Lefkada, Kefalonie, Zakynthos

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Řecko
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla)
veškeré trajekty při přejezdech
8x ubytování v hotelu **/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x hotel na Lefkádě, 2x hotel na Kefalonii, 2x hotel na ostrově Zakyntos)
8x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3700 Kč (povinné při nedoobsazení)
8x večeře 2700 Kč
4.lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla)
veškeré trajekty při přejezdech
8x ubytování v hotelu **/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x hotel na Lefkádě, 2x hotel na Kefalonii, 2x hotel na ostrově Zakyntos)
8x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3700 Kč (povinné při nedoobsazení)
8x večeře 2700 Kč
4.lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla)
veškeré trajekty při přejezdech
8x ubytování v hotelu **/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x hotel na Lefkádě, 2x hotel na Kefalonii, 2x hotel na ostrově Zakyntos)
8x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3700 Kč (povinné při nedoobsazení)
8x večeře 2700 Kč
4.lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem
trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla)
veškeré trajekty při přejezdech
8x ubytování v hotelu **/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x hotel na Lefkádě, 2x hotel na Kefalonii, 2x hotel na ostrově Zakyntos)
8x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3700 Kč (povinné při nedoobsazení)
8x večeře 2700 Kč
4.lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os
komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 14.09. - 26.09. odjezd A, B

Ubytování

Hotel**/***

Popis

Zájezd propojuje volné dny u Jónského moře s poznáním krásných řeckých ostrovů. Učaruje nám zdejší pohostinnost, přírodní krása, fascinující hory a vody Jónského moře, toto vše symbolizuje Jónské souostroví, které se táhne dolů podél západního pobřeží řecké pevniny. Parga – útesy Zalongo - ostrov Lefkada - ostrov Meganissi - ostrov Scorpios - ostrov Kefalonie - ostrov Zakynthos - Olympie

JÓNSKÉ OSTROVY, EPIRUS + OLYMPIE

1. den zájezdu Odjezd z republiky v odpoledních hodinách do Itálie. 2. den zájezdu Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt, plavba Středozemním mořem. 3. den zájezdu Vylodění v řecké Igoumenitse. Na břehu Jónského moře navštívíme romantické městečko PARGA, někdejší sídlo tureckého vládce Ali paši Janinského a dnes hlavní přímořské letovisko horského kraje Epirus s okouzlujícím výhledem na benátský hrad a pláž Valtos. Projdeme se úzkými středověkými uličkami i bývalou tureckou čtvrtí a vystoupáme k majestátním bílým sochám na vrcholu útesu Zalongo , které byly postaveny na počest řeckých žen, které se skokem z útesu zachránily před vzetím do otroctví. Přejezd na ostrov Lefkada na ubytování. 4. den zájezdu OSTROV LEFKADA, pobyt u moře, koupání, odpočinek, individuální volno. 5. den zájezdu Okruh ostrovem LEFKADA . Celodenní výlet za poznáním ostrova s koupáním na západním pobřeží. Navštívíme obrannou benátskou pevnost SANTA MAURA , poté pravoslavný klášter Faneromeni, kdysi hlavní křesťanské centrum ostrova, odkud se naskýtá nádherný panoramatický pohled na okolní krajinu a pobřeží. Další zastávka bude v horské vesničce KARYA , kde budeme mít volno na procházku nebo malé občerstvení. Přejedeme na západní pobřeží ostrova na koupání k písečné pláži Kathisma, jedna z nejkrásnějších na ostrově. Pokračujeme podél západního pobřeží směrem na jih, do VASSILIKI , které je druhým nejnavštěvovanějším letoviskem ostrova a světoznámým střediskem windsurfingu, místní pláže jsou ideálním místem k vychutnání odpolední kávy. 6. den zájezdu Pobyt u moře nebo fakultativní lodní výlet na ostrovy Scorpios a Meganissi. Při plavbě poznáme krásu ostrovů i chuť řecké kuchyně. Vykoupeme se v jeskyni Papanikolis, prohlédneme si OSTROV MEGANISSI a tradiční městečko SPARTOCHORI . Obeplujeme OSTROV SCORPIOS řeckého magnáta A. Onassise, přičemž se dozvíme vše, co se týká Onassisova života a jeho manželství s J. Kennedyovou, se kterou se v kostele na Scorpiosu oženil a kde také i žili. 7. den zájezdu Ráno přejedeme trajektem na hornatý OSTROV KEFALONIE , odpočinek u moře, volný den ke koupání. 8. den zájezdu Výlet za poznáním ostrova KEFALONIE. Autobusový okruh ostrovem s návštěvou kláštera Sv. Gerasima , zasvěceného svatému patronovi ostrova, návštěva vinařského závodu Robola, krápníkové jeskyně Drogarati a částečně zatopené jeskyně Melissani . Zastávka na oběd v AGIA EFIMIA , malebný přístav s jachtami, obklopený horskými svahy a pohledy na sousední Ithaku, domov Odyssea. Pokračujeme nad pláž Myrtos , o které místní říkají, že je nejkrásnější pláží Středomoří - zastávky na focení. Na závěr dne prohlídka ARGOSTOLI , velmi živé hl. město a letovisko s úzkými klikatými uličkami, obklopené všudypřítomnou zelení. Původní městečko bylo zničeno zemětřesením v roce 1953 a přestavěno do dnešní podoby. 9. den zájezdu Trajektem přejedeme na OSTROV ZAKYNTHOS , při plavbě uvidíme Modré Jeskyně , vyhlášenou přírodní atrakci ostrova, po připlutí transfer do hotelu a odpočinek u moře, koupání. 10. den zájezdu Celodenní okruh po ostrově ZAKYNTHOS . Návštěva a prohlídka stejnojmenného hl. města, náměstí Solomou, kostel sv. Dionýse (patron ostrova), tradiční uličky s podloubími, zastávka na kopci Bochali s nádherným výhledem na město. Přejezd na sever ostrova do tradiční vesnice KATASTARI . Pokračujeme na asi nejznámějším místo Zakynthosu a potažmo pak celého Řecka, Pláž Navagio se ztroskotanou obchodní lodí, tuto nádhernou scenérii si prohlédneme a vyfotíme z vysokého útesu. Nedaleko se nachází nejstarší klášter ostrova Anafonitria a poslední zastávkou bude vesnice EXO CHORA , kde uvidíme nejstarší olivovník na ostrově, počítá se mu až 2000 let. 11. den zájezdu Opustíme ostrov Zakynthos, přejedeme do starověké OLYMPIE (UNESCO), kde si prohlédneme posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál s olympijským stadionem i místem, kde se vždy zapaluje oheň pro aktuální Olympijské hry a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. V podvečerních hodinách nalodění v Patrasu na trajekt do Itálie. 12. den zájezdu Plavba Středozemním mořem a jízda Itálií. 13. den zájezdu Předpokládaný návrat do ČR v časných ranních hodinách.

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Lefkada, Kefalonie, Zakynthos
v cenách od 16 490 Kč