Řecko

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  

 

ZÁJEZDY DO ŘECKA:

 

Ubytování v Řecku

Letenky do Řecka

 

Oficiální název státu

Řecká republika (Elliniki Dimokratia)

 

 

Rozloha

131 990 km2

 

Počet obyvatel

Dle výsledků sčítání obyvatelstva činil v roce 2001 počet obyvatel Řecka 10 964 020. (Sčítání se provádí vždy po 10 letech, poslední proběhlo v květnu 2011, údaje však doposud nebyly zveřejněny.)

Dle posledních odhadů Řeckého statistického úřadu vystoupil počet obyvatel k 1. 7. 2009 na 11 283 751. Eurostat odhaduje řeckou populaci k 1. 1. 2010 na 11 305 118 obyvatel.

Rok 

1830* 

1920 

1940 

1951 

1991 

2001** 

2009*** 

2010*** 

Počet obyv. (mil.)

0,753

5,016

7,344

7,632

10,256

10,964

11,283 (1)
11,262 (2)

11,305 (2)

Zdroj: Řecký statistický úřad (EL.STAT.)

Poznámka: Vývoj počtu obyvatel souvisí také se změnami hranic novodobého Řecka. 

vznik samostatného Řeckého státu po čtyřech stoletích Osmanské vlády
** skutečný  počet obyvatel dle sčítání obyvatel 18.3.2001
*** poslední disponibilní odhad počtu trvalých obyvatel: (1) EL.STAT. (2) Eurostat

Hustota obyvatel na km2:

85,6

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

44,4 % (5,021 mil.)

 

nahoru

 

Podnebí

Ve vnitrozemských horách panuje středoevropské podnebí, v ostatních částech země je středomořské klima. Léto je na pobřeží suché a horké, zima mírná a deštivá. V horách na severu je zima ostrá a léto poměrně mírné. Na jihu Řecka dosahují teploty v letních měsících často vysokých hodnot (až 45 °C)

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Řecko zaujímá jih Balkánského poloostrova. Na severu hraničí s Albánií, Makedonií, Bulharskem a Tureckem a je otevřeno na jih k Egejskému moři.

Asi pětinu státního území tvoří v tomto moři roztroušené ostrovy. Před západním pobřežím leží Jonské ostrovy, z nich nejznámější Korfu (řecky Kerkyra) a Ithaka. V Egejském moři se rozkládají ostrovy Euboia (Evvia), Severní Sporady, Lesbos, Chios, Samos, dále Kyklady, Dodekanésos, Rhodos, Kythera a Kréta. S výjimkou tureckých ostrovů Bocaada a Imroz jsou všechny součástí řeckého území. Největší ostrov Kréta leží na jihu Egejského moře. Jižní okraj pevniny tvoří poloostrov Peloponnésos.

Téměř polovinu řecké pevniny pokrývají většinou zalesněná pohoří. Na západě je horské pásmo Pindos rovnoběžně s pobřežím, na východě se vypíná nejvyšší řecké pohoří Olymp (2 911 m). Ve středním Řecku je obklopena horami úrodná nížina Thesálie. Také Peloponnésos a četné ostrovy jsou hornaté. Jednotlivé nížiny při řekách se vyskytují jen na pobřežích. Počítáme-li také ostrovy, má Řecko celkem přes 14 000 km většinou značně členitého pobřeží. Přestože zálivy zasahují hluboko do pevniny, je tu poměrně málo přírodních přístavů.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Řecko má rozvinutý cestovní ruch. Jeho starobylá kultura a mediteránní podnebí přitahují každoročně přes sedm milionů turistů.

Jónské, Thrácké ostrovy, Dodekanesos a Kréta jsou pro pobyt na dovolenou nejoblíbenější. Řecko je už dlouho cílem cestujících se zájmem o klasické vzdělání. Slavná místa antické Hellady jsou Athény s Akropolí, Théby, Delfy, Korint a Olympia. Na Jihozápad od Athén leží Pireus, od doby Themistokla hlavní přístav Athén.

Na východním pobřeží Attiky je řada výborných přístavů a mořských lázní: Lavrio, Porto Raffi či Luca. Na severu leží v přímořské nížině Maraton. Na západ od Athén na „svaté cestě“ do Eleusíny letí Dafni, s byzantským klášterem z 11. – 12. století. Eleusína je jedno z nejstarších měst Attiky, proslula kultem Déméter. Attiku spojuje s Peloponésem Korintská šíje.

Korintský průplav umožňující spojení mezi Jónským a Egejským mořem byl zbudován v letech 1881 – 1893. O byzantském dědictví svědčí ortodoxní mnišská republika na hoře Athos na poloostrově Chalkidiki a zajímavý komplex klášterů Meteora. Oblasti zimních sportů jsou na Parnasu a na Olympu.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Do 31. 12. 2001 – drachma, zkratka měnového kódu ISO = GRD.

Od 1. 1. 2002 – EURO - pevný kurz 1 EUR = 340,75 GRD. 1 EUR = 100 centů.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 

Státními svátky:

Den nezávislosti (25. březen) – připomíná datum 25. 3. 1821, kdy byl zahájen národně osvobozenecký boj proti turecké nadvládě.

Den „OCHI“ (v překladu Den „NE“, 28. říjen) – připomíná řecké odmítnutí italského ultimáta požadujícího „právo vstupu a přechodu“ italských fašistických vojsk, kterým byla dne 28. 10. 1940 zahájena řecko-italská válka.

 

Další svátky:

Nový rok (1. leden)

Svátek práce (1. květen)

 

Náboženské svátky, které jsou současně dny pracovního klidu:

Svátek „Theofania“ spojený s „žehnáním vod“ (6. leden)

Velký pátek a Velikonoční pondělí (termín dle pravoslavného kalendáře), kterým předchází 40 dní předem tzv. „Čisté pondělí“ a následuje za 40 dní den „Ducha svatého“

Svátek Panny Marie (15. srpen)

Vánoce (25.–26. prosinec)

 

Obvyklá prodejní a pracovní doba:

V Řecku jako ve většině zemí jižní Evropy se dodržuje v létě doba poledního klidu, která je zákonem stanovena od 14:30 do 17:00 hodin. Úřady, obchody a podniky pracují jen v omezené míře, provoz v ulicích je obvykle menší. V posledních letech využívání poledního klidu zejména v soukromé sféře výrazně kleslo.

Normální pracovní doba zejména v obchodech začíná obvykle dopoledne v 9:00 hod. a končí ve 14:00 hod. Odpoledne většinou začíná po 17:00 hod. a končí ve 21:00 hod. Podniky a úřady si pracovní dobu určují individuálně v rámci stanoveného rozmezí. Pracovní doba na ústředních orgánech (např. na Ministerstvu zahraničních věcí či na Ministerstvu financí) je od 7:30 do 15:00 hod., jednání se však nedoporučuje dříve než po 10:00 hod. V obchodech mimo supermarkety se střídají „krátké“ (pondělí a středa do 15 max. 17 hod.) a „dlouhé“ dny (úterý, čtvrtek, pátek do 20 až 21 hod.). V sobotu zavírají v 15:00 hod. V supermarketech je ve všední dny otevřeno od 8:00 do 21:00 hod., v sobotu do 20:00 hod. V neděli jsou obchody (s výjimkou turistických zón a některých minimarketů) zavřené.

 

nahoru

 

Náboženské složení

řecká pravoslavná církev (94,5 %)

muslimové (4,7 %)

ostatní (0,8 %)

Religiozita zůstává vysoká (zejména na venkově), církev má významné postavení a vliv ve společnosti.

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk: novořečtina

Nejčastěji používané cizí jazyky: angličtina, francouzština

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 

Administrativně správní členění země:

Od roku 1986 do roku 2010 bylo řecké území rozděleno do 13 regionů (krajů) v čele s vládou jmenovanými generálními sekretáři, které se dále členily na 54 územně samosprávních celků 2. stupně (prefektury, obdoba okresů, v čele s voleným prefektem) a 1034 územně samosprávních celků 1. stupně (měst a obcí v čele s volenými starosty či předsedy obecních úřadů). Zákonem č.3852/2010 „Nová struktura místní samosprávy a decentralizované administrativy – plán Kallikratis“ (Vládní věstník 87/A ze 7. 6. 2010) byla s platností od 1. 1. 2011 zavedena rozsáhlá reforma územně samosprávního členění Řecka.

 

Územně samosprávními celky 1. stupně zůstávají i nadále města a obce v čele s volenými starosty či předsedy městských a obecních úřadů, jejich počet byl však výrazně snížen z 1034 na 325 územních celků. Při vytváření nových územně samosprávních celků a výběru jejich sídel byla respektována velikost slučovaných měst a obcí, stupeň jejich rozvoje, rozvinutost a kvalita obecní infrastruktury a často i historické důvody. S ohledem na velký počet ostrovů bylo uplatněno pravidlo, že každý ostrov (byť sebemenší) představuje samostatný územní celek. V kompetenci místních orgánů je řešení a prosazování lokálních záležitostí, jejichž rozsah je určen zákonem (Městský a obecní kodex). Patří mezi ně mj. výstavba, udržování a zlepšování společně užívaných městských a obecních prostorů (parků, náměstí, ulic a cest apod.), udržování čistoty a sběr odpadu, udržování školních budov, výstavba a udržování mateřských školek a zdravotních ústavů atd.

 

Zásadní změnu doznala struktura a rozsah územně samosprávních celků 2. stupně. Zrušeny byly prefektury (okresy), jejich kompetence přebírá 13 regionálních (krajských) úřadů vedených volenými předsedy. Regionální úřady se stávají základním článkem ekonomického rozvoje země a přebírají část odpovědnosti za veřejné zdravotnictví a regionální projekty infrastruktury.

 

Orgány místní samosprávy 1. stupně a 2. stupně jsou volené v přímých komunálních volbách. Do roku 2010 se přímé komunální volby konaly každé čtyři roky, od roku 2014 se prodlužuje mandát volených představitelů místní samosprávy na 5 let tak, aby komunální volby probíhaly paralelně s volbami do Evropského parlamentu. Poslední komunální volby se uskutečnily 7. (1. kolo) a 14. listopadu (2. kolo) 2010.

 

K vítězství v komunálních volbách je třeba získat většinu minimálně 50 % + 1 hlasu. Do místních zastupitelstev mohou být voleni všichni občané ve věku nad 18 let o od roku 2010 rovněž etničtí Řekové ze zahraničí a imigranti legálně pobývající na území Řecka po dobu alespoň 5 let. Nově zvolení členové místních zastupitelstev nastupují do svých úřadů 1. ledna následujícího roku. Předsedové se na dobu svého mandátu musí vzdát veškerých dalších profesních aktivit.

 

Orgány místní samosprávy jsou právními subjekty veřejného práva a jsou po správní i finanční stránce samostatné. Znamená to, že mají svá práva a povinnosti, svůj majetek, svůj rozpočet a své zaměstnance. Finanční možnosti samozřejmě zásadním způsobem rozhodují o jejich fungování, a proto nad zabezpečením nezbytných finančních zdrojů dohlíží stát, který mj. umožňuje výběr poplatků a některých daní (např. daň z nemovitostí).

 

V rámci státní administrativy bylo 13 regionů sloučeno do 7 decentralizovaných administrativních celků, jejichž generální tajemníci jsou do funkce jmenováni vládou.

 

Zcela zvláštní správní jednotkou je tzv. mnišská komunita na hoře Athosu „Agion Oros". Vstup na toto území je povolen pouze osobám mužského pohlaví na základě zvláštního povolení, které vydává MZV Řecka v Athénách nebo v Thessaloniki/Soluni.

 

Hlavní město:

Athény – spolu s Pireem a předměstími 3 894 573 obyvatel (údaj dle sčítání obyvatelstva v r. 2001)

 

Další významná města:

Thesaloniki/Soluň v Makedonii (1 048 000)

Patras na severním Peloponésu (165 000)

Volos v západní Thesálii (127 000)

Heraklion (Irakleio) na Krétě (120 000)

Larisa ve střední Thesálii (111 000)

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Občan ČR má po předložení Evropské karty zdravotního pojištění nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec státní pojišťovny I.K.A. (řecký Úřad sociálního pojištění). Je ovšem nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků.

Pohotovostní službu poskytují řecké státní nemocnice V případě ošetření v nesmluvním zařízení je třeba, aby pacient upozornil lékaře, že chce být ošetřen jako pojištěnec I.K.A.

 

nahoru

 

 Celní a devizové předpisy

Fyzická osoba může, bez povinnosti dorovnat spotřební daň a bez sankčních poplatků, dovézt z ČR do Řecka a vyvézt z Řecka do ČR následující zboží v uvedených množstevních limitech za podmínky, že toto zboží je určeno k osobní potřebě, nikoli pro účely obchodu či řemesla, a nepodléhá zákazu dovozu do Řecka (resp. průvozu):

Množstevní limity:

- 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 %
- 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.)
- 90 litrů vína, z toho u šumivých vín 60 litrů
- 110 litrů piva
- 800 ks cigaret
- 400 ks cigarillos (krátkých doutníků) a doutníků o váze menší než 3 gr/kus
- 200 ks ostatních doutníků
- 1 kg tabáku.

Bez zvláštního povolení je zakázán vývoz a dovoz zbraní a střeliva, léků (vyjma těch určených pro osobní potřebu), starožitností a uměleckých předmětů, chráněných rostlin, zvířat a přírodnin.

Mimo palivovou nádrž lze v kovovém kanystru převážet maximálně 10 litrů pohonných hmot.

V hotovosti lze převážet nejvíce 10 000 EUR, resp. ekvivalent této částky v jiné měně.

Od 1.1.2012 je v Řecku možné hradit hotově zboží a služby (včetně plateb ve prospěch státu či zdravotních a sociálních pojišťoven) v hodnotě do 1 500,- EUR.

V případě plánovaného převozu předmětů nestandardní povahy doporučujeme se před cestou informovat na Velvyslanectví Řecka v Praze a případně si vyžádat příslušná povolení.

 

nahoru

 

Dokumenty

Občan ČR může od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).

Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).

Řidiči mohou od 1.5.2004 používat platný národní řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz již nebude řeckými orgány vyžadován. Nadále je vyžadován technický průkaz a zelená karta, jako doklad o pojištění vozidla.

Zvířata musí být vybavena cestovním pasem, obsahujícím záznamy o očipování nebo tetování a o provedených očkováních (povinně proti vzteklině).

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Bezpečnostní situace v Řecku odpovídá standardu jiných zemí EU. Doporučuje se opatrnost při ochraně osobních věcí, zvláště cestovních dokladů a finančních prostředků, a to zejména na místech se zvýšenou koncentrací turistů či lidí (např. nádraží, letiště, obchodní domy, turisticky atraktivní místa, velké kulturní akce).

Převoz a přechovávání i malého množství drog je často trestáno dlouholetým vězením. Nošení nože nebo slzného spreje je posuzováno jako nepovolené ozbrojování.

Volné kempování mimo vyhrazené kempy je přísně zakázáno. Nedoporučuje se cestovat do vojensky citlivých oblastí podél řeckých hranic.

Stezky v areálech archeologických památek mohou být i ve špatném stavu, proto je třeba mít se na pozoru a uzpůsobit tomu obutí.

Při plavbě na jachtách, člunech a vodních skútrech je zakázáno požívat alkohol, což se vztahuje nejen na kormidelníka plavidla, ale na všechny členy posádky.

Je rovněž povinností informovat přístavní policii v případech, kdy je v plánu vzdálit se s plavidlem z přístavu na dobu delší než 2 hodiny.

Pro řízení plavidel je třeba disponovat příslušným povolením. Pro bližší informace se doporučuje kontaktovat přístavní policii.

Všichni členové posádky plavidel jsou povinni mít plavecké vesty a sedět pouze na k tomu vyhrazených místech.

Jízda na vodních skútrech je povolena pouze mimo oblasti vyhrazené plavcům. Zároveň je možné na nich jezdit ne blíže než 300 metrů a ne dále než 700 metrů od pobřeží. V časovém intervalu od 14:00 do 17:00 hod. platí zákaz jízdy na vodních skútrech.

Potápění s přístroji je možné jen na zvláštní povolení a jen v některých oblastech.

Návštěva mnišského státu Athos (Agios Oros) je povolena pouze mužům (ženám je vstup zakázán). Nezletilí mohou vykonat návštěvu pouze se zákonným zástupcem, anebo se souhlasem rodičů (v písemné podobě s ověřeným podpisem) v doprovodu jiné zletilé osoby. Cizinci musí předem obdržet písemné povolení od „Holy Executive of the Holy Mount Athos – Pilgrims´ bureau“ v Thessaloniki. Toto povolení lze udělit v jednom dni maximálně 10 cizincům, kteří nevyznávají pravoslavnou víru, a platí čtyři dny v konkrétním termínu. Rezervace se provádějí šest měsíců předem telefonicky (+30-23102578), faxem (+30-2310222424) nebo e-mailem (piligrimsbureau@c-lab.gr). Povolení se vyzvedává osobně s cestovním dokladem v kanceláři „Pilgrims´ Office“ (úřední hodiny od pondělí do pátku 7,30-13,00 hod.) v přístavu Ouranopolis, odkud odplouvají lodě na horu Athos. Podrobnější informace o místě lze získat na webové stránce www.mountathosinfos.gr.

Používané el. napětí je 220 V.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie /EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států".
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Při pobytu delším než 3 měsíce lze doporučit si na místně příslušném oddělení řecké policie požádat o povolení k pobytu pro občana EU, jehož držení je při dlouhodobých pobytech základním předpokladem při komunikaci s řeckými úřady.

Vstup na území Řecka může být odepřen těm osobám, které se nacházejí v řecké národní databázi nežádoucích osob.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Občan ČR má po předložení formuláře E111 vydaného příslušnou zdravotní pojišťovnou nebo Evropské karty zdravotního pojištění (případně Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění) nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec I.K.A. (řecký Úřad sociálního pojištění).

Návštěvu u lékaře I.K.A. lze sjednat na tel. čísle 184, kde lze také získat bližší informace o tom, jak v daném případě postupovat. V Řecku je nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků, a sice ve výši 25 %. V případě ošetření v nesmluvním zařízení je nutno upozornit lékaře, že daná osoba chce být ošetřena jako pojištěnec I.K.A.

Převoz do ČR v případě onemocnění či úrazu, a v případě úmrtí též převoz tělesných pozůstatků, není zahrnut do nutné a neodkladné zdravotní péče. Z tohoto důvodu se doporučuje před cestou sjednání komerčního zdravotního připojištění.

Důležitá telefonní čísla:
tísňové volání 112
první pomoc 166
lékařská pohotovost 1016
informace o službu konajících nemocnicích a lékárnách 14944
centrum pro otravy 210-779 3777

Další užitečná telefonní čísla:
policie 100
turistická policie 171
přístavní policie 108
hasiči 199
ELPA - silniční asistence 10400


nahoru