Španělsko

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  

 

ZÁJEZDY DO ŠPANĚLSKA:

 

Ubytování ve Španělsku

Letenky do Španělska

 
Oficiální název státu

Španělské království - Reino de Espana

 

Rozloha

504.782 km2


Počet obyvatel

Počet obyvatel : 47,19 mil. (1.1.2011)

Hustota na km2 : 94 obyvatel/km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva : 23 mil.

 

Podnebí

Sever má poměrně chladné deštivé podnebí, jež dále do vnitrozemí přechází v podnebí stále sušší a směrem k jihu pak umožňuje rozvoj rozsáhlých stepních porostů. Sierra Nevada chrání nejzazší jih před studenými větry z pevniny.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Iberský poloostrov, z něhož zaujímá čtyři pětiny španělské území, oddělený od ostatní evropské pevniny Pyrenejemi (3 404 m), je převážně hornatý. Největší jeho části tvoří tzv. mesety – náhorní plošiny Kastilie chudé srážkami. Na jihu se zdvihá pohoří Sierra Nevada, chránící na jihovýchodě Andaluskou nížinu. Ke státnímu území patří souostroví Baleáry ve Středozemním moři a Kanárské ostrovy při západním pobřeží Afriky.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Španělsko je jednou z nejdůležitějších zemí cestovního ruchu v Evropě. Miliony turistů navštěvují každoročně velké „prázdninové“ ostrovy, jako jsou Baleáry s pěti velkými ostrovy Mallorka, Menorca, Ibiza, Formentera a Cabrera.

Střediskem ostrovů je Palma de Mallorca. Baleáry jsou jedním z nejdůležitějších turistických regionů na světě. Ročně sem přijíždí na 4,5 milionu turistů především ze SRN a Velké Británie.

K prázdninovým ostrovům patří i Kanárské ostrovy se čtyřmi národními parky. Souostroví tvoří sedm velkých ostrovů s členitým vulkanickým povrchem a příjemným podnebím. Centrem ostrovů je Las Palmas s rozsáhlým letištěm. Vzhledem k blízkosti afrických břehů jsou ostrovy cílem zoufalých emigrantů připlouvajících na chatrných lodích ze západní Afriky.

Na severu španělské pevniny se rozkládají provincie Kantabrie, Asturie a Galicie s hornatou krajinou poskytující veliké možnosti pro turistiku.

Středomořské pobřeží má Katalánie, která na jihu přechází v četné turistické oblasti v okolí metropole Valencie. Arabské dědictví Španělska se nejvíce zachovalo v Andalusii, kde leží světvé známá města Granada, Sevilla a Malaga.

Ve vnitrozemí se v provincii la Rioja nachází nejrozsáhlejší vinařská oblast země. Kastilie láká četnými kulturními pozoruhodnostmi a památkami ze středověku. Možnosti zimních sportů nabízejí Pyreneje a Sierra Nevada. Cílem přátel přírody jsou Národní parky Covadonga, Oviedo nebo Doñana.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Začátkem roku 2002 bylo zavedeno do oběhu EURO. Původní národní peněžní jednotka peseta (Pta/ESP) byla stažena z oběhu 28. února 2002. Pro tuto měnu byl v lednu 1999 stanoven neodvolatelný převodní kurs vůči euro v poměru 166,386 peset za euro.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Nejvýznamnějším státním svátkem je 12. říjen (Den španělského kulturního dědictví - výročí objevení Ameriky 1492).

S ohledem na poměrně velký počet státních a církevních svátků v zemi a jejich regionální rozlišení /ne všechny svátky jsou uznávány na celém území státu/, doporučujeme konzultovat tuto problematiku případ od případu.

 

Svátky s celostátní působností :

Civilní:

01. 01. Nový rok

01. 05. Svátek práce

12.10. Národní svátek Španělska a španělského společenství

06.12. Den ústavy

Církevní:

06. 01. Tři králové

5. - 6. dubna Velikonoce 2012

15. 08. Nanebevzetí panny Marie

01.11. Všech svatých

08.12. Neposkvrněné početí

25.12. Narození Krista

Pracovní doba se většinou pohybuje v zásadě od 9:00–10:00 do 14:00 hod., odpoledne pak od cca 16:00–17:00 hod do cca 20:00 hod, banky od 9:00–15:00 (resp. 14:00), neděle je den pracovního klidu a obchody jsou zavřeny s výjimkou 1. neděle v měsíci, kdy jsou otevřeny obchodní domy.

 

nahoru

 

Náboženské složení

76 % katolíků

20 % bez vyznání

1,5 % protestantů

2 % muslimů

0,5 % ostatní

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

španělština

regionálně:

katalánština

baskičtina

galicijština

valencijština

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Španělsko je tvořeno 17 autonomními oblastmi složenými z 52 provincií (47 na Iberském poloostrově, 1 na Baleárských ostrovech, 2 na Kanárských ostrovech) a 2 enklávami Ceuta a Melilla na marockém pobřeží, které mají statut autonomních měst.

 

Hlavní město:

Madrid - 3,27 miliónu obyvatel

 

Další velká města:

Barcelona 1,62 miliónu obyvatel

Valencie 0,8 miliónu obyvatel

Sevilla 0,7 miliónu obyvatel

Zaragoza 0,68 miliónu obyvatel

Málaga 0,57 miliónu obyvatel

Bilbao 0,35 miliónu obyvatel

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Před odjezdem by měl cestovatel požádat svou českou zdravotní pojišťovnu o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pokud příslušná zdravotní pojišťovna průkaz ještě nevydává nebo jeho vydání není technicky možné, postačí vystavení Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. S tímto průkazem je možno se v případě potřeby přímo obrátit na veřejná zdravotnická zařízení ve Španělsku.

Ošetření nebude hradit pacient (bude hrazeno českou pojišťovnou). Za léky je nutno zaplatit spoluúčast 40 %, která je stejná pro španělské občany s výjimkou důchodců. Náklady na ošetření u zubního lékaře bude ve většině případů hradit sám pacient.

Bližší informace lze získat na webové stránce Centra mezistátních úhradwww.cmu.cz .

Pro turistické cesty se doporučuje kombinace „evropského průkazu" a komerčního cestovního pojištění, které by pokrývalo nadstandardní problémy spojené se zdravotními obtížemi a event. repatriací, odpovědností za škodu a ztrátou zavazadel.

 

nahoru

 

  Celní a devizové předpisy

V rámci Evropské unie platí volný pohyb zboží, nicméně určitou výjimkou z tohoto volného režimu je zboží, které podléhá spotřební dani. Bez dodatečných poplatků je možné převážet v rámci zemí EU limitované množství tohoto zboží pro osobní potřebu. Pro obecné množstevní vymezení osobní spotřeby byly pro Španělsko stanoveny tyto limity:
800 ks cigaret, 400 ks krátkých doutníků, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku, 10 l lihovin (tj. tvrdého alkoholu), 20 l produktů se středním obsahem alkoholu (aperitivů), 90 l vína ( z toho max. 60 l šumivého vína) a 110 l piva.

 

nahoru


 

Dokumenty

Občan ČR může cestovat do Španělska na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Španělska.

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1. 9. 2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1. 3. 2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1. 9. 2006 do 29. 2. 2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob) a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že „každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států“.

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Při cestách do Španělska předloží občan ČR platný cestovní doklad (cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR), cestuje-li letadlem. Při cestě vlakem nebo automobilem předloží občan svůj cestovní doklad při vstupu do schengenského prostoru. Uvnitř schengenského prostoru již nejsou hraniční kontroly. Při cestě námořní dopravou do Španělska (např. lodí z Maroka) budou cestovní doklady kontrolovány v příslušném španělském přístavu.
Razítko o datu vstupu do schengenského prostoru se neuděluje.
Řidičské průkazy ČR jsou platné k řízení motorových vozidel ve Španělsku. Není třeba si obstarávat mezinárodní řidičský průkaz, ale je nezbytné mít tzv. zelenou kartu.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Od 1. června 2004 je nárok na lékařské ošetření v členských zemích EU. K tomu je potřeba si vyzvednout ve své zdravotní pojišťovně v ČR formulář E-111 nebo evropský průkaz zdravotního pojištění. Pro turistické cesty se doporučuje uzavřít navíc cestovní zdravotní pojištění.

Důrazně doporučujeme dodržovat ve Španělsku dopravní předpisy, cestujete-li automobilem. Pokuty za jejich porušení jsou ve Španělsku poměrně vysoké a policie je vyžaduje zaplatit na místě, pokud řidič není ve Španělsku rezidentem. Nově je např. upraveno: používání mobilního telefonu při řízení pouze jako hands-free, vypínání mobilního telefonu a rádia při čerpání pohonných hmot, zákaz používání radarových detektorů, dále od 1.6.2004 používání reflexní vesty, pokud řidič zastaví na silnici nebo na krajnici a vystoupí z vozidla apod.

Od 1. 7. 2006 platí ve Španělsku bodový systém hodnocení dopravních přestupků řidičů motorových vozidel. Zatím se body odečtené českým řidičům s českým řidičským průkazem, kteří spáchali dopravní přestupek ve Španělsku, nezaznamenávají v registru v ČR.

Ve Španělsku nelze cestovat autostopem. Tento způsob cestování zde není zaveden.

Od 6.11.2006 zavedla španělská letiště (jakož i letiště všech zemí EU, Norska, Islandu a Švýcarska) nová bezpečnostní pravidla upravující množství tekutin a gelů, které smí mít cestující u sebe ve chvíli, kdy prochází bezpečnostní kontrolou.

Všeobecně se dá říci, že Španělsko je relativně bezpečnou zemí. Přesto je zde třeba počítat s určitou mírou obecné kriminality (především jde o kapsářství a drobné krádeže ). Taktiky jsou různě kombinovány a kromě běžného kapsářství jsou používány různé způsoby odlákání pozornosti (prodej květin, "neúmyslné" potřísnění oděvu, prokazování dostatečné hotovosti falešnému policistovi). Proto se doporučuje dodržovat hlavní zásady obezřetnosti a opatrnosti jako například :
- nemít důležité doklady a věci na jednom místě, 
- pasy, letenky a větší hotovost, pokud je to možné, ponechat v hotelovém trezoru,
- nosit u sebe jen menší obnosy finanční hotovosti, pokud neplánujete provést větší nákup,
- mít odděleně od platební karty zaznamenáno její číslo a event. telefon bankovního ústavu za účelem nahlášení odcizení (ztráty) platební karty,
- neponechávat v autě doklady a cennosti atd., 
- nepřespávat na osamocených místech.
V případě, že k okradení přesto dojde, je vhodné se obrátit na nejbližší policejní oddělení, případ ohlásit a požádat o vystavení policejního protokolu.
Pokud jde o otázku terorismu, promyšlená strategie španělské vlády za účasti mezinárodní spolupráce přináší stále větší efekt v boji s terorismem baskické separatistické organizace ETA. Nicméně s nevypočitatelností fenoménu nacionalistického terorismu je nutno ve Španělsku stále počítat. Bohužel se k němu v poslední době přidává i hrozba mezinárodního terorismu.

Dále bychom doporučili, aby čeští občané byli, pokud je to možné, vybaveni mobilním telefonem, měli kontakt na rodinné příslušníky, přátele a známé, kteří by jim byli schopni poskytnout finanční pomoc v případě nouze.

Pro aktuální informace o počasí ve Španělsku, devizové kurzy, mapy, informace o politice, sportu, hudbě, leteckém spojení, turistice, jídle, životě, umění, historii, životním prostředí aj. navštivte laskavě různé webové stránky a browsery, jejichž adresy si najdete na internetu. Můžete se také obrátit na Velvyslanectví Španělska v Praze nebo jeho webovou stránku. Cestujete-li do Španělska individuálně, zakupte si dobrého průvodce.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Od 1.5.2006 mohou čeští občané dlouhodobě pobývat a pracovat v ES v rámci volného pohybu pracovních sil v EU. Není potřeba si vyřizovat pracovní povolení ani pracovní vízum. Podnikatelé si musí vyřídit povolení živnosti (doporučujeme konzultovat příslušnou radnici) a přihlásit se na úřadě sociálního zabezpečení k placení sociálního pojištění (zdravotní péče se platí z daní) a na finančním úřadě k placení daní.

Při pobytu do 90 dnů není třeba registrace na cizinecké policii ve Španělsku. Při pobytech nad 90 dnů je od 2. 4. 2007 povinná registrace na cizinecké policii, (event. na služebnách národní policie v místě bydliště), o které bude vydáno potvrzení. Potvrzení obsahuje rovněž identifikační číslo cizince, tzv. NIE (obdoba českého rodného čísla), které se užívá v administrativním i v obchodním styku (pro placení daíá a pojištění v rámci zaměstnání, při koupi nemovitosti, auta, apod.).

Pro bližší informace o povolení k pobytu ve Španělsku, systému přihlašování apod. doporučujeme se obrátit na kancelář cizinecké policie příslušnou dle místa pobytu (seznam je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra Španělska.). Nebo je možné konzultovat informace pro cizince uvedené na webových stránkách MV Španělska (www.mir.es, sekce extranjeros) nebo na webových stránkách MPSV Španělska. (extranjeros.mtas.es). Tyto informace jsou průběžně aktualizovány.

Vstup ČR do EU může mít zároveň vliv na postavení občanů, kterým byl v minulosti do schengenského prostoru zakázán vstup. Občané ČR, kteří v něm byli označeni za osoby nežádoucí a z tohoto důvodu zaneseni do Schengenské informační databáze (SIS I), jsou od 1.5.2004 automaticky z tohoto registru vymazáni. Vedle této databáze existují ovšem i databáze národní. Byl-li záznam učiněn rovněž do národní databáze, je na zvážení dané země, přehodnotí-li rozhodnutí svých orgánů a provede výmaz. Občan, který si je vědom možných komplikací spojených s pobytem na území určitého členského státu, by se měl ve vlastním zájmu u národních úřadů příslušného státu na výmaz záznamu z národního rejstříku informovat, jinak jeho pobyt na území tohoto státu může mít trestně-právní či správně-právní důsledky. Španělsko provede výmaz z národní databáze za lehčí přečiny automaticky. Pokud k vyhoštění došlo výměnou za spáchaný trestný čin, výmaz se neprovede. Občané, kteří mají zájem o prověření, zda byli vyškrtnuti z národní databáze Španělska, se musí individuálně obrátit přímo na španělský orgán, který o vyhoštění rozhodl, nebo na centrálu Cizinecké policie Španělska, ulice General Pardiňas 90, 28006 Madrid. České velvyslanectví v Madridu tyto žádosti nemůže zprostředkovat.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Tísňové telefonní číslo 112, kterým lze kontaktovat současně policii, zdravotníky, hasiče a další pohotovostní služby. Je funkční 24 hodin denně po celý rok.
Občanská garda (Guardia Civil): 062
Národní policie (Policía Nacional): 091
Záchranná služba (Samur): 092
(Mezinárodní volací znak Španělska je: 34)