Velký Okruh Sicílií

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Itálie
Strava: Snídaně
Doprava: Kombinovaná

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Kombinovaná
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Trapani vč. let. tax
transfery z letiště
trajekt Palermo – Neapol - kajuty
dopravu lux. klim. busem
7x ubytování (6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 1x na trajektu - 4lůžk. kajuty)
6x snídani
pobytovou taxu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3500 Kč (povinné při nedoobsazení)
5x večeře v hotelu 1990 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
zobrazit 1 termín
Říjen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 06.10. - 14.10. Odjezd tam L2, zpět A, B, G

Popis

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě, Selinute až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu, památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů v Údolí chrámů v Agrigentu či Syrakusách. Po celou dobu nás budou obklopovat přírodní krásy a rozmanitost zdejší krajiny, vč. zadumané Etny a sopečného žáru Liparských ostrovů. Neapol - Trapani - Egadské ostrovy - Saline di Trapani - Erice - Segesta - Agrigento (Údolí chrámů) - Noto - Syrakusy - Etna - Taormina - Liparské ostrovy - Palermo - Monreale

S VÝLETEM NA EGADSKÉ OSTROVY

1. den zájezdu V odpoledních hod. odlet z Prahy do Trapani. Transfer z letiště na hotel. 2. den zájezdu TRAPANI - město, které před lety proslavil filmový komisař Corrado Catani, jenž tady v televizním seriálu Chobotnice zahájil svůj boj se sicilskou mafií. Uvidíme především barokní památky ze španělské éry dějin ostrova. Možnost fakult. výletu na EGADSKÉ OSTROVY , vyhlášené křišťálově čistou vodou - ostrov FAVIGNANA s tufovými útesy, dominanta Monte Santa Caterina. Návrat do Trapani, průjezd přes SALINE DI TRAPANI, bílá krajina mělkých nádrží (saline), třpytící se hromady soli. Po stopách semitských Féničanů a výdobytcích jejich starověké civilizace se vydáme na ostrůvek MOZIA s archeologickým areálem. 3. den zájezdu Západní Sicílie – po stopách tajemného národa Elymů, starobylá a drsná, slunečná a temná. Městečko ERICE , založené na legendární hoře Eryx a navzdory puritánskému vzhledu, je známé z historie jako nechvalně proslulé centrum Venušina kultu. Na vrcholku Monte Barbaro navštívíme SEGESTU, prohlídka známého chrámu z 5. stol. př. n. l., vystavěného na okraji hlubokého kaňonu uprostřed divokých hor patří k nejpůsobivějším starověkým památkám na světě. Odpoledne turistický magnet Sicílie – chrámový komplex v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u AGRIGENTA (UNESCO): Agora – obchodní centrum antického Akragasu, chrám Kastora a Poluxe, se základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympského , Herkulova svatyně, Héřin chrám aj. Po prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka odjedeme na nocleh. 4. den zájezdu Odjezd přes Hyblajské vrchy do oblasti jihovýchodní Sicílie. Půvabné NOTO, nejkompletněji dochované barokní město na Sicílii. Necháme se omámit teplým leskem zlata, růžovými odstíny místního vápence, spletencem strmých schodišť, barokních paláců a katedrál (San Nicolo) i svůdných karyatid v Palazzo Villadorata. SYRAKUSY, město s významnými památkami a bohatou minulostí, ostrovní stará část Ortygia , duchovní srdce celého města - ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, antická čtvrť Neapoli, archeologický areál s řeckým divadlem, barokní katedrála. 5. den zájezdu Odjezd ze Syrakus k přírodní raritě Sicílie - nejvyšší činné sopce Evropy ETNĚ. Zájemci vyjedou fakult. lanovkou a terénním busem až do výšky 3000 m - obří lávová pole, výhledy na Catanii. Z vrcholu sopky prý házeli Kyklopové kusy skal po prchajícím Odysseovi a vytvořili tak malebnou Rivieru dei Ciclopi. V případě nepříznivého počasí při výstupu na Etnu se variantně zastavíme u přírodního unikátu na úpatí sopky, u kaňonu říčky ALCANTARY. Tok dravé říčky zde opracoval bazaltové skály do neuvěřitelných podob. Odpoledne půvabné sicilské město TAORMINA , aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, starověké řecké divadlo - Teatro Greco s vyhlášenou akustikou. 6. den zájezdu Pobyt u moře , individuální volno. Možnost fakultativního výletu do vulkanického souostroví LIPARSKÝCH OSTROVŮ - ostrov VULCANO , jenž je dle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, PORTO LEVANTE , vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov LIPARI , největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, písečné pláže s průzračným mořem. 7. den zájezdu Prohlídka hl. města Sicílie PALERMA . Město pod horou Pelegrino, je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene Královský palác , kostel Jana Poustevníka, jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou, náměstí Quattro Canti , vyznačující střed města a symbolizující 4 roční období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova aj. Návštěva MONREALE na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála , chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Večerní nalodění na trajekt, nocleh v kajutách. 8. den zájezdu Ráno kolem 7.00 hod. vylodění v NEAPOLI . Prohlídka historického centra města – barokní kostely a sloupy, úzké uličky, čtvrť betlémů, katedrála, kostel svaté Kláry – mauzoleum anjuovských a bourbonských králů. Kolem poledne odjezd z Neapole. 10. den zájezdu Předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Velký Okruh Sicílií
v cenách od 19 990 Kč