Bulharsko

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  

 

ZÁJEZDY DO BULHARSKA:

 

Ubytování v Bulharsku

Letenky do Bulharska

 

Oficiální název státu

Bulharská republika (Република България, Republic of Bulgaria).

 

Rozloha

110.993 km²

 

Počet obyvatel

Počet obyvatel: 7,364 mil. (údaje za r. 2011)

Hustota osídlení: 66 obyvatele na 1 km²

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 65,2 %

 

Podnebí

Kontinentální podnebí se studenou vlhkou zimou a horkým suchým létem mírní vliv Černého moře.

 

Přírodní poměry

Pří severní hranici je Podunajská nížina a úrodná Severobulharská plošina. Jih je hornatý: pohoří Stara planina (dříve Balkán), Rodopy a Rila (Musala, 2 925 m). Pirin a Vitoša zaujímají celkem třetinu rozlohy země.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Střediska cestovního ruchu leží vesměs na černomořském pobřeží. Je to především Varna se svými „Zlatými písky“ (Zlatni pjasaci), lázeňská místa jsou i Nesebar a okolí. Národní park Pirin láká k turistice. Kulturně-historické památky má Sofia s katedrálou – největším kostelem na Balkáně – a se starým městem a četnými mešitami. Okolí Sofie nabízí možnosti zimních sportů. Rilský monastýr v pohoří Rila a četná památná thrácká města jako Nesebar a Kazanlyk přitahují turisty.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Bulharský lev (BGN) = 100 stotinek

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátek:

3.březen - Osvobození od osmanské nadvlády (1879)

Oficiální svátky:

1. leden - Nový rok

15. duben - Velikonoce

1. květen - Svátek práce

6. květen - Den sv. Jiří ("Georgiov den") svátek bulharské armády

24. květen - Den slovanského písemnictví

6. září - Den sjednocení (1885)

22. září - Den nezávislosti BR (1908)

1. listopad - Den vůdců národního obrození

25.-26. prosinec - Vánoce

Všechny uvedené svátky jsou dny pracovního volna.

Časový posun: GMT + 2 hodiny, SEČ + 1 hodina

Pracovní doba: obvykle od 09,00 - 17,30

Prodejní doba: od 8,00 (resp. 10,00) do 20,00; většina prodejen je otevřena i o víkendu.

 

nahoru

 

Náboženské složení

Pravoslavní 75,9 %, muslimové 9,4 %, protestanti 1,1 %, katolíci 0,8 %.

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je bulharština. V oblastech obývaných Turky je tolerováno užívání turečtiny i v úředním styku, zákon to však neupravuje. Z cizích jazyků je nejčastěji používána angličtina a ruština.

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Bulharsko je rozděleno do 28 oblastí (viz administrativní mapa) a 264 obcí. Oblasti jsou řízeny oblastními administracemi. Vedoucí oblastních administrací („oblasten upravitel") jmenuje do funkcí vláda, nejsou tudíž voleni přímo. Orgánem místní samosprávy v obcích je obecní rada ("obštinski savet"), přičemž její členové jsou voleni na čtyři roky. Výkonnou moc v obci zajišťuje starosta („kmet"), jenž je rovněž volen na čtyři roky.

Hlavním a největším městem je Sofie (1.232 tis. obyvatel). Dalšími největšími městy jsou Plovdiv (507 tis.), Varna (393 tis.), Burgas (311 tis.), Stará Zagora (235 tis.), Blagoevrgad (191 tis.), Ruse (180 tis.), Pleven (179,4 tis.), Veliko Trnovo (179,2 tis.), Haskovo (177 tis.), Pazardžik (171 tis.), Sliven (131 tis.).


nahoru

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Přestože od vstupu Bulharska do EU (1.1.2007) je zde českým občanům poskytována neodkladná lékařská péče na základě evropského průkazu zdravotního pojištění za stejných podmínek jako bulharským občanům, lze českým občanům obecně doporučit, aby se před cestou do této země dále připojistili. Péče na základě evropského průkazu zdravotního pojištění umožňuje péči pouze u smluvních zařízení veřejné zdravotní pojišťovny a v žádném případě nezahrnuje náklady na repatriaci do ČR v případě zranění či úmrtí. V Bulharsku také existuje u některých standardních lékařských výkonů daleko vyšší finanční spoluúčast ze strany pacienta a obvyklé je i hotovostní hrazení některých lékařských pomůcek a léků, a to např. i při operacích apod. V případě provozování rizikových sportů (létání na rogalech, vodní sporty, horolezectví aj.) je nutné mít speciální připojištění pokrývající i tyto aktivity.

Občané ČR (jako členské země EU), kteří se v Bulharsku zdržují dlouhodobě (zejména za účelem výkonu povolání) a jsou plátci sociálního a zdravotního pojištění v ČR, mohou čerpat hrazení veškeré zdravotní péče z veřejného zdravotního systému v Bulharsku ve stejném objemu jako bulharský občan za podmínky, že si na základě formuláře E 101, vydaného Českou správou sociálního zabezpečení, zajistí u své zdravotní pojišťovny formulář E106, který v Bulharsku zaregistrují u Národní zdravotní pojišťovny (Nacionalna zdravna kasa).

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Od 1.1.2007 není v Bulharsku na automobily s registrací v zemi EU uplatňován celní režim dočasného dovozu.

Bezcelní dovoz a vývoz se vztahuje jen na věci osobní potřeby, které svým množstvím a hodnotou nemají obchodní charakter. Co se týká množství zboží, používá se definice „přiměřené množství“, přičemž pro občany EU platí u dovozu a vývozu alkoholických a tabákových výrobků liberálnější režim. Všechny ostatní věci, zejména drahá elektronika, šperky aj., je třeba deklarovat. Zvláštnímu režimu podléhá dovoz a vývoz starožitností.

Od 15.6.2007 Bulharsko uplatňuje nařízení Rady a Evropského parlamentu č.1889 o kontrole peněžních prostředků, vstupujících nebo vystupujících z prostoru Společenství, které občanům EU zjednodušuje dovoz a vývoz valut do/z Bulharska.

Postihy za porušení bulharského Devizového zákona jsou velmi tvrdé - kromě zabavení „předmětu porušení zákona“ jsou vyměřovány velmi vysoké pokuty, současně může být rovněž zahájeno trestního řízení. Při obzvláště velké hodnotě zabaveného zboží nebo valut je rovněž zabaven dopravní prostředek, ve kterém bylo zboží převáženo.

 

nahoru

 

Dokumenty

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje českým občanům, aby si před odjezdem do Bulharska prověřili podmínky vstupu do země u Velvyslanectví Bulharské republiky v Praze, příp. u příslušných bulharských úřadů, které jako jediné mohou poskytnout závaznou a úplnou informaci. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce je možné získat pouze základní přehled a že Ministerstvo zahraničních věcí ani Velvyslanectví ČR v Sofii nenese a nepřijímá odpovědnost za aktuálnost a správnost podávaných informací.

Doklady potřebné pro vstup do Bulharska:

Občan ČR může cestovat do Bulharska na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Bulharska. Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak je NUTNÉ, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní doklad, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 do 30.6.2011 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat). Upozorňujeme, že platnost zápisů dětí v pasech rodičů vyprší 26.6.2012.

Při vstupu do Bulharska automobilem je třeba disponovat dokladem o mezinárodním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. zelenou kartou). V případě zapůjčeného nebo firemního vozidla musí řidič doložit ověřenou plnou moc majitele k užívání vozidla s ověřeným překladem do bulharštiny nebo do světového jazyka (nejlépe angličtiny).

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na zastupitelský úřad ČR, který na základě policejního potvrzení vystaví cestovní průkaz za účelem návratu občana do ČR. Bližší informace lze nalézt na stránkách Velvyslanectví ČR v Sofii v sekci „Konzulární informace“ v kapitole „Cestovní doklady ČR“.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Zejména během letní turistické sezóna se výrazně zvyšuje míra kriminality v turistických rezortech - jedná se především o kapesní krádeže, vykrádání hotelových pokojů, vykrádání automobilů, ale i o krádeže aut apod. Je proto třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nedoporučuje se přespávat v automobilech, zejména na nehlídaných místech. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat bezpečnému zajištění finančních prostředků, veškerých osobních dokladů, platebních karet apod. Je nutné ve zvýšené míře dodržovat základní postupy jako např. ukládání cenností, dokladů apod. v hotelových trezorech, rozdělování finančních prostředků na několik míst, oddělené nošení peněz od dokladů apod.

Za nejjednodušší a také nejbezpečnější způsob cestování do Bulharska lze považovat letecké zájezdy cestovních kanceláří. Individuální turistika pak samozřejmě přináší zvýšená bezpečnostní a případně i hygienická rizika. V bulharských kempech jsou obecně horší hygienické podmínky než např. v ČR.

Zvýšenou pozornost je potřeba také věnovat při výměně valut - zde je nutné využívat pouze služeb solidních směnáren nebo bank. I ve směnárnách je však třeba si před vlastní výměnou ověřit skutečný kurz. Vždy je třeba se vyhnout pouliční směně valut!

Při krádeži osobního automobilu, při krádeži či ztrátě cenných předmětů či osobních dokladů je třeba případ nahlásit neprodleně na místně příslušnou policejní stanici a vyžadovat vydání potvrzení o nahlášení této skutečnosti. V případě potřeby jsou bulharské orgány v rámci trestního řízení povinny zajistit přítomnost tlumočníka. Je rovněž možné se spojit s konzulárním úsekem Velvyslanectví ČR v Sofii, s konzulárním jednatelstvím v Burgasu (pouze během letní turistické sezóny) či s honorárním konzulátem ve Varně, které poskytnou informace, jak v dané situaci postupovat. V případech organizovaných zájezdů cestovních kanceláří potřebnou součinnost vždy poskytne příslušný delegát cestovní kanceláře.


Rady pro řidiče:

V současné době je v Bulharsku vybudováno cca 37.000 km silniční sítě, nicméně velká část komunikací neodpovídá evropským standardům, a je proto třeba zvýšené opatrnosti. Zejména stav silnic mimo hlavní tahy je mimořádně špatný.

V posledních letech došlo ke značnému zpřísnění postupů bulharské policie při řešení dopravních přestupků. Je tedy potřeba striktně dodržovat veškerá pravidla silničního provozu, rychlostní a další omezení. Poměrně častou součástí postihu za spáchaný přestupek je kromě pokuty také zabavení řidičského průkazu na 1 měsíc až 1 rok.

Při zastavení na křižovatce nebo u čerpacích stanic buďte ostražití, zda se někdo nepohybuje v blízkosti Vašeho automobilu. Obvyklým trikem je propíchnutí pneumatiky automobilu, následné sledování vozu a poté vykradení automobilu či okradení řidiče při výměně pneumatiky.

Při poruše vozu je možné volat silniční pomoc („patna pomošt“) na tel. 146 (pouze z mobilního telefonu) nebo na 02/ 91146.

V Bulharsku se zpoplatňuje používání veškerých státních silnic mimo obce. Poplatky za používání silnic v roce 2012:

Denní
Do 3,5 t: -
Nad 3,5 t (Euro 0-2): 7 EUR
Nad 3,5 t (Euro 3+): 7 EUR
Kamiony, ost. (Euro 0-2): 7 EUR
Kamiony, ost. (Eur 3+): 7 EUR

Týdenní
Do 3,5 t: 5 EUR
Nad 3,5 t (Euro 0-2): 22 EUR
Nad 3,5 t (Euro 3+): 17 EUR
Kamiony, ost. (Euro 0-2): 38 EUR
Kamiony, ost. (Eur 3+): 30 EUR

Měsíční
Do 3,5 t: 13 EUR
Nad 3,5 t (Euro 0-2): 60 EUR
Nad 3,5 t (Euro 3+): 46 EUR
Kamiony, ost. (Euro 0-2): 110 EUR
Kamiony, ost. (Eur 3+): 85 EUR

Roční
Do 3,5 t: 34 EUR
Nad 3,5 t (Euro 0-2): 348 EUR
Nad 3,5 t (Euro 3+): 268 EUR
Kamiony, ost. (Euro 0-2): 665 EUR
Kamiony, ost. (Eur 3+): 511 EUR

Pozn.: Do kategorie „Nad 3,5 t“ spadají vozidla pro převoz osob s více než osmi místy k sezení, či nákladní automobily s dvěma osami a/nebo s maximální přípustnou nosností menší než 12 t. Do kategorie „Kamióny, ostatní“ spadají nákladní automobily pro převoz zboží, stavební stroje, traktory apod. s dvěma či více osami s maximální přípustnou nosností 12 t a více.“

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Od 1.1.2007 je ze strany Bulharska uplatňován volný pohyb občanů EU. Při vstupu do Bulharska není již na občanech EU požadováno prokazování dostatečného množství peněžních prostředků pro pobyt.

Vstup a pobyt občanů EU jsou upraveny Zákonem o vstupu a pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků v Bulharsku, podle něhož má občan EU hodlající v Bulharsku pobývat déle jak 3 měsíce povinnost se dostavit na oddělení migrační policie v místě pobytu (v Sofii je možné se dostavit přímo na Ředitelství „Migrace“ při Policejním ředitelství Ministerstva vnitra) a požádat o potvrzení o přechodném pobytu. Potvrzení se dle zákona vydává v tentýž den na dobu max. 5 let dle účelu pobytu. Pro získání zmíněného potvrzení musí občan EU doložit buď např. pracovní poměr nebo studium na území Bulharska a dále prokázat, že je zdravotně pojištěn a disponuje dostatečným množstvím peněžních prostředků. Registrační povinnost do 5 dnů po vstupu, která platila univerzálně do 31.12.2006, se na občany EU již nevztahuje.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Velvyslanectví ČR v Sofii zásadně doporučuje, aby občané ČR před svou cestou do Bulharska uzavřeli cestovní zdravotní připojištění pokrývající nezbytnou zdravotní péči v plném rozsahu, stejně jako i náklady na repatriaci do ČR v případě úrazu či úmrtí.

Od vstupu Bulharska do EU (1.1.2007) je zde ve zdravotnických zařízeních, které jsou součástí systému veřejného zdravotního pojištění, českým občanům poskytována neodkladná lékařská péče na základě evropského průkazu zdravotního pojištění za stejných podmínek jako bulharským občanům. Tato péče v žádném případě nezahrnuje náklady na repatriaci do ČR v případě zranění či úmrtí. Tyto náklady v řádu desítek až stovek tisíc Kč musí v případě potřeby hradit přímo daný občan ČR či jeho příbuzní. V Bulharsku také existuje u některých standardních lékařských výkonů daleko vyšší finanční spoluúčast ze strany pacienta a obvyklé je hrazení některých lékařských pomůcek a léků, a to např. i při operacích apod. Hrazení těchto nákladů se opět lze vyhnout pouze uzavřením cestovního zdravotního připojištění. V případě provozování rizikových sportů (létání na rogalech, vodní sporty, horolezectví aj.) je nutné mít speciální připojištění pokrývající i tyto aktivity.

Některá zdravotnická zařízení:

Nemocnice:
- Klinika Thorax , Sofie, Alexander Stambolijski 57, tel.: +359 2 912 85, 
www.thorax.bg/
- Nemocnice Pirogov (specializovaná na úrazy), Sofie, Totleben 21, tel.: +359 2 9154 411,www.pirogov.bg
- Nemocnice Tokuda, Sofie, Nikola Vapcarov 51B, tel.: +359 2 403 4000,www.tokudabolnica.bg
- Univerzitní gynekologicko-porodnická nemocnice „Majčin dom“, Sofie, Zdrave 2, tel.: +359 2 9172 200, www.maichindom.com/ 
- Nemocnice Vita, Sofie, Dragovitsa 9, tel.: +359 2 960 49 50, www.vita.bg
- Gynekologicko-porodnická nemocnice Šejnovo, Sofie, Šejnovo 19, tel.: +359 2 965 94 81,www.sheynovo-ag.eu
- Všeobecná nemocnice Burgas, Stefan Stambolov 73, tel.: +359 56 810 574-80,www.mbalburgas.com
- Nemocnice Life, Burgas, Dimiter Dimov, Izgrev, www.lifehospitalbg.com
- Nemocnice Deva Maria, Burgas, Kveten tel.: +359 56 896 262, www.devamaria.com
- Univerzitní všeobecná nemocnice Sv. Marina, Varna, Chr. Smirnenski 1,tel.: +359 52 302 851-59, www.svetamarina.com
- Nemocnice Sv.Anny, Varna, Car Osvoboditel 100, tel.: +359 52 655 911,www.svetaanna-varna.com
- Všeobecná nemocnice Plovdiv, Balgarija 234, tel.: +359 32 959 221, www.mbal.net

Stomatologie:
- Juniordent, Sofie, Patriarch Evtimij 1., tel.: +359 2 9355 9355, 
www.juniordent.com
- Dentální klinika SVEDENT, Sofie, Solunska 9, tel.: +359 2 981 96 31, www.svedent.com
- Ribagin Dent, Sofie, Tvurdiški prochod 23, Strelbište, tel.: +359 2 958 91 45; Khan Pagan 1, Borovo, tel.: +359 2 850 58 12, www.ribagin.com
- Dentální klinika Poduene, Sofie, Christaki Pavlovič 26, tel.: +359 2 847 26 26,www.dentalclinicpoduene.com
- Stomatologické centrum Diamond Dent, Sofie, Cvetna Gradina 21, tel.: +359 2 866 03 69, www.diamond-dent.biz
- Stomatologické středisko I, Burgas, Alexandrovska 120, tel.: +359 56 831 933
- Stomatologické centrum Zdrave 2000, Burgas, Kňaz Alexander Batemberg 1, tel.: +359 56 844 143
- Stomatologické středisko 1, Varna, Zabodni 24, tel.: +359 52 615 355, 
www.dentalcentre-varna.com
Dentální centrum Abadžievi, Varna, Rakovski 63, tel.: +359 52 610 772, www.aba-implant.bg

Ambulantní zdravotnická zařízení:
- Zdravotnické centrum Sv. Pantelejmon, Sofie, Kňaz Boris I. 21, tel.: 00359 2 700 17 012,
www.medicinabg.com
- Zdravotnické centrum Generali Zakrila, Sofie, 79-81 Kňaz Alexander Dondukov, tel.: +359 2 94 20 700, http://www.generali.bg/main/bg/medical_centre.php
- Zdravotnické centrum Pirotska, Sofie, Pirotska 66, tel.: +359 2 931 85 93, www.pirotska-clinic.com
- Zdravotnické centrum Medicheck, Sofie, Mladost Bulvár 4, tel.: +359 2 489 58 69,www.medicheck.bg
- Zdravotnické centrum Sv. Sofie, Burgas, Vazraždane 13, tel.: 00359 56 845 083,www.saintsofia.com
- Zdravotnické centrum I., Varna, Zabodni 40, tel.: +359 52 603 802 www.dkc1varna.com
- Zdravotnické centrum Mladost, Varna, Republika 15, tel.: +359 52 555 751,www.mkmladost.com

Důležitá telefonní čísla:

Předvolba z ČR do BG: +359
Předvolba z ČR do Sofie: +359 2
Předvolby v BG: 02 (Sofie), 056 (Burgas), 052 (Varna), 032 (Plovdiv)

Lékařská první pomoc („barza pomošt“) : 150
Policie (i dopravní): 166
Hasiči : 160
Univerzální nouzová linka pouze pro oblast Sofie: 112

Dopravní policie (KAT) : 165 (pouze z mobilního telefonu), 982 4901-3
Horská záchranná služba (planinska spasitelna služba) : 02/ 963 2000, 0888 1470
Silniční pomoc (patna pomošt) : 146 (pouze z mobilního telefonu), 02/ 91146
Lékárny s nepřetržitým provozem : 178
Informace o telefonních číslech: 11800
Hlavní nádraží Sofie - informace : 02/ 9311111
Letiště Sofie - informace : 02 9372213

Velvyslanectví ČR v Bulharsku: +359 2 9486 800, Fax.: +359 2 9486 818
Pohotovostní telefon na konzulární službu velvyslanectví pro případ nouze mimo pracovní dobu: +359 888 398 045 (z BG: 0888 398 045)

Honorární konzulát ve Varně: +359 52 641 775, +359 887 648029
Pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů a volání v nočních hodinách: 
+359 52 500 626

 

 nahoru