Ukrajina

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  

 

ZÁJEZDY NA UKRAJINU:

 

Ubytování na Ukrajině

 

Letenky na Ukrajinu

  

Oficiální název státu

Ukrajina (od 24. 8. 1991)

 

Rozloha

 603,7 tis. km2

 

Počet obyvatel

45,8 mil. obyvatel (stav k 1.12. 2010) k 1.6. 2011  činil počet obyvatel 45,68 mil.

76 obyvatel na km2

 podíl ekonomicky činného obyvatelstva ve věkové skupině 15 – 70 let: cca 44 %

 

Podnebí

Podnebí má kontinentální ráz, jenom na Krymu je spíše mediteránní s mírnými zimami a velmi horkými léty. Množství srážek směrem k jihovýchodu výrazně klesá. Průměrné teploty v severně položeném Kyjevě jsou v lednu – 5 °C a v červenci 19 °C.

 

Přírodní poměry

Krajinný ráz země rozkládající se při Černém moři tvoří zvlněná úrodná rovina mírně se svažující k jihu. Oblast černozemních půd umožňuje výnosné zemědělské využití. K nejvýznamnějším řekám Ukrajiny se řadí Dněpr s přítoky Pripjati a Desnou a Dněstr. Horské oblasti na jihozápadě jsou součástí Karpat, na jihu se vyskytují na Krymu (Roman-Koš, 1 545 m)

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Historické hlavní město Kyjev nabízí četné pozoruhodné památky, Lvov svérázné staré město. Severní pobřeží Černého moře a Krym byly kdysi Riviérou Sovětského svazu a lázněmi (např. Jalta) i rozsáhlými vinicemi připomínají italské vzory. Oděssa s klasicistními stavbami je přístav navštěvovaný při „křížových“ turistických plavbách. Na Krymu se zachovaly také stavební památky z byzantského období.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotka hryvna (zkratka UAH) byla zavedena při měnové reformě v roce 1996. Dělí se na 100 kopějek. Emitovány jsou bankovky v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 UAH a mince v hodnotách 1 UAH a 1, 2, 5, 10, 25, 50 kopějek.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 

Státní svátky

1. leden: Nový rok

 8. březen: Mezinárodní den žen

1. květen: Svátek práce

9. květen: Den vítězství

28. červen: Den ústavy Ukrajiny

24. srpen: Den nezávislosti Ukrajiny

 

Obvyklá pracovní doba

od 9:00 do 18:00 hodin s hodinovou přestávkou na oběd, zpravidla mezi 13:00 až 14:00 hod.

 

Obvyklá prodejní doba

od 9:00 do 20:00, resp. non-stop potravin.

 

nahoru

 

Náboženské složení

Převládá pravoslavné náboženství (Ukrajinská pravoslavná církev Moskevského Patriarchátu, Ukrajinská pravoslavná církev Ukrajinského Patriarchátu (bez autokefality), Autokefální Pravoslavná církev), v západních oblastech řeckokatolické a římskokatolické, z protestantských nejvýraznější baptismus, v jižní oblasti, zejména na Krymu, muslimské.

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Státním jazykem je ukrajinština, na základě rozhodnutí některých místních orgánů je v úředním styku používána rovněž ruština (především ve východních oblastech – Luhanské, Doněcké, Charkovské oblasti a na Krymu).

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Systém administrativně teritoriálního uspořádání Ukrajiny tvoří:

Autonomní republika Krym

24 oblastí (Vinnycká, Volyňská, Dněpropetrovská, Doněcká, Žytomyrská, Zakarpatská, Záporožská, Ivano-Frankovská, Kyjevská, Kirovohradská, Luhanská, Lvovská, Nikolajevská, Oděská, Poltavská, Rovenská, Sumská, Ternopolská, Charkovská, Chersonská, Chmelnycká, Čerkaská, Černovecká, Černigovská)

města Kyjev a Sevastopol, která mají speciální statut.

Hlavní město: Kyjev (2,67 mil. obyvatel)

Další velká města: Charkov (1,47 mil.), Dněpropetrovsk (1,1 mil.), Doněck (1,1 mil.), Oděsa (1,1 mil.)

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi Českou republikou a Ukrajinou není uzavřena žádná smlouva v oblasti zdravotního zabezpečení a z tohoto důvodu je občanům ČR na Ukrajině poskytována zdravotní péče za úplatu. Je nutné zdůraznit, že naprostá většina místních lékařských či nemocničních zařízení nedosahuje takové kvality služeb, na které je občan ČR zvyklý a mimo velké aglomerace může být úroveň lékařské péče katastrofální. Jedná se prakticky o všechna státní zdravotnická zařízení. Soukromý sektor v této oblasti je prezentován zejména stomatologickými ordinacemi, z nichž některé svými službami již odpovídají evropským standardům. Těmto standardům však odpovídají i ceny. Všeobecně se občanům ČR před cestou na Ukrajinu doporučuje pojistit. Celá řada českých i zahraničních pojišťoven má své partnery či asistenční služby i na Ukrajině a ty jsou schopny v případě jakéhokoli úrazu či jiné příčiny k vyhledání zdravotnické péče schopny zabezpečit pomoc na odpovídající úrovni nebo zabezpečit převoz pacienta do ČR nebo jiného členského státu EU.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Celní předpisy Ukrajiny se prakticky neliší od celních norem států Evropské unie. Rozdíl však představuje zejména převoz valuty přes ukrajinskou hranici a vývoz cigaret přes hranice se Slovenskem. Vývoz valuty z území Ukrajiny v ekvivalentu 10 000,- EUR a vyšší částky musí být podložen dokumentem o legálnosti nabytí uvedené částky na území Ukrajiny, resp. bankovním potvrzením o převedení této částky ze zahraničí. Při příjezdu na Ukrajinu je nezbytně nutné deklarovat veškerou dováženou valutu, dražší osobní věci (zlato, elektronická technika) uvedením v celní deklaraci. Taktéž se doporučuje zdržet se vývozu uměleckých předmětů, dovozu a vývozu zbraní, střeliva, omamných a psychotropních látek a věcí, u nichž není možné prokázat jejich původ. 
Bezcelně lze na Ukrajinu a z Ukrajiny dovézt/vyvézt (?):
- tvrdý alkohol: 1 litr
- víno 2 litry
- pivo 5 litrů
-cigarety 2 krabičky !!! (při cestě přes SR)
- potraviny pro osobní potřebu do výše ceny 50 euro
Na základě dosavadních zkušeností se nedoporučuje turistům cestovat na území Ukrajiny se slzným plynem ve spreji. Totéž je možno říci o dovozu nožů. S nimi není zakázáno cestovat, ale vyžaduje-li to jejich charakter - je nutné povolení k jejich držení. Vzhledem k tomu, že v tomto případě záleží na názoru jednotlivých pracovníků příslušných ukrajinských orgánů - doporučuje se na území Ukrajiny raději např. s loveckými noži vůbec necestovat.
V případě cesty automobilem naléhavě upozorňujeme, že na hranicích, ale i ve vnitrozemí, je třeba prokazovat vlastnický vztah k automobilu. Jestliže se jedná o vozidlo zapůjčené, je nutno celním orgánům , resp. dopravní policii (DAI), předložit plnou moc k užívání vozu, pokud možno s ukrajinským nebo ruským překladem.
Řidiči nákladní dopravy musí dbát na úplnost průvodních dokladů k přepravovanému zboží. Je nepřípustné, aby se u dopravců vyskytovalo více faktur s různými cenami na jedno zboží nebo docházelo k rozdílu mezi skutečnou a deklarovanou váhou zboží. Takové nedostatky mají soudní pokračování s konfiskací zboží a dopravního prostředku.
Povinná výměna valut se nevyžaduje. V teritoriu existuje široká síť směnáren. Směna se provádí zpravidla bez manipulačního poplatku. Nejlépe je na Ukrajinu cestovat s USD event. s EURO v menších bankovkách (mimo mincí - ty na Ukrajině nikdo nesměňuje). U USD jsou ve směnárnách požadovány málo opotřebované bankovky (např. 100 dolarové bankovky ne starší než emise z roku 1993). Výměnu peněz zásadně uskutečňovat v bankách nebo ve směnárnách. Od září 2011 požadují banky a směnárny na Ukrajině při výměně valut předložit platný cestovní doklad .
Úroveň poskytovaných služeb má na Ukrajině stoupající tendenci, avšak zejména mimo městské aglomerace mnohdy nedosahují požadovaného standardu. To se týká zejména hotelů, restaurací, zábavních středisek, autoservisů, veřejných či restauračních WC, apod. 
Cena benzínu se pohybuje u 95 okt. v rozmezí 10,- hrivny/litr a motorové nafty 9,65 – 9,95,- hrivny/litr. Hustota sítě čerpacích stanic se za poslední období zvýšila a na hlavních silnicích a ve velkých městech je hodně stanic evropské úrovně.

 

nahoru

 

Dokumenty

Platný cestovní pas s minimální dobou platnosti jeden měsíc.
V případě cesty motorovým vozidlem je nutné, aby řidič vlastnil mezinárodní řidičský průkaz (ukrajinské orgány však akceptují také české řidičské průkazy) a technický průkaz. Vyžadována je i tzv. zelená karta.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Bezpodmínečné je dodržování všeobecných bezpečnostních pravidel pro cestování - nenechávat nic bez dozoru v kabině vozidla, zejména osobní doklady a doklady od auta, osobní doklady nenosit v otevřených kapsách či taškách, neprezentovat u čerpadel, směnáren a pokladen obchodů svou plnou peněženku či zbytečně upozorňovat na svůj zahraniční původ, nedávat osobní doklady do zástavy a při problémech okamžitě kontaktovat konzulární úsek Velvyslanectví ČR.
Kvalita silnic na Ukrajině (kvalita povrchu i značení) je obecně nižší než ve střední Evropě.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Ukrajina zrušila vízovou povinnost pro občany ČR bez časového omezení. Toto opatření umožňuje vstup a pobyt na území Ukrajiny bez víza v délce 90 dnů. V případě pobytu za účelem zaměstnání, trvalého pobytu, sloučení rodiny, studia nebo pobytu převyšujícím 90 dnů je nutno požádat o příslušné vízum. Doporučujeme občanům ČR, aby při přechodu hranic Ukrajiny požadovali od ukrajinských pohraničních orgánů vyznačení přechodového razítka s datem přechodu hranic Ukrajiny, jelikož v případě pobytu do 90 dnů na území Ukrajiny není nutno se registrovat k pobytu u příslušných ukrajinských orgánů.
Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Ukrajiny, zda se podmínky pro cestování nezměnily.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Občanům ČR je poskytována lékařská péče za úplatu, avšak upozorňujeme na odlišnou kvalitu v porovnání s ČR. Existují zde i soukromé ordinace, především stomatologické, kde je ošetření na vyšší úrovni s odpovídajícími cenami. Občané ČR by se před cestou na Ukrajinu měli pojistit. České pojišťovny, které jsou členy mezinárodní asociace CORIS, by měly být pro pojištění nejvhodnější, protože mají partnery i na Ukrajině. Ošetření je možné zajistit ve státních a soukromých ordinacích.

S ohledem na následky černobylské havárie je třeba dbát na osobní hygienu a raději nekupovat syrové potraviny (mléko, maso, máslo a tvaroh) u soukromníků, zvláště pak pouličních prodavačů.


Důležitá telefonní čísla
požárníci: 101
milice: 102
první pomoc: 103
ČSA kancelář - Kyjev tel. : 228 10 60 nebo 288 10 64
ČSA letiště Boryspol - Kyjev tel. : 281 77 28, 281 77 66, 281 78 20 a fax 281 79 31
odtahová služba 559 78 65

 

nahoru