Řecko - Starověké Památky

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Řecko
Strava: Polopenze
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Soluň, Athény (Patras) – Praha vč. letištních tax
transfery z/na letiště
dopravu lux. klim. busem v Řecku
7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
7x polopenzi
výlety dle programu
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 3900 Kč
komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna 490 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2018
zobrazit 1 termín
Říjen 2018
 

Popis zájezdu

Doprava

Nástupní místa : 18.05. - 25.05. odjezd L2, L3 28.09. - 05.10. odjezd L2, L3 11.10. - 18.10. odjezd L2, L3

Popis

Tradiční oblíbený zájezd, který nám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v zemi, která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i významné filozofy jako Sokrata, Platóna či Aristotela. V zemi, kde na nás dýchne kus historie. Navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na plážích letoviska Tolo, ochutnáme místní speciality, které spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek. Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová Soluň - Olymp - Meteora - Delfy - Osios Loukas - Thermophyly - Athény - Korint - Epidauros - Mykény - Tolo - Nafplio - Sparta - Mystra - pohoří Tayget - Olympie

JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH OKRUHŮ ŘECKEM

1. den zájezdu Odlet z Prahy do Soluně. Dle časových možností krátká prohlídka města SOLUŇ . Ubytování. 2. den zájezdu Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP , kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi , kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna a navštívíme komplex jedinečných klášterů METEORA (UNESCO), tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Při pohledu na kláštery a při myšlence, jak vůbec před 600 lety byli lidé schopni něco tak monstrózního postavit, se nám zatají dech. Návštěva několika z 6 klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování. 3. den zájezdu Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Starověké DELFY (UNESCO), dle antické mythologie zde byl střed světa - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Pokračujeme ke klášteru OSIOS LOUKAS , zasvěcenému poustevníkovi a léčiteli sv. Lukáši, po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka. Ubytování u Athén. 4. den zájezdu Prohlídka ATHÉN (UNESCO), vč. světoznámé Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem a přilehlými archeologickými památkami a muzei – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum. Procházka uličkami čtvrti Pláka - historické jádro Athén, největší chrám v Řecku - chrám Dia Olympského, Hadrianův oblouk, starý olympijský stadion. Návrat na ubytování. 5. den zájezdu Odjezd na poloostrov PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou , Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Ubytování v přímořském letovisku. 6. den zájezdu Pobyt u moře , individuální volno, letovisko Tolo. V podvečerních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA , mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, francký hrad Toron, malebný přístav. Návrat na ubytování. 7. den zájezdu Ráno odjedeme do významného antického města - starověké SPARTY , která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského stylu - areál MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGET na ubytování v Olympii. 8. den zájezdu Starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V podvečer transfer na letiště do Patrasu/Athén, odlet do Prahy.

Orientační ceny vstupného : Soluň: Agios Dimítrios zdarma Soluň: Bílá věž 4 € Meteora 3 €/1 klášter Delfy s muzeem 12 € Delfy: Osios Loukas 4 € Athény: Muzeum Akropole 6 € Korint s muzeem 8 € Epidauros 12 € Mykény 12 € pevnost Náfplio 8 € Mystra 12 € Olympia (areál + 2 muza OH) 12 € Athény - Akropolis 20 € Athény - Akropolis 30 € (sdružené vstupné do 6-ti památek) Jízdné v Athénách 1,4 €; 0,70 € (studenti/senioři) Památky v UNESCO - děti do 18 let + studenti s ISIC do 26 let zdarma, senioři platí 50% z cen, tj.: Delfy €, Akropolis sdružené vstupné 15 €..

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy vstupného doporučujeme cca 100 €

Ubytování

Hotel***

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Řecko - Starověké Památky
v cenách od 26 590 Kč do 27 590 Kč