Venušin chrám, uměle vytvořené údolí Canopus, krásné zahrady. Odpoledne návrat na hotel krajinou Albánských vrchů, městečko FRASCATI v oblasti tzv. Castelli Romani, s tradiční výrobou bílého vína, CASTEL GANDOLFO , překrásné borgo na kopci, jemuž dominuje papežská letní rezidence, výhledy na Lago di Albano. Návrat na hotel. 7. den zájezdu Druhá část prohlídky ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra s kolonádami z dórských sloupů, bazilika sv. Petra , stojící na posvátném místě, kde byl ukřižován a pohřben apoštol Petr, na její výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, Michelangelova Pieta, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění, Raffaelovy Stanze, Pinakotéka a Sixtinská kaple s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky - Poslední soud. Výstup na kopuli baziliky s ohromujícím výhledem na celý Řím. Procházka starobylou čtvrtí Trastevere s nejstaršími kostely Říma, spleť úzkých uliček a nejslavnější barokní náměstí Piazza Navona v místech Domiciánova antického stadionu, oválné náměstí obklopené kavárničkami s Berniniho fontánou Čtyř řek, barokní Fontána di Trevi – největší římská fontána a díky Felliniho filmu "La Dolce Vita" známá po celém světě, Piazza di Spagna se Španělskými schody , Piazza del Popolo s barokními kostely, Santa Maria dei Miracoli , Santa Maria del Popolo s Caravaggiovými obrazy. Podvečerní město, individuální volno, posezení v kavárničkách, atmosféra města. Večer odjezd do ČR. 8. den zájezdu Návrat v poledních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Řím - Kopule sv. Petra 5€ / 7€ (s výtahem)

Řím - Metro 1,50 €/ 1 jízda celkem cca 10,50 €

Řím - Andělský hrad 10,50 €

Tivoli - Hadriánova vila 11 €

Tivoli - Vila D´Este 11 €

Ostia Antica 9 €

Etruská nekropole 8 €

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvu památek doporučujeme na vstupy cca 70 €

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Antický A Starověký Řím Lazio, Mystická Umbrie
v cenách od 10 390 Kč